fbpx

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

Data projektu

12.III.2020 - 31.III.2020

Wartość projektu

2 004 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. powstała w 2012 roku i jest aktywnym uczestnikiem rynku obsługi wierzytelności na terenie Polski. Od 2017 roku działalność spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na:

zakupie masowych wierzytelności B2C na własny rachunek, w szczególności z sektora finansowego
obsłudze ww. wierzytelności w ramach windykacji zewnętrznej (inkaso)
Kancelaria skupia się akwizycji portfeli zapewniających stałe wpływy już od pierwszych dni od ich nabycia. Wypracowana została skuteczna procedura windykacyjna, ukierunkowana na szybki spływ wierzytelności i poprawę efektywności w pracujących portfelach, opierająca się na własnych działach: Call Center, Skip Tracing oraz działu windykatorów terenowych.

Kancelaria nie zleca usług windykacyjnych firmom zewnętrznym, w pełni kontrolując pracę z portfelem. Obecnie spółka generuje przychody z trzech linii biznesowych tj. odzyskiwaniu masowych wierzytelności z branży finansowej nabytych na podstawie cesji, obsługą odszkodowań i obsługą wierzytelnościami rzeczowych, przy czym 2 ostatnie są już wygaszane i spółka nie podejmuje tam działań sprzedażowych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Dokument Ofertowy obligacji serii A dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.kancelariarubikon.pl oraz www.pcdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Ofertowego.

    Kontakt