fbpx

AIQLABS sp. z o.o.

Data projektu

3.XII - 2.I 2020r.

Wartość projektu

0,9 mln zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


AIQLABS sp. z o.o. to zaawansowany Fin Tech od 2015 roku działający w branży Consumer Finance wykorzystujący najnowsze technologie i techniki uczenia maszynowego. Naszą misją jest dostarczanie produktów finansowych dopasowanych do zdolności kredytowej Klientów poprzez zaawansowaną analizę dużych zbiorów danych w oparciu o najnowsze technologie. Wykorzystują szerokie spectrum danych ścisła współpraca z wiodącymi bazami danych o zachowaniach kredytowych klienta takich tak BIK, BIG InfoMonitor platforma wymiany informacji między firmami pożyczkowymi CRIF (dawniej DeltaVista oraz zbieranie wielu danych podczas wypełniania wniosku przez klienta, pozwalają na szybką, automatyczną, ale i dogłębną ocenę klienta. Wykorzystują zaawansowane metody statystyczne, techniki machine learning oraz Big Data do budowy modeli ryzyka i analiz wpływających na podejmowanie decyzji biznesowych. Spółka posiada również wdrożony indywidulany, zautomatyzownany sposób oceny dla wielu procesów i podsegmentów klientów

UCZULA SIĘ INWESTORÓW, ŻE Z INWESTYCJĄ W OBLIGACJE WIĄŻE SIĘ SZEREG CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W ROZDZIALE II MEMORANDUM INFORMACYJNEGO, W TYM RYZYKO BRAKU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI I RYZYKO UPADŁOŚCI EMITENTA.

    Kontakt