fbpx

Incepti Development S.A. – Seria G

Data projektu

Wrzesień 2022

Wartość projektu

4 441 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii G spółki Incepti Development S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii G oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/incepti-development-s-a-seria-g/ ‎oraz Emitenta: https://incepti.pl/obligacje/obligacje-g//. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale 2 Czynniki Ryzyka na stronie 12 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


 

Informacje o Emitencie

Incepti Development S.A. oraz jej spółki celowe* (dalej również jako Grupa Kapitałowa Incepti Development lub Grupa Incepti) znana jest na rynku deweloperskim od 2010 roku**, kiedy to rozpoczęła działalność początkowo jako Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. Grupa została powołana przez Pana Konrada Pawlaka – głównego akcjonariusza Incepti Development S.A., Pana Zbigniewa Przybylaka – jednego z akcjonariuszy mniejszościowych oraz Pana Roberta Kałużę – obecnego Prezesa Zarządu Incepti Development S.A. oraz również mniejszościowego akcjonariusza. W latach 2011 – 2021 nastąpił dynamiczny rozwój Grupy Incepti, powołane zostały kolejne spółki celowe dla realizacji kolejnych inwestycji oraz zadań deweloperskich. Emitent nie realizował i nie realizuje bezpośrednio inwestycji deweloperskich zaprezentowanych w materiałach reklamowych, z wyjątkiem pierwszych trzech inwestycji zrealizowanych w latach 2011-2017 (Osiedle Preludium, Osiedle Sonata, Nowy Oporów).

*Spółki Celowe Incepti: Incepti sp. z o.o. Brzeg Sp. K., INCEPTI sp. z o.o. GAJ sp. k., INCEPTI sp. z o.o. Generalne Wykonawstwo sp. k., Incepti sp. z o.o. Krakowska sp. k., Incepti sp. z o.o. Maślice 1 sp. k., Incepti Spółka sp. z o.o. Paczkowska sp. k., Incepti sp. z o.o.
**Incepti Development S.A. zostało zarejestrowane w KRS w 2015 r. z przekształcenia Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. w Spółkę Akcyjną. Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. została zarejestrowana w 2010 roku.

 

 

 PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY INCEPTI

 

 

 

ikona - graf

 

LOKALIZACJA
Znajomość wrocławskiego rynku lokalnego, koncentracja na atrakcyjnych lokalizacjach (w granicach miasta,
z dostępną infrastrukturą
i komunikacją miejską, sprawdzoną pod względem popytu)
ikona - cztery osoby - okrąg

 

OPTYMALIZACJA
Optymalizacja wykorzystania gruntu w granicach istniejącego planu miejscowego
ikona - kobieta - mężczyzna - czat

 

PROJEKT
Staranne projektowanie mieszkań (wsparte badaniami rynkowymi) pozwalające na pozyskanie finalnej oferty powyżej średniej rynkowej pod względem funkcjonalności i rozkładu
ikona - koło

 

RENTOWNOŚĆ
Historyczna wysoka* rentowność działalności operacyjnej projektów oraz kapitałów własnych spółek celowych osiągana dzięki minimalizacji kosztów własnych, niskiemu poziomowi kosztów stałych oraz optymalnemu poziomowi zatrudnienia.

ikona - kciuk w górę

 

POLITYKA SPRZEDAŻOWA
Racjonalna polityka sprzedażowa i ustalania ceny lokali czy mieszkań przejawiająca się w elastycznym reagowaniu na zmiany po stronie popytowej
ikona - check

 

MARKETING
Efektywny marketing dzięki doborowi najlepszych narzędzi w ramach marketing-mix, skutkujący optymalizacją poniesionych wydatków na reklamę

baner_akt.21.09.22
baner_akt.21.09.22
Baner_LP_Incepti_1400_700
Baner_LP_Incepti_1400_700
previous arrow
next arrow

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

15 września 2022 – 28 września 2022

Wartość oferty

Cena emisyjna

1.000,00 zł za jedną Obligację Serii G

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

5 063 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5.000,00 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 11%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

kwartalnie

Harmonogram oferty

15 września 2022.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
28 września 2022 – Zakończenie przyjmowania zapisów
29 września 2022 – Dzień przydziału Obligacji
27 września 2023 – Wykup Obligacji11%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji Serii G jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na (I) rozbudowę banku ziemi Emitenta lub spółek celowych Emitenta (II) uregulowanie wynagrodzenia należnego PCDM z tytułu emisji Obligacji Serii G.
W pierwszej kolejności Emitent planuje przekazanie w formie pożyczki środków pozyskanych z emisji Obligacji na rzecz spółki Incepti Krakowska celem uzupełnienia części ceny zakupu Nieruchomości Krakowska.


Zabezpieczenia*

• Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta.
• Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.
• Poręczenie osobiste i oświadczenie większościowego akcjonariusza Emitenta – Pana Konrada Pawlaka o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.
• Hipoteka na nieruchomościach przy ul. Żegiestowskiej 5 we Wrocławiu o numerach KW: WR1K/00198237/4, WR1K/00197871/3, WR1K/00197873/7, WR1K/00197871/3 do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.
• Oświadczenie użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Żegiestowskiej 5 (Incepti Gaj oraz Emitent) o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji. 

Wybrane czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii G spółki Incepti Development S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii G oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/incepti-development-s-a-seria-g oraz Emitenta: https://incepti.pl/obligacje/obligacje-seria-g/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale 2 Czynniki Ryzyka na stronie 12 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowe. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE
 • Sytuacja gospodarcza panująca w kraju ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM
 • Polski system prawny, w tym prawo podatkowe, cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie nowych regulacji może skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów krajowych jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Emitenta do modyfikacji swojej oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Emitenta.
  Zmiany prawne mogą dotknąć bezpośrednio rynku deweloperskiego. Nadmienienia wymaga, że w maju 2022 roku w życie weszła Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która będzie miała wpływ na obowiązki deweloperów, w tym Emitenta. Powyższe wiąże się z koniecznością poniesienia przez Emitenta dodatkowych kosztów obsługi prawnej, m. in. celem dostosowania treści umów deweloperskich do wymogów płynących z ww. ustawy oraz pozyskania analizy wpływu zmiany ustawy na działalność Emitenta.
  Jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej.
  Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności. Dodatkowo w zakresie zmiany reżimu prawnego Spółka ściśle śledzi zmiany dotyczące tego obszaru.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z POLITYKĄ GOSPODARCZĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE
 • Realizacja przez Spółkę celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Spółki w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, poziom oszczędności i wydatków gospodarstw domowych, zachowania konsumentów itd.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ZAWIERANYMI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
 • Emitent zawierał i zamierza zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi.
  W ocenie zarządu Spółki transakcje takie będą zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż transakcje, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką, a podmiotami powiązanym, mogą zostać uznane przez organy podatkowe jako zawarte na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności uregulowania wykazanych należności podatkowych. Powyższe okoliczności mogą mieć wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.
  W dotychczasowej działalności Emitenta nie wystąpił przypadek uznania przez organy podatkowe transakcji zawieranych przez zarządzane spółki z podmiotami powiązanymi za transakcje zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

Więcej…

• RYZYKO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEZ EMITENTA
 • Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podlegających przepisom ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Statystycznie, mniejsze lub młodsze spółki cechują się większym prawdopodobieństwem ogłoszenia upadłości niż większe lub dłużej działające na tym rynku podmioty gospodarcze. Dodatkowo, przy innych czynnikach stałych, spółki mające większy poziom zadłużenia są ryzykowniejsze pod względem możliwości upadłości.
  Zarząd Spółki w celu mityzacji tego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, w opinii Zarządu Spółki nie występuje przedmiotowe ryzyko.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KOLEJNYMI EMISJAMI OBLIGACJI I POZYSKANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH
 • Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji Obligacji Serii F umożliwią mu m. in. przekazanie środków w formie pożyczki spółce zależnej od Emitenta w której posiada 70% udziałów w zysku – Incepti sp. z o.o. Krakowska sp. k., na uzupełnienie części ceny zakupu Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 (dalej: ,,Nieruchomości”) oraz na pokrycie wydatków na poczet wynagrodzenia należnego PCDM.
  Część środków w wysokości 5.854.447,00 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem) zł brutto na poczet nabycia Nieruchomości Incepti sp. z o.o. Krakowska sp. k. przekazała stronie sprzedającej, a kwotę w wysokości 554.553,00 (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) zł zostały – zgodnie z umową sprzedaży – przeznaczone na rzecz Gminy Wrocław na poczet spłaty zobowiązania Zbywcy do uiszczenia opłaty z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
  Pozostałą część ceny zakupu Nieruchomości w kwocie 8.720.000,00 (osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł brutto, Incepti sp. z o.o. Krakowska sp. k. zamierza pokryć ze środków pozyskanych przez Emitenta z kolejnych emisji obligacji realizowanych za pośrednictwem PCDM.
  Cena zakupu Nieruchomości na podstawie umowy zawartej ze sprzedającymi wynosi łącznie 15.129.000,00 (piętnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy) zł brutto, transakcja nabycia nieruchomości opodatkowana będzie podatkiem VAT. Termin na uiszczenie pełnej ceny zakupu Nieruchomości został ustalony przez strony na dzień 30 września 2022 roku.
  Wystąpienie ryzyka przeprowadzenia kolejnych emisji Obligacji za pośrednictwem PCDM o łącznej wartość nominalnej wszystkich takich emisji (łącznie z emisją Obligacji Serii F) do kwoty 10.000.000,00 (dziesięciu milionów 00/100) zł nie sposób wykluczyć.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ
 • Emitent prowadzi swoją działalność w branży, która jest narażona na silną konkurencję, głównie ze strony podmiotów krajowych. Działania podmiotów konkurencyjnych mogą utrudniać możliwość pozyskania nabywców na oferowane nieruchomości, mogą także prowadzić do wzrostu cen nieruchomości gruntowych (na których realizowane są projekty deweloperskie), usług i materiałów budowlanych oraz ograniczać dostępność usług podwykonawców.
  Jednocześnie ewentualny wzrost podaży na nieruchomości w budynkach wielorodzinnych i lokale niezrównoważony wzrostem popytu, może wpłynąć na obniżenie cen, a w konsekwencji oddziaływać na generowane przez Emitenta marże oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Istnieje ryzyko, że pomimo przyjętej strategii rozwoju nie uda się osiągnąć spodziewanych wyników.
  Ponadto, Emitent celem odpowiedniego reagowania na opisane ryzyko na bieżąco monitoruje rynek nieruchomości i dąży do odpowiedniego dostosowania prowadzonej strategii do sytuacji na rynku.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ REALIZACJI PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH
 • Istotnym ryzykiem, które występuje poza starannością Emitenta jest ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności. Spółka funkcjonuje w branży deweloperskiej, która dotychczas wykazywała stosunkową wrażliwość na zmiany cen na rynku materiałów oraz ich ograniczoną dostępność podczas epidemii COVID-19. Wystąpienie ryzyka wzrostu kosztów jest dodatkowo potęgowane przez stosunkowo długi okres realizacji inwestycji deweloperskich, co znacząco utrudnia możliwość sporządzenie dokładnej i realnej prognozy kosztów na wczesnym etapie projektowania inwestycji deweloperskiej. Nadmienienia wymaga, że w ostatnim okresie niniejsza branża narażona już była m. in. na inflacyjny wzrost cen materiałów budowlanych (w tym stali) oraz wzrost kosztów pracy. Dalszy wzrost kosztów realizacji działalności, zwłaszcza w zakresie kosztów surowców, wydaje się niemożliwy do wyeliminowania w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na Ukrainie i sankcjami nałożonymi na Rosję. Co więcej wystąpienie ww. konfliktu i zaangażowanie w działania wojenne ludności cywilnej może mieć wpływ na mniejszą dostępność pracowników, tj. z uwagi na dotychczasowy znaczny udział wśród pracowników na budowach ludności ukraińskiej.
  Ogólne koszty realizacji inwestycji deweloperskiej zależą przede wszystkim od materiałów, zastosowanej technologii budowlanej, przyjętych rozwiązań organizacyjno-logistycznych, procesu inwestycyjnego oraz kosztów pracy osób zaangażowanych w proces budowy. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych materiałów oraz technologii o odmiennych parametrach, przy czym ciągle powstają nowe.
  Emitent dokłada wszelkich starań aby zminimalizować niniejsze ryzyko do minimum poprzez dobór sprawdzonych wykonawców, uszczegółowienie technologii wykonania robót oraz wybór materiałów o odpowiedniej dostępności.
  Dla dalszej minimalizacji opisanego ryzyka Emitent dąży do pełnienia szczegółowego nadzoru i kontroli w trakcie realizowania projektów.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ Z WYKONAWCAMI ORAZ PODWYKONAWCAMI
 • Charakter prowadzonej przez Spółkę działalności może wiązać się ze zlecaniem części prac w ramach realizowanych projektów deweloperskich wykonawcom oraz podwykonawcom. Powyższe zaś prowadzi do powstania określonych ryzyk po stronie Emitenta.
  W ramach niniejszego ryzyka wymienić należy m. in.:
  – solidarną odpowiedzialność dewelopera za zobowiązanie jego wykonawców wobec ich podwykonawców (art. 6471 Kodeksu cywilnego);
  – wystąpienie przez wykonawców z roszczeniem o dokonanie przez dewelopera odpowiednich gwarancji przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego (art. 6491 i nast. Kodeksu cywilnego);
  – wystąpienie opóźnień prac budowlanych poszczególnych inwestycji z winy podwykonawców lub wykonawców;
  – wystąpienie wad i usterek wskutek nieprawidłowych prac wykonawców lub podwykonawców.
  Powyższe może mieć negatywny wpływ na wizerunek rynkowy Emitenta, ponoszone przez Spółkę koszty oraz na osiągane przez nią wyniki finansowe. Ponadto, może przyczynić się do opóźnień, a nawet wstrzymania, realizacji poszczególnych projektów deweloperskich.

Więcej…

• RYZYKO WAD PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
 • Charakter działalności Emitenta wiąże się z koniecznością nabycia nieruchomości przeznaczonych na realizację projektów deweloperskich.
  Jednym z ryzyk związanych z nabywaniem nieruchomości jest ryzyko wad prawnych nieruchomości. Istnieje ryzyko, że Nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja okaże się obarczona wadami prawnymi, takimi jak np. wadliwy tytuł prawny do nieruchomości. Ujawnienie się tego rodzaju wad prawnych po nabyciu nieruchomości może skutkować istotnym spadkiem jej wartości, przyczynić się do konieczności poniesienia wysokich kosztów obsługi prawnej oraz kosztów procesowych, a nawet może prowadzić do utraty własności takiej nieruchomości, a tym samym uniemożliwić realizację inwestycji i osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nieruchomości w ramach inwestycji.
  Celem ograniczenia niniejszego ryzyka Emitent każdorazowo przeprowadza analizę stanu prawnego Nieruchomości, a w zawieranych umowach zobowiązał zbywców do złożenia stosownych oświadczeń w przedmiocie stanu prawnego nieruchomości.
  W toku procesu nabywania Nieruchomości przez Emitenta przeprowadzone zostało dokładne badanie stanu prawnego Nieruchomości. Całkowite wyeliminowanie tego ryzyka jest niemożliwe

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Incepti Development S.A.

  Kontakt