fbpx

Agenci

Świadczymy usługi maklerskie również  za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej.

Agenci

Agenci Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. są uprawnieni  do wykonywania w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego niżej opisanych czynności:

1) pozyskiwanie Klientów lub potencjalnych Klientów zainteresowanych świadczeniem usług maklerskich, w tym informowanie o zakresie usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem,

2) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich,

3) czynności związane z możliwością realizacji umów o świadczenie usług maklerskich w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów, na rzecz których Prosper Capital Dom Maklerski S.A. świadczy usługi.

Podstawa prawna: art. 79 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 20015r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1768 z poźn.zm.).

Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (Agent Firmy Inwestycyjnej).

Nasze placówki

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

email: biuro@pcdm.pl
tel: 22 201 11 30


Pełna lista Agentów

Oak Capital sp. z o.o.

Migdałowa 4 lok.26/4
02-796 Warszawa

NIP: 5252746925

tel: 605111787

email:  Biuro@oakcapital.pl

 

Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k.

al. Jana Pawła II 11
00-823 Warszawa

NIP:8943122749

tel: 61 677 01 77
email: biuro@pcinvestments.pl

 
    Kontakt