fbpx

Giełda

Giełda

Grupa docelowa – określona grupa nabywców instrumentów finansowych, którzy posiadają podobne cechy, potrzeby oraz cel inwestycyjny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcie danego instrumentu finansowego.

Pipeline – proces gwarantowania emisji, który musi zostać zatwierdzony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zanim papier wartościowy będzie mógł być oferowany do sprzedaży publicznej. Czarny łabędź – to nagłe, nieoczekiwane zdarzenie, nie potwierdzone dotychczasowymi doświadczeniami, ale możliwe do wystąpienia. Rezultaty które wynikają z jego wystąpienia są złe i niepożądane.

Earned media – Komunikacja za pośrednictwem zewnętrznych kanałów, gwarantująca wysoki poziom wiarygodności, często bardzo dobre zasięgi. Planujemy nawiązanie współpracy z Agencją Public Relations oraz Agencją Digital Marketing, stwarzając tym samym okazję do zbudowania wiarygodności i autentyczności PCDM jako eksperta w swojej branży.

Paid media – komunikacja za pośrednictwem zewnętrznych kanałów takich jak reklama w sieci, produkcjach telewizyjnych i kinowych. Wykupuje się produkcję oraz publikację treści na platformie mediowej.

New Connect – jest to zorganizowany rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Występuje poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Jego charakterystyczną cechą jest to, że ma mniejsze wymogi dotyczące emitentów niż rynek główny. Jest przeznaczony dla młodych nowopowstałych spółek, które mają niewielką przewidywaną kapitalizację i są z tzw. sektora nowych technologii. Akcję notowanych na nim spółek są bardziej ryzykowne. Powstał w 2007 roku. Statut – jest aktem prawnym, który reguluje zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

S24 – system S24, który od 2012 umożliwia elektoroniczną rejestrację za pomocą Internetu podmiotów gospodarczych, takich jak spółka komandytowa, spółka jawna oraz spółka z o.o. Jego funkcjonowanie reguluje przepis zawarty w Kodeksie Spółek Handlowych. Nazwa S24 określa czas trwania rejestracji tj. 24 godziny. Opcja takiej rejestracji podmiotu nie generuje dodatkowych opłat oprócz opłaty sądowej, która i tak jest niższa od tradycyjnej rejestracji. Aby złożyć wniosek rejestracyjny potrzeba posiadać konto ePUAP, podpis elektroniczny oraz wcześniej pokryć wymagany minimalny kapitał zakładowy.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, jest to rodzaj rejestru publicznego, prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Umożliwa pozyskanie informacji o każdym podmuocie podlegającym obowiązku wpisu do tego rejestru. Informacje można pobrać w firmie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie cąłego kraju. Od 2012 roku możliwe jest bezpłatne pobieranie aktualnych odpisów z KRS za pomocą internetu. KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i od grudnia 2020 roku rejestru dłużników niewypłacalnych.

KDWP – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralnym depozytem papierów wartościowych, instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.

GPW – polska Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie. Jest publiczną spółką akcyjną, która ma na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp. oraz instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi tj. opcjami i kontraktami terminowymi. Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórego i prowadzi również rynek małych spółek notowanych na NewConect, rynek obligacji Catalyst oraz rynek energii poee. Giełdę reguluje regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu, Komisja Nadzoru finansowego, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Catalyst – jest systemem autoryzacji oraz obrotu instrumentami finansowymi dla skarbowych i nie skarbowych (obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych) instrumentów dłużnych.. Jest prowadzony na platformach transakcyjnych GPW oraz BondSpot. Powstał w 2009 roku. texas shoot out – Zasada „strzelaniny teksańskiej” jest najczęściej stosowana w przypadku, gdy każdy z członków posiada 50% udziałów, a jeden lub obaj partnerzy chcą zakończyć współpracę. Mechanizm ten rozpoczyna się od tego, że jeden ze wspólników powiadamia drugiego wspólnika o zamiarze sprzedaży mu swoich 50% udziałów po określonej cenie. Oferta ta musi zostać przyjęta; w przeciwnym razie członek rezygnujący jest zobowiązany do sprzedaży wszystkich swoich 50% udziałów proponującemu po tej samej cenie. Istnieje kilka zalet i wad w stosowaniu tej metody. Główną zaletą jest to, że jest ona szybka i ostateczna (i często nie ma lub jest bardzo mało „złych uczuć” między partnerami po jej zakończeniu). Wadą jest jednak to, że możesz skończyć z posiadaniem czegoś, czego nigdy nie chciałeś posiadać.

Fundusz hedgingowy – jest jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych. Nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia „hedge fund”. Jest to fundusz niepodlegający odgórnym regulacjom np. ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Jego cechą charakterystyczną jest to, że powierzając mu własne środki finansowe, podejmuje się wysokie ryzyko. Pozwala on na inwestowanie w instrumenty pochodne z wykorzystaniem różnorodnych i zaawansowanych technik inwestycyjnych, w tym dźwigni finansowej. Jest funduszem inwestycyjnym o wysokim stopniu ryzyka, pozwalającym zwielokrotnić kwotę realnej inwestycji dzięki mechanizmowi lewarowania, co automatycznie powoduje, że wypracowane zyski mogą być wielokrotnie wyższe, ale i ewentualne straty także będą znacznie bardziej dotkliwe.

SPA –umowa kupna – sprzedaży ( z ang. Sales and Purchase Agreement) – jest to wiążąca umowa prana pomiędzy dwoma stronami, która zobowiązuje do przeprowadzenia transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym. Kupujący jest zobowiązany do kupna, a sprzedający do sprzedaży produktu lub usługi. SPA są zwykle używane do transakcji na rynku nieruchomości, ale można je znaleźć we wszystkich dziedzinach biznesu, które dotyczą transakcji na dużą rzecz albo na dużą ilość rzeczy, które mają wysoką wartość. Umowa ta finalizuje warunki sprzedaży i jest zwieńczeniem negocjacji pomiędzy kupującym i sprzedającym. Zanim dojdzie do transakcji, kupujący i sprzedający negocjują cenę przedmiotu sprzedaży oraz warunki transakcji. SPA zawiera również szczegółowe informacje dotyczące kupującego i sprzedającego. W umowie zapisuje się wszelkie depozyty, które zostały dokonane w miarę postępu negocjacji i odnotowuje części umowy, które zostały już spełnione. Umowa zapisuje również, kiedy ostateczna sprzedaż ma nastąpić. Umowa SPA jest potrzebna, gdy jedno przedsiębiorstwo nabywa inne przedsiębiorstwo.

SHA – umowa wspólników/umowa akcjonariuszy( z ang. Shareholders’ Agreement) – jest to porozumienie pomiędzy wspólnikami, które opisuje w jaki sposób powinna być prowadzona spółka, zawiera prawa i obowiązki wspólników, informacje na temat zarządzania spółki, a także określa przywileje oraz ochronę wspólników. Umowę tę zwiera się w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania wspólników/akcjonariuszy i ochrony ich praw. Pozwala ona również akcjonariuszom na podejmowanie decyzji o tym, jakie podmioty zewnętrzne mogą stać się przyszłymi akcjonariuszami oraz zapewnia zabezpieczenia dla pozycji mniejszości. Zawiera również sekcje, które określają uczciwą i zgodną z prawem wycenę udziałów, zwłaszcza w przypadku ich sprzedaży. Umowa ta zawiera datę, liczbę wyemitowanych akcji/udziałów, tabelę kapitalizacji, która przedstawia akcjonariuszy/wspólników i ich procentowy udział we własności, wszelkie ograniczenia w przenoszeniu akcji/udziałów w celu utrzymania procentowego udziału we własności np. w przypadku nowej emisji oraz szczegóły dotyczące płatności w przypadku sprzedaży spółki. Różni się od typowego regulaminów spółek i jest opcjonalna.

Umowa LMA –dokumentacja kredytowa (z ang. Loan Market Association). Jest to wzorcowa dokumentacja kredytowa powszechnie przyjęta na rynkach międzynarodowych i krajowych, jako punkt wyjścia do tworzenia umów kredytowych. Związek Banków Polskich stworzył polską wersję umowy LMA, która podlega polskiemu prawu konsorcjalnej umowy wielowalutowego zabezpieczonego kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego. Zawiera ona niezbędne definicje używane na rynku bankowym takie jak: cel kredytu, wykorzystanie Kredytu, Spłata, Prowizje, Poręczenie, gwarancja itp.

Term sheet – jest to dokument, w którym pomysłodawca, inwestor i przedsiębiorcy określają/uzgadniają podstawowe warunki zamierzonej transakcji. Koncentruje się on na kwestiach biznesowych tj. zawiera ułożenie planowanej całej transakcji. Jest to plan działań warunkujących nawiązanie przez strony współpracy. Zawiera określone planowane udziały stron w przyszłym wspólnym przedsięwzięciu. Stanowi potwierdzenie nawiązania współpracy, podstawę do przygotowania umowy inwestycyjnej i zapewnia stronom pewność co do warunków brzegowych transakcji. Term sheet ma charakter zbliżony do listu intencyjnego i jest pierwszym dokumentem, który formalnie podpisują potencjalni partnerzy. Ogólne założenia tego dokumentu są następnie przedmiotem szczegółowych regulacji np. w umowie inwestycyjnej i/lub w umowie spółki.

Kontakt