fbpx

Labocanna S.A.

Data projektu

19 VII 2021 - 11 VIII 2021

Wartość projektu

10,7 mln zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w Memorandum Informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.labocanna.pl.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii D Labocanna S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii D oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Infomracyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.labocanna.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane Memorandum Inforacyjnym. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


1
1
1
1
previous arrow
next arrow

Informacje o Emitencie

• Labocanna S.A. to spółka działająca w branży konopnej, a jej działalność jest skupiona jest na trzech głównych obszarach: dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów, prace badawczo-rozwojowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie, uprawa oraz produkcja konopi.

• Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

• Według przeprowadzonych analiz rynkowych oraz wielowymiarowego zastosowania konopi siewnych, Labocanna S.A. stawia na dynamiczny wzrost poprzez synergie, akwizycje firm działającym w obszarze cannabis, przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

• Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w Publicznej Ofercie Akcji Serii D Labocanna S.A. dla dotychczasowych Akcjonariuszy w trybie prawa poboru.

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Labocanna S.A.

Harmonogram Oferty

06 lipca 2021 Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii D.
8 lipca 2021 Dzień Prawa Poboru.
19 lipca 2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego.
19 lipca 2021 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i zapisów dodatkowych.
11 sierpnia 2021 Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i zapisów dodatkowych.
20 sierpnia 2021 Przydział Akcji Serii D objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w zapisach dodatkowych.
23 sierpnia 2021 – 24 sierpnia 2021 Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.
25 sierpnia 2021 Przydział Akcji Serii D podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

    Kontakt