fbpx

Energo Operator sp. z o.o. Seria B

Data projektu

Styczeń 2023

Wartość projektu

3 778 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Energo Operator sp.z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/energo-operator-sp-z-o-o-seria-b/ oraz Emitenta: https://eoperator.com.pl/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 11 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

Spółka Energo Operator od 14 lat (tj. od 2008 roku) działa na rynku energii elektrycznej, gdzie z powodzeniem prowadzi działalność, której głównym przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej.
Od chwili powstania Emitent koncentruje swoją działalność na rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
Emitent, w związku z prowadzoną działalnością, posiada:
1. Koncesję udzieloną dnia 5 kwietnia 2012 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/675/13977/W/2/2012/BT na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju oraz
2. Koncesję udzieloną dnia 18 grudnia 2015 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPG/322/13977/W/DRG/2015/MŻ na obrót paliwami gazowymi na terenie całego kraju.

Energo Operator_oferta publiczna obligacji serii B_lp1400_700
Energo_operator_baner_3LP
Energo_operator_baner_3LP
Energo_Operator_emisja_seria_B_baner_1400_700_akt
Energo_Operator_emisja_seria_B_baner_1400_700_akt
previous arrow
next arrow

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

10.01.2023 – 03.02.2023

Wartość oferty

Cena emisyjna

1.000,00 zł za jedną Obligację Serii B

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

8 500 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5.000,00 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 12%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

kwartalnie

Harmonogram oferty

10.01.2023– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
03.02.2023 – Zakończenie przyjmowania zapisów
06.02.2023 – Dzień przydziału Obligacji
30 stycznia 2025 – Wykup Obligacji12%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Po odliczeniu kosztów przeprowadzenia Oferty środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji Serii B zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na obrót środkami w związku z realizacją kontraktów na energię. Emitent nie przewiduje zmiany celów w ramach niniejszej emisji Obligacji.


Zabezpieczenia

• Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta;
• Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji;
• Cesja Wierzytelności Umownych, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia jednej lub więcej Wierzytelności Umownych, Emitent zobowiązany jest do zawarcia w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych umowy cesji wierzytelności z innej umowy lub innych umów o podobnym charakterze, i o wartości szacunkowej nie niższej niż 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony) złotych z zastrzeżeniem pierwszeństwa zaspokojenia Obligacji Serii A oraz równorzędności kolejnych serii obligacji, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji;
• Zastaw Rejestrowy na wierzytelnościach z Rachunku Bankowego Emitenta, z zastrzeżeniem, że zastaw rejestrowy będzie stanowił równorzędne zabezpieczenie Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B, oraz kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 12.000.000,00 (dwanaście milionów 00/100) złotych (w tym Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B).

– Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji Serii B, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu przydziału Obligacji Serii B.
energro_operator slajder 2115_600

 

Wybrane czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Energo operator sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/energo-operator-sp-z-o-o-seria-b/ oraz Emitenta: https://eoperator.com.pl/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 11 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowe. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE
 • Sytuacja gospodarcza panująca w kraju ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• 2.1.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM I ZMIANAMI W PRAWIE ENERGETYCZYNYM
 • Polski system prawny, w tym prawo podatkowe, cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie nowych regulacji może skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów krajowych jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Emitenta do modyfikacji swojej oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Emitenta.
  Nadmienienia wymaga, że wejście w życie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej w 2023 roku będzie miało nierówny wpływ na sytuację przedsiębiorstw z sektora obrotu, w tym na Emitenta.
  Ujęty w ustawie mechanizm rekompensat zakłada, że w odniesieniu do zawartych kontraktów, przedsiębiorstwom obrotu będzie przysługiwała rekompensata na pokrycie kosztów dostawy Rekompensatę będzie wypłacał powołany do tego fundusz celowy. Pomimo, że spółka obrotu będzie zobligowana do sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego po cenie, która będzie niższa niż pierwotnie ustalona w umowie, nie oznacza to, że spółka poniesie stratę na kontrakcie. Spółki, które sukcesywnie dokonywały zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym, pod bieżące kontrakty, a nie zajmowały się spekulacją, otrzymają rekompensaty na pokrycie ponoszonych kosztów
  Przyjęte w ustawie wskaźniki marż w przedziale 1,5% – 3,5% w zależności od rodzaju kontraktu, są zbliżone do marż jakich należałoby oczekiwać w toku normalnej działalności przedsiębiorstw obrotowych. Ustawa gwarantuje również, że w przypadku kontraktów zawieranych po 14 października 2022 r przedsiębiorstwa obrotu będą mogły generować marżę na poziomie 3%-3,5% dla dostaw realizowanych odbiorcom końcowym, która to marża powiększająca koszt.
  Nie sposób przy tym wykluczyć, że w najbliższym okresie czasu wejdą w życie kolejne zmiany prawne, które mogą dotknąć bezpośrednio branży Emitenta.
  Ponadto, nadmienienia wymaga, że jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej.
  Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności. Dodatkowo w zakresie zmiany reżimu prawnego Spółka ściśle śledzi zmiany dotyczące tego obszaru.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ZAWIERANYMI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
 • Emitent zawierał i zamierza zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi.
  W ocenie zarządu Spółki transakcje takie będą zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż transakcje, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką, a podmiotami powiązanym, mogą zostać uznane przez organy podatkowe jako zawarte na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności uregulowania wykazanych należności podatkowych. Powyższe okoliczności mogą mieć wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.
  W dotychczasowej działalności Emitenta nie wystąpił przypadek uznania przez organy podatkowe transakcji zawieranych przez zarządzane spółki z podmiotami powiązanymi za transakcje zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z POLITYKĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE
 • Realizacja przez Spółkę celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Spółki w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, poziom oszczędności i wydatków gospodarstw domowych, zachowania konsumentów itd.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ZAWIERANYMI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
 • Emitent nie zamierza zawierać transakcji z podmiotami powiązanymi w kwocie przewyższającej limit w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.
  Nadto, jeśli kiedykolwiek transakcje takie będą zawierane Zarząd Spółki zamierza dążyć do tego by transakcje takie były zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż transakcje, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką, a podmiotami powiązanym, mogą zostać uznane przez organy podatkowe jako zawarte na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności uregulowania wykazanych należności podatkowych. Powyższe okoliczności mogą mieć wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.
  W dotychczasowej działalności Emitenta nie wystąpił przypadek uznania przez organy podatkowe transakcji zawieranych przez zarządzane spółki z podmiotami powiązanymi za transakcje zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

Więcej…

• RYZYKO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEZ EMITENTA
 • Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podlegających przepisom ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Statystycznie, mniejsze lub młodsze spółki cechują się większym prawdopodobieństwem ogłoszenia upadłości niż większe lub dłużej działające na tym rynku podmioty gospodarcze. Dodatkowo, przy innych czynnikach stałych, spółki mające większy poziom zadłużenia są ryzykowniejsze pod względem możliwości upadłości.
  Zarząd Spółki w celu mitygacji tego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia, w opinii Zarządu Spółki nie występuje przedmiotowe ryzyko.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KOLEJNYMI EMISJAMI OBLIGACJI I POZYSKANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH
 • Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji Obligacji Serii B umożliwią mu pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na obrót środkami w związku z realizacją kontraktów na energię (w tym zakup energii) oraz na pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.
  Emitent na mocy uchwały nr 6 zarządu Spółki z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonał przydziału 1.460 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.460.000,00 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) zł, na okaziciela, z kuponem kwartalnym, o stałej stopie procentowej wynoszącej 12,5% w skali roku, których termin wykupu przypada na dzień 27 grudnia 2024 roku. Powyższe ma wpływ na wysokość zobowiązań Emitenta i tym samym może przełożyć się na możliwość obsługi należności z Obligacji Serii B
  Ponadto, w przyszłości, w przypadku nieprzydzielenia wszystkich z oferowanych Obligacji Serii B, Emitent nie wyklucza możliwości wyemitowania kolejnych serii obligacji za pośrednictwem PCDM, których łączna wartość nominalna liczona łącznie z wartością nominalną Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B nie będzie przekraczać 12.000.000,00 (dwunastu milionów) zł celem pozyskania środków na zasilenie kapitału obrotowego.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
 • Potencjalny wpływ na podwyższenie kosztów działalności Spółki może mieć wzrost kosztów w postaci: kosztów bankowych i innych związanych z obsługą pieniądza, kosztów wynagrodzeń pracowniczych i osób na stałe współpracujących ze Spółką, kosztów finansowania, kosztów administracyjnych oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz kosztów związanych z przedmiotem działalności Emitenta. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych wzrostów kosztów może negatywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju oraz wyniki działalności Spółki. Mając na względzie ograniczenie wystąpienia rzeczonego ryzyka, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje ewentualne zmiany w ww. obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ
 • W związku z liberalizacją rynku energii elektrycznej i narastającą konkurencją w tym sektorze, Emitent jest narażony na ryzyko utraty klientów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. Od dnia 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy energii elektrycznej są uprawnieni do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.
  W związku z tym istnieje ryzyko, że konkurenci zaoferują klientom Emitenta warunki korzystniejsze i w efekcie przejmą klientów, co może doprowadzić do spadku przychodów Emitenta, co może przełożyć się na zdolność Emitenta do obsługi i wykupu Obligacji.
  Nadmienienia wymaga, że Emitent jest jednym z podmiotów, którego działalność była możliwa wskutek liberalizacji prawa oraz faktu, że klienci biznesowi coraz chętniej korzystali oraz korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
  Niniejsze ryzyko minimalizowane jest wskutek dbałości o dobór portfela klientów. Klientami Emitenta są głównie podmioty takie jak szpitale publiczne oraz podmioty realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI LUDZKIMI
 • Charakter prowadzonej przez Emitenta działalności wiąże się z potrzebą zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników oraz ze ścisłą współpracą z innymi podmiotami. Błędy lub niedopatrzenia współpracowników mogą doprowadzić m. in. do wzrostu niezadowolenia klientów, opóźnień w realizacji projektów Emitenta, co może przekładać się na negatywny wizerunek Emitenta oraz niską renomę Spółki.
  Nakłady finansowe ponoszone przez Emitenta na odpowiednie szkolenie i motywowanie osób, z którymi współpracuje Emitent oraz dążenie do podejmowania współpracy z osobami odznaczającymi się odpowiednim poziomem wiedzy fachowej ograniczają do pewnego stopnia niniejsze ryzyko.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Energo Operator sp. z o.o.

  Kontakt