fbpx

Forestlight Games S.A.

Data projektu

17 VI - 16 VII 2021

Wartość projektu

do 3 mln zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Informujemy, że inwestycja w akcje może wiązać się z utratą całego kapitału. Szczegółowe informacje na temat ryzyk znajdują się w rozdziale V Dokumentu Ofertowego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii B. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.
Forestlight Games S.A. to producent i wydawca gier na PC i konsole z Grupy PlayWay. Produkowane gry są autorskimi pomysłami Spółki, a produkcja jest realizowana przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły. Spółka produkuje i dystrybuuje gry na komputery PC oraz platformy firm Microsoft, Sony i Nintendo. Za pośrednictwem spółek zależnych także na urządzenia mobilne i przeznaczone do obsługi Virtual Reality.

Funkcję CEO Spółki pełni Tomasz Mazur, który posiada wieloletnie doświadczenie na rynku gamingowym. Zaczynał jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia od założenia spółki Mirage Software, jednego z pierwszych studiów deweloperskich w Polsce. Następnie zakładał i rozwijał firmę Cenega, największego polskiego wydawcę i dystrybutora gier, a także pomagał małym twórcom gier indie w wydawaniu, marketingu, finansowaniu ich produkcji.


    Kontakt