fbpx

Green House Development S.A. Seria F

Data projektu

Październik 2022

Wartość projektu

3 403 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii F spółki Green House Development S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii F oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/green-house-development-s-a-seria-f/ oraz Emitenta: https://greenhousedevelopment.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/komunikaty/oferta-publiczna-obligacji-serii-f-emisja-relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 11 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

Green House Development S.A. jest wiodącą ze spółek działających pod marką Green House Development. Spółka posiada doświadczenie na rynku nieruchomości.
Projekty współrealizowane pod marką Green House Development to nowoczesne osiedla i apartamentowce, hotele, a także powierzchnie komercyjne, zrealizowane jak i przygotowywane zarówno w standardzie popularnym jak i podwyższonym.
Inwestycje charakteryzują się wysoką jakością wykonania i atrakcyjnym wyglądem, łączą w sobie walory estetyczne, funkcjonalność i trwałością.
Emitent przywiązuje ogromną wagę do detali, wysokiej funkcjonalności, estetyki i wyróżniającej się, nowoczesnej stylistyki. Przed każdym zakupem nieruchomości przez spółkę powiązaną osobowo starannie wybierana jest lokalizacja inwestycji mając na uwadze komfort codziennego użytkowania. Budowa projektów współrealizowanych przez Emitenta odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych technologii i sprawdzonych materiałów, przy współpracy z kreatywnymi zespołami architektów, co gwarantuje nowoczesną stylistykę i wysoką funkcjonalność inwestycji.


GHD_LP_1
GHD_LP_1
baner GHD_akt_seriaF
baner GHD_akt_seriaF
previous arrow
next arrow

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

28 października 2022 – 05 grudnia 2022

Wartość oferty

Cena emisyjna

1.000,00 zł za jedną Obligację Serii F

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

5 000 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5.000,00 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 12%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

co 6 miesięcy (odsetki półroczne)

Harmonogram oferty

28 października 2022– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
05 grudnia 2022 – Zakończenie przyjmowania zapisów
06 grudnia 2022 – Dzień przydziału Obligacji
29 listopada 2024 – Wykup Obligacji12%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji jest (I) udzielenie Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy celem realizacji Inwestycji oraz (II) pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów związanych z emisją Obligacji.


Zabezpieczenia

• Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta;
• Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji;
• Cesja wierzytelności z pożyczki, która zostanie udzielona przez Emitenta w kwocie nie wyższej niż 4.425.000,00 zł;
• Hipoteka umowna łączna na lokalach użytkowych, które staną się przedmiotem odrębnej własności w zw. z ich wyodrębnieniem z aktualnej księgi wieczystej, których łączna wartość, zgodnie z operatem, została ustalona na kwotę 58.400.000,00 zł

-z zastrzeżeniem, że hipoteka łączna ustanowiona zostanie w przyszłości, pod warunkiem skutecznego założenia ksiąg wieczystych dla ww. lokali oraz będzie stanowiła równorzędne zabezpieczenie Obligacji Serii F oraz (I) kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 11.000.000,00 zł (w tym Serii F) oraz (II) dodatkowo obligacji wyemitowanych przez Emitenta oraz spółkę GHD Emitent 1 sp. z o.o. o łącznej wartości 19.912.000,00 zł. 

Wybrane czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii F spółki Green House Development S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii F oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/green-house-development-s-a-seria-f/ oraz Emitenta:https://greenhousedevelopment.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/komunikaty/oferta-publiczna-obligacji-serii-f-emisja-relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 11 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowe. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE
 • Sytuacja gospodarcza panująca w kraju ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z POLITYKĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE
 • Realizacja przez Spółkę celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Spółki w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, poziom oszczędności i wydatków gospodarstw domowych, zachowania konsumentów itd.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ZAWIERANYMI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
 • Emitent zawierał i zamierza zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi.
  W ocenie zarządu Spółki transakcje takie będą zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż transakcje, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką, a podmiotami powiązanym, mogą zostać uznane przez organy podatkowe jako zawarte na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności uregulowania wykazanych należności podatkowych. Powyższe okoliczności mogą mieć wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.
  W dotychczasowej działalności Emitenta nie wystąpił przypadek uznania przez organy podatkowe transakcji zawieranych przez zarządzane spółki z podmiotami powiązanymi za transakcje zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

Więcej…

• RYZYKO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEZ EMITENTA
 • Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podlegających przepisom ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Statystycznie, mniejsze lub młodsze spółki cechują się większym prawdopodobieństwem ogłoszenia upadłości niż większe lub dłużej działające na tym rynku podmioty gospodarcze. Dodatkowo, przy innych czynnikach stałych, spółki mające większy poziom zadłużenia są ryzykowniejsze pod względem możliwości upadłości.
  Zarząd Spółki w celu mitygacji tego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, w opinii Zarządu Spółki nie występuje przedmiotowe ryzyko.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ
 • Emitent prowadzi swoją działalność w branży, która jest narażona na silną konkurencję, głównie ze strony podmiotów krajowych. Działania podmiotów konkurencyjnych mogą utrudniać możliwość pozyskania nabywców na oferowane nieruchomości, mogą także prowadzić do wzrostu cen nieruchomości gruntowych (na których realizowane są projekty deweloperskie), usług i materiałów budowlanych oraz ograniczać dostępność usług podwykonawców.
  Jednocześnie ewentualny wzrost podaży na nieruchomości w budynkach wielorodzinnych i lokale niezrównoważony wzrostem popytu, może wpłynąć na obniżenie cen, a w konsekwencji oddziaływać na generowane przez Emitenta marże oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Istnieje ryzyko, że pomimo przyjętej strategii rozwoju nie uda się osiągnąć spodziewanych wyników.
  Ponadto, Emitent celem odpowiedniego reagowania na opisane ryzyko na bieżąco monitoruje rynek nieruchomości i dąży do odpowiedniego dostosowania prowadzonej strategii do sytuacji na rynku.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NIEODPOWIEDNIEJ TECHNOLOGII BUDOWLANEJ LUB MATERIAŁÓW
 • Wybór niewłaściwej technologii może skutkować zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji oraz niekorzystnie wpływać na tempo realizowanych prac. W szczególności wybór technologii bardziej pracochłonnej lub materiałochłonnej od przyjętej przez konkurentów negatywnie rzutuje na ofertę i konkurencyjność projektu deweloperskiego.
  Tym samym obrana technologia wpływać może negatywnie na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. Również nieodpowiedni wybór materiałów – wskutek aktualnych opóźnień na rynku dostaw oraz produkcji z powodu epidemii COVID-19 – może znacząco przyczynić się nie tylko do wzrostu kosztów inwestycji, ale też opóźnień w jej realizacji.
  Celem minimalizacji opisanego ryzyka Spółka dąży do wykorzystywania optymalnych technologii budowlanych oraz materiałów.
  Pomimo powyższego wykluczenie wystąpienia niniejszego ryzyka jest niemożliwe.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI
 • Jednym z ryzyk związanych z nabywaniem nieruchomości jest ryzyko wyceny, która będąc podstawą do określenia ceny transakcyjnej nieruchomości z założenia powinna określać jej wartość rynkową w sposób rzetelny. Praktyka pokazuje jednak sytuacje, w których cena ta znacząco odbiega od wartości rynkowej. Powyższe ryzyko może zmaterializować się zarówno poprzez uiszczanie przez Emitenta nieadekwatnie wysokich cen za nabywane pod inwestycje nieruchomości, jak i wskutek niemożności osiągnięcia planowanych zysków ze sprzedaży.
  Wskutek powyższego ryzyka osiągnięcie planowanych przychodów może okazać się znacząco niższe od planowanych, co zaś może przyczynić się do braku lub nikłej rentowności projektu.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z WZROSTEM INFLACJI
 • Przychody Emitenta mogą ulec obniżeniu w przypadku spadku siły nabywczej konsumentów, na którą negatywnie wpłynąć może wzrost stopy inflacji, oznaczający wzrost cen dóbr i usług. Nasilenie inflacji może być powodowane wieloma czynnikami, takimi jak wzrost wielkości zagregowanego popytu lub ekspansywną polityką banku centralnego. Sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na zdolność Emitenta do regulowania swoich zobowiązań w związku z ewentualnym spadkiem przychodów w tym, spłaty zobowiązań z tytułu emisji Obligacji.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE UKRAINY
 • W związku z wybuchem wojny i nałożonymi sankcjami doszło do znaczących zmian w gospodarce światowej. Trwający aktualnie konflikt w Ukrainie i związana z nim wysoka niepewność bez wątpienia będzie miała negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. W związku z nałożonymi sankcjami na Rosję doszło do zmian na rynkach surowcowych, m. in. ceny ropy i gazu osiągają rekordowe notowania. Powyższe m. in. przełoży się na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i kosztów życia. Napięta sytuacja geopolityczna i ryzyko wyższej inflacji mogą przełożyć się na spadek popytu m. in. na nieruchomości oraz wywołać negatywne nastroje inwestycyjne.
  Ponadto, z uwagi na sąsiedztwo Ukrainy, Polska narażona jest na kryzys migracyjny w związku z opuszczaniem przez ludność ukraińską terenów objętych działaniami wojennymi.
  Wyżej wskazane okoliczności mogą przełożyć się na znaczący spadek popytu na rynku nieruchomości, obawy co do zaciągania zobowiązań, jak i niepewność na rynku. Niemniej, z uwagi na niedawny wybuch konfliktu, jak i niepewność co do jego rozwoju nie sposób jest oszacować pełnego wpływu ww. na sytuację gospodarczą w Polsce oraz na branżę deweloperską.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DŁUŻNYM
 • Emitent w prowadzonej działalności gospodarczej finansuje się długo- oraz krótkoterminowym kapitałem obcym. Posiadany dług obliguje Spółkę do systematycznego dokonywania płatności odsetek i rat kapitałowych. Należy mieć zatem na uwadze, iż w przypadku zmniejszenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, np. ze względu na:
  (i) spadek popytu na produkty Spółki lub
  (ii) konieczność obniżenia ich ceny lub
  (iii) niezrealizowanie lub nieterminową realizację projektów deweloperskich przez spółki powiązane lub
  (iv) pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, może zrealizować się ryzyko nieterminowego regulowania zobowiązań przez Spółkę.
  Nieodpowiednio dobrana struktura finansowania może także prowadzić do spadku rentowności Spółki ze względu na ponoszone koszty finansowe. Istnieje także ryzyko ograniczenia dostępności finansowania zewnętrznego. Realizacja ryzyka mogłaby negatywnie wpłynąć na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Green House Development S.A.

  Kontakt