fbpx

Kredyt Inkaso S.A. – seria H1

Data projektu

4 X 2021 - 15 X 2021

Wartość projektu

4 970 100 zł

Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, akceptują zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym odwiedzeniem strony internetowej, na której zamieszczony jest prospekt.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczony jest prospekt, dotyczące oferty publicznej obligacji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat Emitenta oraz oferty publicznej obligacji serii H1 Emitenta („Obligacje”) są: prospekt podstawowy programu emisji obligacji sporządzony w związku z ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000 PLN oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”) wraz ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji, warunków oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Obligacji zawierają Ostateczne Warunki Emisji Obligacji.

Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Emitenta – Kredyt Inkaso S.A. (www.relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl) oraz podmiotu koordynującego ofertę Obligacji – NWAI Dom Maklerski S.A. (www.enwai.pl).

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („NWAI DM”) ani jakikolwiek podmiot powiązany z NWAI DM nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, suplementach i komunikatach aktualizujących do Prospektu.

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w tym Obligacje. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji oraz zapoznać się z pełnym opisem czynników ryzyka związanych z inwestycją w Obligacje, dostępnym w pkt. 2 Prospektu.

Niniejsza oferta publiczna Obligacji ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Obligacji, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na stronie internetowej, na której zamieszczony jest Prospekt oraz na kolejnych stronach internetowych, może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Informacje i materiały znajdujące się na stronie internetowej, na której zamieszczony jest Prospekt udostępniane są przez NWAI Dom Maklerski S.A., w tym w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane w karcie produktu oraz na stronie https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/o-nwai-dom-maklerski-sa. Informacje te są kierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględniają indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta.

WYBIERAJĄC PONIŻEJ OPCJĘ „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

 • przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia,
 • znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski,
 • nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych,
 • nie jestem mieszkańcem Kanady, Japonii lub Australii ani nie zamieszkuję na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.

Informacje o Emitencie20 lat

działalności w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce

14 lat

na GPW S.A. – spółka notowana na giełdzie od 2007 r.

1196 mln zł

wartość obligacji wyemitowanych od 2007 r.

917 mln zł

wartość obligacji spłaconych od 2007r. do 30 czerwca 2021 r.

200,3* mln zł

roczne przychody spółki

121,3* mln zł

EBITDA gotówkowa rocznie

46,5* mln zł

roczny zysk netto spółki

628,6* mln zł

wartość bilansowa nabytych wierzytelności

*w roku finansowym kończącym się 31 marca 2021 r. Spółka ma przesunięty rok finansowy. Dane ze sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez audytora. Przedstawiane dane finansowe odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

4 października – 15 października 2021 r.

Wartość oferty

Cena emisyjna

100 zł za jedną Obligację Serii H1

Wartość nominalna

Minimalny zapis

1 obligacja o nominale 100 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

6% w skali roku

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

co 3 miesiące

Minimalny zapis

Termin wykupu

za 4 lata (19 października 2025 r.)

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego w składzie: NWAI Dom Maklerski S.A.(podmiot koordynujący ofertę obligacji Emitenta), Ipopema Securities S.A., Niezależny Dom Maklerski S.A. oraz Q Securities S.A.

Harmonogram oferty

04 października 2021 r.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
15 października 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów
19 października 2021 r. – Dzień przydziału Obligacji
19 października 2025 r. – Wykup Obligacji6%

w skali roku

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>

 

Skorzystaj z oferty i złóż zapis!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>


 

Cel emisji


Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, zgodnie z postanowieniami prospektu 

Czynniki ryzyka


Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii H1 spółki Kredyt Inkaso S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii H1 oraz czynnikach ryzyka jest Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii H1 Emitenta, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/kredyt-inkaso-seria-h1/, Emitenta: www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny oraz Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Prospektu Emisyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się ryzyka m.in.:


• Związane z działalnością operacyjną Emitenta

 • Ryzyko wystąpienia zakłóceń w prowadzeniu działalności w związku z COVID-19, dotyczące m.in. dyspozycyjności pracowników lub kluczowych
  dostawców
  • Ryzyko niższych spłat dłużników z powodu mniejszych spłat dłużników stosunku do pierwotnych założeń
  • Powodem niższych, niż prognozowane, spłat może być zmiana warunków ekonomicznych, lub brak wystarczającego doświadczenia
  Emitenta przy zakupie wierzytelności na nowych rynkach albo nietypowych portfeli wierzytelności
  • Materializacja ryzyka niższych spłat może być powodem wystąpienia następujących ryzyk:
  • ryzyka obniżenia wartości uprzednio zakupionych wierzytelności
  • ryzyka braku płynności
  • ryzyko braku płynności może oznaczać trudności ze spłatą np. kredytów, przez co instytucje finansowe mogą przejmować
  aktywa Emitenta, w skrajnym przypadku może to doprowadzić do wniosku o upadłość

Więcej…

• Związane z otoczeniem

 • Ryzyko wystąpienia czasowych zmian prawnych w stanie zagrożenia epidemiologicznego ograniczających wierzycielom możliwość prowadzenia
  egzekucji np. nieruchomości w których zamieszkuje dłużnik lub egzekucję z wynagrodzeń dłużników
  • Ryzyko wzrostu kosztów działalności np. opłat sądowych i komorniczych, kosztów pracy, kosztów finansowych (oprocentowania i prowizji)

Więcej…

• Związane z ofertą obligacji

 • Ryzyko odstąpienia od wprowadzenia na giełdę obligacji z powodów zewnętrznych lub leżących po stronie Emitenta
  • Ryzyko nieprzydzielenia obligacji inwestorowi w wyniku złożenia niepoprawnego zapisu na obligacje
  • Ryzyko redukcji wielkości złożonego zapisu, jeśli suma zapisów będzie większa niż wielkość emisji

Więcej…

  Kontakt