fbpx

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Data projektu

27 I 2022 - 10 II 2022

Wartość projektu

269 575 000 zł

Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt Emisyjny z dnia 26 marca 2021 r. r. został opublikowany i jest to jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Funduszu oraz o publicznej ofercie certyfikatów inwestycyjnych serii 15. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego Prospektu, która dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.noblefunds.pl/fiz-publiczne) oraz Firmy Inwestycyjnej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (www.pcdm.pl/emisja/fundusz-dlugu-korporacyjnego-rentier/) Dokument zawierający bezpośredni link do strony z informacjami o Prospekcie Emisyjnym znajduje się na niniejszej stronie w sekcji materiały do pobrania. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego.

Oferta prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem certyfikatów nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja czy oferta w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt Emisyjny nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Strategia inwestycyjna Funduszu skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu oraz obejmowanych w całości przez niego. Taka forma inwestycji na międzynarodowych rynkach finansowych od lat funkcjonuje pod nazwą Private Debt.

Ogólne informacje o Funduszu

 

Forma prawna funduszu

Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty

Horyzont inwestycyjny

Min. 2 lata

Minimalna kwota inwestycji

Minimalna wartość zakupu to cena jednego certyfikatu inwestycyjnego. W emisji serii 17 cena certyfikatu inwestycyjnego na dzień wyceny 20 stycznia r. wynosi 107,83 PLN.

Cena emisyjna

107,83 PLN

Okres trwania funduszu

Fundusz został utworzony na czas nieograniczony

Opłata wstępna

Maks. 3% wartości emisyjnej nabywanych Certyfikatów Inwestycyjnych.

Opłata za zarządzanie

Zgodnie ze Statutem wynosi nie więcej niż 2,5% rocznie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Profil inwestora

Produkt kierowany jest do klientów o średnio-niskim poziomie akceptacji ryzyka

Wykup

na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym

Wycena

na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym

 

Terminy przyjmowania zapisów na certyfikaty*

Seria 17 – od 27 stycznia 2022 roku do 10 lutego 2022 roku

Seria 18 – od 28 lutego 2022 roku do 11 marca 2022 rokuInwestowanie w FIZ wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>

*Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania Zapisów danej emisji. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania Zapisów na Certyfikaty danej emisji albo o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej emisji zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego, na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 20080) w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt (w sposób określony w art. 35 Statutu). 

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją dostępne są w Prospekcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 i 6-18, który dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. Do podstawowych czynników ryzyka zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko makroekonomiczne
  • Na wartość akcji w spółkach publicznych i niepublicznych lub udziałów w spółkach niepublicznych wpływ mają czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi makroekonomicznej, deficyt budżetowy, handlowy i obrotów bieżących, wielkość popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych, kształtowanie się poziomu depozytów i kredytów sektora bankowego, wielkość zadłużenia krajowego, sytuacja na rynku pracy, wielkość i tendencje kształtowania się poziomu inflacji, wielkość i tendencje kształtowania się poziomu cen surowców, sytuacja geopolityczna–zmiana któregokolwiek z w/w czynników może mieć negatywny wpływ na wyceny akcji lub udziałów.

Więcej…

• Ryzyko rynku niepublicznego
  • Charakterystyczną cechą dla działalności Emitenta jest ryzyko niewypłacalności dłużników Spółki, a w szczególności pożyczkobiorców. Pożyczkobiorcy zobowiązani są do zapłaty kwoty pożyczki, odsetek, opłat dodatkowych, ewentualnie odsetek za zwłokę (w sytuacji opóźnień w płatnościach). Ryzyko związane z opóźnieniem spłaty lub całkowitą niewypłacalnością pożyczkobiorców wynika głównie z kondycji ekonomicznej pożyczkobiorców oraz z ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce.
    Emitent oceniając wniosek każdego klienta o udzielenie pożyczki opiera się na ocenie scoringowej. Ocena ta przeprowadzana jest przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, a jej efektem jest przyporządkowanie każdego klienta do grupy scoringowej oraz zaproponowanie produktu uwzgledniającego jego ocenę i prawdopodobieństwo spłaty pożyczki. Wdrożone w Spółce oprogramowanie umożliwia weryfikację sytuacji każdego klienta w KRD, BIK, oraz BIG. Funkcjonalność oprogramowania umożliwia ponadto szybki dostęp do wszelkich informacji na temat klienta – od pozyskania jego zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez ocenę scoringową, parametry oferty, parametry udzielonej pożyczki, spłaty pożyczki, po przeprowadzenie działań windykacji miękkiej oraz egzekucji. Wszystko to pozytywnie wpływa na możliwość monitorowania każdego klienta oraz każdej udzielonej pożyczki. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że część z pożyczkobiorców stanie się niewypłacalna. Zaistnienie takiej sytuacji w dużej skali, mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki.ryzyko to wynika z inwestowania w instrumenty nie notowane na rynku publicznym, elementem składowym ryzyka rynku niepublicznego jest m.in. Ryzyko operacyjne transakcji i aktywów niepublicznych, ryzyko prawne, ryzyko wyceny oraz ryzyko transparentności. Ryzyka takie na rynku niepublicznym mogą przekraczać poziom analogicznego ryzyka aktywów nabywanych na rynku publicznym.

Więcej…

• Ryzyko niewypłacalności emitenta
  • Jest związane z możliwością braku spłaty odsetek i kapitału przez emitenta, spowodowaną czasową lub trwałą utratą płynności przez emitenta, bądź też utratą przez niego wypłacalności.

Więcej…

• Ryzyko związane z koncentracją sektorową lub geograficzną lokat
  • Ryzyko związane z możliwością zaistnienia sytuacji, w której lokaty Funduszu będą skoncentrowane na określonym sektorze rynku lub określonym obszarze geograficznym. Wówczas niekorzystne zdarzenia mające negatywny wpływ na dany sektor rynku lub obszar geograficzny mogą w znaczącym stopniu wpływać na wahania i wartość Certyfikatów Inwestycyjnych.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?


Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

    Kontakt