fbpx

Pozycje w sprawozdaniu finansowym

Pozycje w sprawozdaniu finansowym

Bilans (ang. Balance sheet)– Bilans przedstawia stan aktywów oraz pasywów przedsiębiorstwa na dany moment. Jest jednym z obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego i informuje o zasobach kontrolowanych przez jednostkę (aktywach) oraz sposobach ich finansowania (pasywach). Naczelną zasadą jest to, iż suma aktywów musi być równa sumie pasywów.

Amortyzacja (ang. Depreciation & amortization) – Jednym z kosztów operacyjnych jest amortyzacja, ukazuje ona wartość zużycia środków trwałych (np. maszyn czy środków transportu) oraz własności niematerialnych i prawnych (np. oprogramowań, praw do patentów). Co niezmiernie istotne amortyzacja to rodzaj kosztu, który nie stanowi wydatku pieniężnego. Koszty te obejmują odpisy z tytułu systematycznego i planowanego rozłożenia wartości początkowej zarówno środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla przykładu: ponosząc nakład inwestycyjny (np. zakup maszyny) nie rozpoznaje się wartości zakupu jako koszt w RZiS w momencie transakcji a rozbija się tą wartość w czasie (np. na 5 lat) i co roku uwzględnia się w kosztach amortyzacji odpowiednią część zużycia (w przypadku amortyzacji liniowej na 5 lat będzie to co roku 20% wartości zakupu).

Certyfikat inwestycyjny/jednostka uczestnictwa (ang. Investment fund shares/units) – Certyfikatem inwestycyjnym nazywamy tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Tytułem uczestnictwa w funduszach otwartych oraz specjalistycznych funduszach otwartych jest jednostka uczestnictwa, natomiast w funduszach zamkniętych, specjalistycznych funduszach zamkniętych, a także funduszach mieszanych tytułem uczestnictwa są certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty emitowane są w seriach, a uprawnienia uczestników wynikające z certyfikatów inwestycyjnych różnych serii mogą się różnić. Certyfikat inwestycyjny zaliczamy do papierów wartościowych dających zmienny dochód. Wartość certyfikatu można określić na dwa sposoby:

Kontakt