EMISJA OBLIGACJI SERII A
Sun Farms sp. z o.o.Termin zapisów: 13.04.2021 – 14.05.2021

<h1>EMISJA OBLIGACJI SERII A<br> <b>Sun Farms sp. z o.o.</b></h1><br><br> <h3>Termin zapisów: 13.04.2021 – 14.05.2021 <br> </h3>

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków

 

Informacje o Emitencie

 

Harmonogram oferty

 
13 kwietnia 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

 

14 maja 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów

 

17 maja 2021 r. – Przewidywany dzień przydziału obligacji

 

28 kwietnia 2023 r. – Planowany wykup obligacji

 

 

8%

Oprocentowanie w skali roku, płatne kwartalnie

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>

 

Sun Farms sp. z o.o. jest firmą projektującą farmy fotowoltaiczne. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu projektów inwestycyjnych związanych z budową farm fotowoltaicznych aby sprostać przyszłym jak i obecnym wymaganiom inwestorów branżowych, firm wykonawczych oraz funduszy inwestycyjnych. Emitent zajmuje się wyborem lokalizacji, kompleksowym projektowaniem i pozyskaniem kompletu pozwoleń budowlanych umożliwiającym budowę i eksploatację farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy minimum 1 MW. Obszar działalności Sun Farms obejmuje całą Polskę.

 

Działalność Emitenta obejmuje: poszukiwanie lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych, koordynację i uzyskanie projektów budowalnych, dobór optymalnych rozwiązań technicznych, dzierżawę gruntów pod farmy fotowoltaiczne, prowadzenie analiz technicznych i środowiskowych, udział w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej.

 

 

8%


Oprocentowanie w skali roku, płatne kwartalnie

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>

 

Wejdź na stronę internetową Emitenta
Sun Farms sp. z o.o.

 

 

Szczegóły oferty

 
Termin przydziału

Emitent

Sun Farms sp. z o.o.

Wartość oferty

Wartość emisji

4 mln zł

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

4 000 Obligacji Serii A

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5 000 zł

Termin przydziału

Termin zapisów

do 14 maja 2021

Wypłata odsetek

Oprocentowanie w skali roku

8%
płatne kwartalnie


3 - kopiuj
3 - kopiuj
1
1
2
2
3
3
previous arrow
next arrow


 

 

Harmonogram oferty

 
13 kwietnia 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

 

14 maja 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów

 

17 maja 2021 r. – Przewidywany dzień przydziału obligacji

 

28 kwietnia 2023 r. – Planowany wykup obligacji

 

 


 

Do zakończenia zapisów pozostało

 

[wpcdt-countdown id=”4980″]


 

Dodatkowe informacje o ofercie

 

 • Emitent: Sun Farms sp. z o.o.
 • Termin zapisów: 13 kwietnia – 14 maja 2021 r.
 • Wartość emisji:  4 mln zł
 • Liczba Obligacji: 4 000 Obligacji Serii A

 

 • Oprocentowanie w skali roku: 8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Wartość nominalna 1 Obligacji: 1 000 zł 
 • Minimalny zapis: 5 000 zł 

Cel emisji

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na finansowanie tworzenia dokumentacji projektowej w zakresie farm PV. 

Zabezpieczenia 

 • Poręczenie spółki dominującej Sunrise Energy sp. z o.o. (Poręczyciel) oraz klauzula art. 777 kodeksu postępowania cywilnego (dot. dobrowolnego poddania się egzekucji) tej spółki do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji przydzielonych,
 • Klauzula art. 777 kodeksu postępowania cywilnego Emitenta do wysokości do 150% wartości nominalnej Obligacji przydzielonych
 • Cesja na rzecz Administratora Zabezpieczeń wynikająca z pożyczki właścicielskiej udzielonej przez Poręczyciela Emitentowi,
 • Zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń.

 

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Dokumentu Ofertowego, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.sunfarms.pl. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w obligacje, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko związane z wzrostem kosztów działalności Emitenta
 • Potencjalny wpływ na podwyższenie kosztów działalności Spółki może mieć wzrost kosztów w postaci: kosztów bankowych i innych związanych z obsługą pieniądza, kosztów wynagrodzeń pracowniczych i osób na stale współpracujących ze Spółką, kosztów finansowania, kosztów administracyjnych oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych.

Więcej…

• Ryzyko krótkiego prowadzenia działalności Emitenta
 • Spółka prowadzi działalność operacyjną od końca 2019 roku. Biorąc pod uwagę wczesny etap rozwoju Spółki działalność nadal obarczona jest więc ryzykiem w postaci niedostosowania oferty Spółki do oczekiwań klientów; nieosiągnięcia oczekiwanej pozycji rynkowej i tym samym niemożliwości realizacji planów strategicznych.

Więcej…

• Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych lub ich interpretacji, w tym związanych z ochroną środowiska i rynku OZE
 • Ryzyko zmian regulacji prawnych (w Polsce ale także w Unii Europejskiej), Emitenta umiejscowiona jest w ściśle określonym otoczeniu prawnym, które podlega częstym zmianom. Dla działalności Spółki istotne są zwłaszcza regulacje dotyczące prawa ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz prawa budowlanego.

Więcej…

• Ryzyko poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych
 • W związku z priorytetem w zakresie projektowania ale także możliwej budowy farm fotowoltaicznych Spółka musi stale podnosić zakres procesów operacyjnych (uzyskiwanie stosownych zgód administracyjnych) oraz sposób ich świadczenia. W przypadku pozytywnej decyzji w zakresie budowy elektrownii fotowoltaicznej konieczne może być poniesienie znaczących nakładów inwestycyjnych. Rozpoczęcie budowy i poniesienia wydatków inwestycyjnych dot. farmy fotowoltaicznej zależy w pełni od Spółki.

Więcej…

• Ryzyko inflacyjne
 • Oznacza ryzyko zmniejszenia realnej wartości świadczenia wynikającego z obligacji spowodowanej zmniejszającą się siłą nabywczą pieniądza. Ryzyko to wywołane jest ze wzrostem ogólnych cen towarów, usług, aktywów w danej gospodarce. Wzrost cen powoduje, że z jednej jednostki płatniczej możemy zakupić mniej różnego rodzaju dóbr.

Więcej…

• Ryzyko płynności
 • Jest to ryzyko związane z częściowym lub całkowitym brakiem możliwości sprzedaży posiadanych przez Inwestora obligacji na rynku wtórnym w dogodnej dla Inwestora chwili. Nie oznacza to całkowitego braku możliwości sprzedaży tego instrumentu finansowego. Najczęściej ryzyko to przejawia się w niższej niż oczekiwanej cenie sprzedaży obligacji na rynku wtórnym.

Więcej…

• Ryzyko kredytowe
 • Jest to ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji a przejawia się możliwą częściową lub całkowitą utratą środków przez Inwestora. Ryzyko to wynika między innymi z możliwości wystąpienia trudności w działalności operacyjnej emitenta obligacji.

Więcej…

• Ryzyko zmiany stóp procentowych
 • Jest to ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych określonych przez bank centralny i wpływu tej zmiany na cenę obligacji. Ryzyko stopy procentowej wpływa także często na wysokość wypłacanych odsetek przez wyemitowaną obligację gdy jest ona oparta o referencyjną stawkę zmienną. Ryzyko to wpływa na możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu dla inwestora. Ryzyko to może wypływać także na możliwą stopę reinwestycji wypłacanych inwestorowi odsetek.

Więcej…

• Ryzyko przedterminowego wykupu
 • Wynika z możliwości wcześniejszej przez emitenta spłaty zadłużenia wynikającego z obligacji. Dla Inwestora może wiązać się to z utratą korzyści pochodzących z obligacji jaki mogłyby zostać osiągnięte gdyby emitent nie wykonał prawa do wcześniejszego wykupu sowich obligacji (zaspokojenia zobowiązania).

Więcej…

• Ryzyka administracyjno-operacyjne
 • To ryzyka występujące z powodu złożoności procesu rozliczania zobowiązań emitenta względem Inwestora przy użyciu wielu podmiotów rynku finansowego. Możliwe opóźnienia wynikające z błędów operacyjnych banków, problemów wynikającymi z awariami systemów rozliczeniowo-płatniczych czy innych mogą spowodować opóźnienia w uzyskaniu środków przez Inwestorów.

Więcej…

 

Chcesz wziąć udział w emisji?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

 

 

  Wartość oferty

  Skonaktuj się z nami

  T: 22 201 11 41
  E:obligacje@pcdm.pl

  TERAZ TUTAJ BĘDZIE KOPIOWANIE 

   

   

  Cel emisji

  Celem emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności Emitenta oraz bieżącą działalność Emitenta.

  Zabezpieczenia

  • Poręczenie osobiste Pana Marcina Banysia (UBO) wraz z 777 KPC
  • Weksel Emitenta wraz z 777 KPC Emitenta
  • Hipoteka na nieruchomościach o wartości min. 100% wartości obligacji
  • Zastaw na zbiorze wierzytelności wynikających z nabytych pakietów wierzytelności (min. 150% wartości przydzielonych obligacji)

  Wartość oferty

  Skonaktuj się z nami

  T: 22 201 11 41
  E:obligacje@pcdm.pl

  Kontakt