fbpx

EMISJA AKCJI SERII B
Retro S.A.Termin zapisów: 12.04.2021 – 13.05.2021

<h1>EMISJA AKCJI SERII B<br> <b>Retro S.A.</b></h1><br><br> <h3>Termin zapisów: 12.04.2021 – 13.05.2021 <br> </h3>

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

 

Informacje o Emitencie

 

RetroCegla.pl to działająca od 2014 r. marka dekoracyjnych okładzin ściennych i elewacyjnych, należąca do Retro S.A.. Swoim Klientom oferuje szeroką gamę płytek wykonywanych ze starych cegieł, pozyskanych z historycznych budynków. Emitent prowadzi sprzedaż głównie w modelu e-commerce m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.retrocegla.pl. Główny produkt oferowany przez Emitenta, czyli płytka z cegły rozbiórkowej, jest od lat wiodącym trendem w wykończeniu ścienno-elewacyjnym przestrzeni publicznych, jak i prywatnych inwestycji. Produkty marki Emitenta trafiły już do ponad 10 000 Klientów, głównie w Polsce, ale także w Niemczech, Czechach, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, a nawet Japonii.

Proces produkcji cegieł w wykonaniu Retro S.A. to ekologiczny mix recyklingu i upcyklingu starej cegły rozbiórkowej, oparty o autorski sposób obróbki tego surowca. Jako pierwszy na polskim rynku, Emitent zaproponował kompleksowy system montażu płytek z cegły. Dzięki temu produkty Retro S.A. zostały doskonale przyjęte przez rynek, ciesząc się coraz większą popularnością.

 

 

1
1
1
1
previous arrow
next arrow

 

 

 

 

Przewagi konkurencyjne Emitenta

 
ikona - graf

 

FIRMA Z PRZYCHODAMI
Wydajne działania marketingowe firmy, przekładają się na jej wysoki zasięg oraz rosnące przychody.
ikona - cztery osoby - okrąg

 

LIDER RYNKU
Produkty Retrocegla.pl trafiły już do ponad 10 000 inwestycji na całym świecie. Emitent doszedł do momentu, w którym wcześniejszy, przemysłowy start-up, jest obecnie skalowalnym biznesem, gotowym do ekspansji.
ikona - kobieta - mężczyzna - czat

 

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ
Zespół Retro S.A. tworzą specjaliści, którzy posiadają kompetencje zarówno techniczno-produkcyjne, marketingowe jak i biznesowe.
ikona - koło

 

UZNANIE KLIENTÓW
Wśród swoich klientów, Emitent posiada wizerunek profesjonalnej marki z tradycjami. Unikalny proces produkcji oraz dalsza automatyzacja i robotyzacja gwarantuje klientom kompleksową ofertę w oparciu o produkt najwyżej jakości.

1
1
2 - kopiuj
2 - kopiuj
previous arrow
next arrow

 

 

 

 

Szczegóły oferty

 
Termin przydziału

Emitent

Retro S.A.

Wartość oferty

Wartość emisji

do 4 mln 5 tys zł

Minimalny zapis

Liczba Akcji

45 000 Akcji Serii B

Wartość nominalna

Cena emisyjna

89 zł za 1 Akcję Serii B

Termin przydziału

Zapisy na akcje

PCDM, Noble Securities 

Wypłata odsetek

Termin zapisów

do 13 maja 2021 r.


 

 

Harmonogram oferty

 
12 kwietnia 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

 

13 maja 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów

 

14 maja 2021 r. – Dzień Przydziału Akcji Serii B

 

 


 

Do zakończenia zapisów pozostało

 

[wpcdt-countdown id=”5165″]


 

Dodatkowe informacje o ofercie

 

 • Emitent: Retro S.A.
 • Termin zapisów: 12 kwietnia – 13 maja 2021 r.
 • Wartość emisji:  4 mln 5 tys zł
 • Liczba Akcji: 45 000 Akcji Serii B

 

 • Cena emisyjna: 89 zł za jedną Akcję Serii B
 • Zapisy na akcje: Prosper Capital Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A.

 

Cel emisji

Środki pozyskane z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:

 • Automatyzacją i robotyzacją procesu produkcji płytek dekoracyjnych ze starej cegły rozbiórkowej.
 • Zakupem i uruchomieniem zautomatyzowanej linii do produkcji okładzin ścienno-elewacyjnych wykonywanych z betonu.
 • Rozwojem kanałów sprzedaży, w tym powołanie dystrybucyjnej spółki zależnej w Niemczech.

 

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.retrocegla.pl. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku
 • W opinii Emitenta Inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta w przyszłości, po wprowadzeniu do obrotu w ASO, będą przedmiotem aktywnego obrotu. Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.
Więcej…
• Ryzyko związane z koniunkturą w Polsce i za granicą
 • Działalność Emitenta i jego wyniki finansowe uzależnione są od czynników zewnętrznych tj. koniunktury gospodarczej, na którą Spółka nie ma wpływu. Najistotniejsze czynniki makroekonomiczne to: poziom produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, ogólna kondycja gospodarki, zmiany legislacyjne czy wysokość stóp procentowych. Czynniki te mają znaczenie nie tylko w odniesieniu do kraju, w którym Emitent prowadzi swoją działalność, ale także w odniesieniu do innych rynków, na których Emitent już obecnie oferuje lub planuje oferować swoje produkty. Wszelkie prognozy makroekonomiczne są dziś obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na niepewność, jak dalej rozwijać się będzie pandemia i niemożliwy obecnie do przewidzenia poziom zmian koniunktury gospodarczej.
Więcej…
• Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych oraz systemu podatkowego
 • Regulacje prawne ulegają częstym zmianom w większości systemów prawnych na świecie. Jednocześnie trudno jest przewidzieć kierunki tych zmian w przyszłości. W związku z tym istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie płynnie dostosować się do nowych regulacji prawnych, co w konsekwencji może narazić go na sankcje lub wzrost wydatków w prowadzeniu bieżącej działalności. Ponadto zmienność przepisów i ich interpretacji może spowodować spowolnienie rozwoju działalności. Szczególnie częstym zmianom i nowelizacjom ulega prawo podatkowe. Z tego powodu Emitent narażony jest na zwiększenie obciążeń fiskalnych. Utrudnienia sprawia także interpretacja przepisów podatkowych przez brak ich spójnej wykładni. Może wystąpić kolizja między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej. Spółka w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka i łagodzenia jego skutków na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię i działalność Emitenta do zachodzących zmian.
Więcej…
• Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
 • Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Emitenta potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, , przepisów kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie interpretacji dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa przez Emitenta może skutkować nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych lub finansowych. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco przeprowadza badania potwierdzające zgodność procedur przeprowadzanych przez Spółkę z bieżącymi regulacjami prawnymi.
Więcej…
• Ryzyko związane z konkurencją na rynku
 • Istnieje ryzyko pojawienia się nowej konkurencji na rynku oraz ryzyko rozwinięcia skali działalności i poziomów sprzedaży firm będących na rynku a prowadzących działalność konkurencyjną do spółki. Ewentualne pojawienie się nowych znaczących konkurentów lub szybki rozwój istniejących może w przyszłości wywierać negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Więcej…

• Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje
 • W przypadku nabywania Akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych , które inwestują środki klientów przede wszystkim w skarbowe instrumenty dłużne, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Więcej…

• Ryzyko rezygnacji kluczowych członków kierownictwa Spółki
 • W chwili obecnej możliwości rozwoju Spółki opierają się przede wszystkim na profesjonalnej wiedzy i kompetencjach jej menedżerów, a także na konsekwentnej implementacji opracowanej przez nich strategii rozwoju. Znaczącym elementem determinującym wartość Spółki jest także wypracowany model biznesowy. Mając powyższe na uwadze Spółka nie może zagwarantować, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na jej działalność.

Więcej…

 

Chcesz wziąć udział w emisji?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>  Wartość oferty

  Skonaktuj się z nami

  T: 22 201 11 41
  E:akcje@pcdm.pl

  Kontakt