fbpx

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. – seria C

Data projektu

7 IX 2021 - 29 IX 2021

Wartość projektu

8,4 mln zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii C spółki Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii C oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl oraz Emitenta: www.kancelariarubikon.pl . Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.


Informacje o Emitencie

• Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. powstała w 2012 roku i jest od tamtej pory aktywnym uczestnikiem rynku wierzytelności.

• Od 2017 roku działalność spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na: zakup masowych wierzytelności B2C (nazwa relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi) na własny rachunek, w szczególności z sektora finansowego oraz obsługę wyżej wymienionych wierzytelności w ramach windykacji zewnętrznej (inkaso).

• Model biznesowy Emitenta oparty jest na wykupie pakietów wierzytelności konsumenckich od instytucji finansowych, głównie firm pożyczkowych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. Uzupełnieniem oferty biznesowej jest oferta na zlecenie windykacji wierzytelności skierowana do tych samych grup podmiotów oraz wykup wierzytelności B2B.

• Przy zakupie wierzytelności Emitent skupia się na portfelach zapewniających stały wpływ już od pierwszych dni od nabycia. Emitent wypracował procedurę windykacyjną ukierunkowaną na szybki spływ wierzytelności i poprawę efektywności w pracujących portfelach.

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

7 września – 29 września 2021 r.

Wartość oferty

Cena emisyjna

1 000 zł za jedną Obligację Serii C

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

8 400 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5 000 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

stałe 7%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

miesięcznie

Harmonogram oferty

07 września 2021 r.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
29 września 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów
30 września 2021 r. – Dzień przydziału Obligacji
29 września 2023 r. – Wykup Obligacji7%

Oprocentowanie stałe

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz na nabycie pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy Emitenta, a także na nabywanie certyfikatów funduszy nabywających portfele wierzytelności, z zastrzeżeniem, że środki uzyskane z emisji Obligacji Serii C nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy Emitenta oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta pakietów wierzytelności.


Zabezpieczenia

• Poręczenie osobiste Pana Marcina Banysia (UBO) wraz z 777 KPC
• Weksel Emitenta wraz z 777 KPC Emitenta
• Hipoteka na nieruchomościach o wartości min. 100% wartości obligacji
• Zastaw na zbiorze wierzytelności wynikających z nabytych pakietów wierzytelności (min. 150% wartości przydzielonych obligacji) 

Czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii C spółki Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii C oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl oraz Emitenta: www.kancelariarubikon.pl . Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko związane z wadami prawnymi nabywanych wierzytelności
 • Emitent prowadzi działalność polegającą na nabywaniu na własny rachunek wierzytelności oraz pakietów wierzytelności. Z działalnością tą wiąże się ryzyko nabycia wierzytelności obciążonych wadami prawnymi utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dochodzenie wierzytelności.
  W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent przeprowadza badanie nabywanych wierzytelności oraz wprowadza do umów nabycia wierzytelności odpowiednie klauzule przenoszące część odpowiedzialności na zbywcę i zobowiązujące go do współpracy w dochodzeniu wierzytelności.

Więcej…

• Ryzyko nieadekwatnej wyceny pakietów wierzytelności
 • W swojej działalności Emitent regularnie nabywa pakiety wierzytelności konsumenckich, które następnie odzyskuje na własny rachunek. Efekt ekonomiczny takiej działalności zależy od skuteczności działań windykacyjnych, ale również od ceny nabycia, ponieważ obecnie przychód Emitenta z tej działalności jest określany jako nadwyżka kwot odzyskanych ponad kwotę zakupu wierzytelności. Określenie odpowiedniej ceny zakupu, adekwatnej do możliwych do realizacji odzysków, jest więc kluczowe dla uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu oraz przyszłych wyników finansowych Spółki. Dlatego też każdorazowo decyzja o zakupie pakietu wierzytelności poprzedzona jest dokładnym badaniem. W ramach analizy, na podstawie wybranych cech wierzytelności oraz w oparciu o własne doświadczenie, zostaje podjęta decyzja o potencjalnym zakupie oraz oferowanej cenie nabycia. Nie można wykluczyć ryzyka, że cena zakupu przez Emitenta pakietów wierzytelności będzie zbyt wysoka w stosunku do wyegzekwowanych spłat.

Więcej…

• Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
 • Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi wartości nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.
  Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać niezaspokojone w ogóle. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty.

Więcej…

• Ryzyko związane z modelem wyceny zabezpieczenia
 • Podmiot dokonujący odpowiednich kalkulacji w związku z oszacowaniem wartości zabezpieczenia posiłkuje się modelem finansowym, który w mniemaniu osoby badającej będzie najlepiej odzwierciedlał wartość przedmiotu zabezpieczenia. Może się także okazać, że użyte w modelu wartości wsadowe będą zniekształcać realną wartość przedmiotu zabezpieczenia. W związku z tym istnieje ryzyko, że wartość przedmiotu zabezpieczenia może się okazać inna niż oczekiwana. Zarząd Emitenta minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez wybór podmiotu badającego, który posiada odpowiednie kompetencje oraz zachowuje niezależność w swoich osądach i kalkulacjach.

Więcej…

• Ryzyko związane z zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia
 • Emisja będzie posiadała szereg zabezpieczeń opisanych w Warunkach Emisji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku ewentualnej wymuszonej sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, w sytuacji braku realizacji przez Emitenta świadczeń z Obligacji, uzyskana stąd kwota może być niewystarczająca do zaspokojenia wszystkich wierzytelności z tyt. Obligacji. Istnieje jednocześnie ryzyko, że Obligatariusze nie otrzymają wierzytelności wynikających z Obligacji w pełnej wysokości, nawet w wyniku realizacji wszystkich przedmiotów zabezpieczenia Obligacji. Dodatkowo wskazać należy, iż wyceny przedmiotu zabezpieczenia dokonywane są na określoną datę i nie ma gwarancji, że dane w nich zawarte nie ulegną zmianie. W szczególności istnieje ryzyko, iż w wyniku zmian koniunktury i otoczenia rynkowego, wartość rynkowa przedmiotów zabezpieczenia ulegnie obniżeniu.

Więcej…

• Ryzyko związane z zabezpieczeniem ustanowionym przez Poręczyciela
 • Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji stanowić będzie m.in. poręczenie cywilne Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Marcina Banysia („Poręczyciel”).
  W przypadku złej sytuacji finansowej Poręczyciela może się okazać, że Poręczyciel nie jest w stanie wykonać poręczenia lub wartość jego majątku nie pozwala na uzyskanie kwoty zapewniającej, że Obligatariusze otrzymają wierzytelności wynikające z Obligacji w pełnej wysokości. Nieskuteczność lub niepoprawność ustanowionych zabezpieczeń powoduje więc, że zła sytuacja finansowa Emitenta skutkująca mniejszym niż szacowano odzyskiem wierzytelności przysługujących z Obligacji może nie zostać skompensowana dzięki ustanowionym zabezpieczeniom. Ryzyko to minimalizowane jest przez Emitenta dzięki Administratorowi Zabezpieczeń oraz odpowiednim przygotowaniem poprawnej dokumentacji zabezpieczającej przed datą pozyskania środków z Obligacji.

Więcej…

• Ryzyko związane z funkcjonowaniem Zgromadzenia Obligatariuszy i podejmowanymi decyzjami
 • Emitent w oparciu o przepisy Rozdziału 5 Ustawy o obligacjach ustanowił dla Obligacji Zgromadzenie Obligatariuszy, które będzie funkcjonowało zgodnie z regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy, zawartym w treści Warunków Emisji Obligacji. Ponieważ Zgromadzenie Obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu Obligatariuszy istnieje ryzyko, że poszczególny Obligatariusz nie będzie mógł samodzielnie – bez współdziałania z innymi Obligatariuszami – zmienić postanowień Warunków Emisji w porozumieniu z Emitentem, co może stać w sprzeczności z indywidualnym interesem Obligatariusza. Ponadto istnieje także ryzyko, że uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w zakresie zmiany Warunków Emisji będą sprzeczne z indywidualnym interesem Obligatariusza.

Więcej…

• Ryzyko nie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji
 • Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie zostały ustanowione zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można kategorycznie wykluczyć, że terminy te zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie do ustanowienia zabezpieczeń. W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

Więcej…

• Ryzyko związane z brakiem wprowadzenia obligacji do obrotu zorganizowanego
 • Emitent nie zamierza wprowadzić Obligacji do ASO na rynku Catalyst organizowanym przez GPW. W związku z powyższym, po objęciu Obligacji przez Inwestorów, Emitent nie będzie podejmował kroków w celu złożenia wniosku o wprowadzenie Obligacji na rynek Catalyst, co negatywnie wpływa na możliwość sprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Obligatariusze powinni liczyć się z ryzykiem, że w takiej sytuacji sprzedaż Obligacji po satysfakcjonującej cenie, może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Więcej…

• Ryzyko uznania hipoteki na Nieruchomościach nienależących do Emitenta za bezskuteczną
 • Zgodnie z art. 130 ustawy Prawo Upadłościowe sędzia-komisarz na wniosek syndyka uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości obciążenie majątku upadłego hipoteką, jeżeli upadły nie był dłużnikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela, a obciążenie to zostało ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i w związku z jego ustanowieniem upadły nie otrzymał żadnego świadczenia lub otrzymał świadczenie, które jest niewspółmiernie niskie do wartości udzielanego zabezpieczenia.
  Emitent stwierdza, że nie zapłacił Marcinowi Banyś i Karinie Banyś, Użytkownikowi Wieczystemu ani Rubikon Investments sp. z o.o. jakiegokolwiek wynagrodzenia, ani też nie przekazał im żadnego innego świadczenia za możliwość ustanowienia hipoteki.
  Powyższe oznacza, że w przypadku ogłoszenia upadłości Marcina Banyś lub Kariny Banyś lub Użytkownika Wieczystego lub Rubikon Investments sp. z o.o., istnieje ryzyko uznania przedmiotowej hipoteki za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. W takim wypadku, Obligatariusze serii C nie będą mogli zaspokoić swoich roszczeń z przedmiotu tej hipoteki, w zakresie w jakim obciąża ona majątek jednego z wymienionych osób i podmiotów.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

  Kontakt