fbpx

IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

Data projektu

05 XI 2021 – 16 XI 2021

Wartość projektu

36 366 000 zł

Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt Emisyjny z dnia 8.12.2020r. został opublikowany i jest to jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Funduszu oraz o publicznej ofercie certyfikatów inwestycyjnych serii P. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego Prospektu, która dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. pod adresem (www.ipopemasecurieties.pl). Dokument zawierający bezpośredni link do strony z informacjami o Prospekcie Emisyjnym znajduje się na niniejszej stronie w sekcji materiały do pobrania. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego.

Oferta prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem certyfikatów nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja czy oferta w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt Emisyjny nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
IPOPEMA Benefit 3 FIZAN


To fundusz prowadzony w ramach szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych pod kontrolą IPOPEMA TFI S.A.

CEL FUNDUSZU


Fundusz realizuje swój cel poprzez inwestowanie przede wszystkim w zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców.

STRATEGIA FUNDUSZU


Fundusz będzie udzielał finansowania jedynie podmiotom, które pozytywnie przejdą audyt doświadczonego zespołu ekspertów.

6 powodów dla których warto zainwestować w ten fundusz

 
ikona - graf

 

Skuteczne zabezpieczenie
Zabezpieczenie na głównych aktywach emitentów obligacji – portfelu faktur i pożyczek przy wykorzystaniu także: poręczeń majątkowych oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji
ikona - cztery osoby - okrąg

 

Możliwość szybkiej reakcji
Krótki okres trwania inwestycji w funduszu pozwala na szybką reakcję w przypadku problemów z płynnością emitenta.
ikona - kobieta - mężczyzna - czat

 

Prosperujący sektor
Fundusz inwestuje w dynamicznie rozwijający się sektor polskiej gospodarki. Udział faktoringu w PKB Polski w 2019 roku wyniósł 13%
ikona - koło

 

Wiarygodni partnerzy
Niezależne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych IPOPEMA TFI oraz lider w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej – CVI Dom Maklerski (zarządzający portfelem funduszu).
ikona - koło

 

Fundusz publiczny
Fundusz jest skierowany do szerokiego grona inwestorów, transparentny, dający możliwość wyjścia z inwestycji.
ikona - koło

 

Staranny wybór emitentów
Fundusz inwestuje w wyselekcjonowane podmioty, które są emitentami instrumentów dłużnych z sektora usług faktoringowych i pożyczek instytucjonalnych.

BEZPIECZEŃSTWO FUNDUSZU

Zabezpieczeniem obejmowanych przez fundusz obligacji, będzie zestaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności. Wartość zabezpieczeń znacząco przewyższa wartość finansowania.

ANALIZA

Każdy emitent przechodzi audyt prawny i finansowy. Tygodniowa analiza portfela należności spółek oraz miesięczna wycena spółek oraz portfela zabezpieczeń.

DYWERSYFIKACJA

Duża dywersyfikacja zaangażowań faktoringowych i pożyczkowych. Rozproszenie ryzyka od wielu kontrahentów
mężczyzna - kawa - laptop - raporty

 

Skorzystaj z oferty i złóż zapis!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

 

Czynniki ryzyka


Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją dostępne są w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego.


• Ryzyko związane z polityką inwestycyjną funduszu

  • Fundusz nabywać będzie instrumenty udziałowe lub dłużne emitowane przez podmioty, które prowadzą działalność przede wszystkim w sektorze usług faktoringu oraz pożyczek dla przedsiębiorstw. Portfel inwestycyjny funduszu może charakteryzować się niskim poziomem dywersyfikacji ryzyka. W tym kontekście fundusz narażony będzie zarówno na ryzyko związane np. z przejściową lub trwałą niewypłacalnością lub upadłością pojedynczego emitenta, jak również na analogiczne ryzyko wynikające z oddziaływania czynników mających znaczenie dla całej branży. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której ryzyko specyficzne poszczególnych emitentów będzie wywierało negatywny wpływ na wartość aktywów funduszu i certyfikatów inwestycyjnych.

Więcej…

• Ryzyko kredytowe

  • Ryzyko niewypłacalności emitentów jest związane z trwałą lub czasową utratą zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Ryzyko utraty części aktywów funduszu lub poniesienia przez fundusz straty występuje w szczególności w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez fundusz; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze zobowiązań z tytułu zawartych z funduszem transakcji, umów lub wyemitowanych instrumentów finansowych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich zobowiązań; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta funduszu. Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład lokat funduszu może w efekcie prowadzić do spadków wartości certyfikatów inwestycyjnych.

Więcej…

• Ryzyko defraudacji

  • Rynek pożyczek niebankowych cechuje się mniejszym stopniem sformalizowania niż ma to miejsce w przypadku kredytów bankowych, co przekłada się na wyższe niż w przypadku kredytów bankowych zagrożenie nieprawidłowościami w procesie udzielania finansowania.

Więcej…

• Ryzyko pandemii COVID-19

  • Sytuacja związana z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 ma istotny wpływ na podmioty będące emitentami papierów wartościowych wchodzących obecnie w skład portfela inwestycyjnego funduszu, co zwiększa ryzyko Inwestorów związane z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych oraz może negatywnie wpłynąć na osiągane stopy zwrotu z inwestycji w te certyfikaty.

Więcej…

• Ryzyko ograniczonej płynności certyfikatów inwestycyjnych

  • Certyfikaty inwestycyjne będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW albo w alternatywnym systemie obrotu. Ryzyko ograniczonej płynności może materializować się w postaci istotnego ograniczenia albo braku możliwości nabycia lub sprzedaży w krótkim czasie większej liczby certyfikatów inwestycyjnych na rynku, na którym zostały one dopuszczone do obrotu, bez istotnego wpływu na bieżący poziom ceny rynkowej tych certyfikatów. Poziom tego ryzyka zależy m.in od płynności rynku, na którym prowadzony będzie obrót certyfikatami inwestycyjnymi oraz od ilości certyfikatów dostępnych w obrocie. Nie można wykluczyć, że obrót certyfikatami na danym rynku będzie cechowała relatywnie niska płynność, w związku z czym, możliwość nabycia lub sprzedaży certyfikatów na tym rynku będzie w danym czasie istotnie ograniczona albo nie będzie to możliwe. Dodatkowo, może się zdarzyć, że cena certyfikatu inwestycyjnego w obrocie na rynku, na którym taki certyfikat został dopuszczony do obrotu będzie niższa niż aktualna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Więcej…

    Kontakt