fbpx

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. Seria H

Data projektu

Czerwiec 2022

Wartość projektu

5 449 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii H spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii H oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/manufaktura-piwa-wodki-i-wina-s-a-seria-h/ oraz Emitenta: https://mpwiw.pl/obligacje.html. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina powstała w wyniku połączenia dwóch spółek z branży piwnej MPWiW i Doctor Brew oraz konsolidacji innych podmiotów operujących w ramach Grupy. Jednocześnie z procesem łączenia obydwu podmiotów zapoczątkowany został proces dywersyfikacji produkcji i odejścia od modelu funkcjonowania opartego tylko na piwie regionalnym w kierunku modelu rozszerzonego o kraftowe alkohole wysokoprocentowe. Istniejąca infrastruktura browaru jest rozbudowywana o dodatkowe elementy ciągu
produkcyjnego, umożliwiające, między innymi, internalizację produkcji alkoholi wysokoprocentowych, co pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej. Wraz z rosnącymi wolumenami zwiększane są moce produkcyjne i magazynowe. W ramach nowej strategii produktowej Grupa wprowadza na rynek szereg nowych marek, koncentrując się głównie na produktach wysokomarżowych oraz produktach odwołujących się do emocji. Marki te szybko stały się głównym motorem wzrostu sprzedaży, a w wielu przypadkach zapoczątkowały nowe trendy.

Oparcie dystrybucji na trzech kanałach, tradycyjnym, online i sieci własnej, pozwala dotrzeć do zróżnicowanych grup konsumentów. Jednocześnie planowana rozbudowa kanału tradycyjnego umożliwi dotarcie do większej liczby sklepów operujących w handlu
rozproszonym oraz sieci ogólnopolskich. Rozszerzenie modelu produkcji o alkohole wysokoprocentowe, wprowadzenie na rynek kultowych marek, zastosowanie nowatorskiego modelu dystrybucji oraz wykorzystanie efektu synergii operacyjnych zaowocowały wzrostem sprzedaży w 2021 roku, na poziomie skonsolidowanym. W najbliższych latach Grupa skoncentruje się na zrealizowaniu planów inwestycyjnych oraz dalszym wzroście sprzedaży poprzez zwiększenie penetracji rynku krajowego oraz ekspansję na rynkach zagranicznych a także dalszą internalizację procesów produkcyjnych.

MPWiW_1400_700_2
MPWiW_1400_700_2
MPWiW_1400_700_1
MPWiW_1400_700_1
previous arrow
next arrow

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

13 czerwca 2022 – 23 czerwca 2022

Wartość oferty

Cena emisyjna

1.000,00 zł za jedną Obligację Serii H

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

7 200 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5.000,00 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 10%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

kwartalnie

Harmonogram oferty

13 czerwca 2022.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
23 czerwca 2022 – Zakończenie przyjmowania zapisów
24 czerwca 2022 – Dzień przydziału Obligacji
23 czerwca 2024 – Wykup Obligacji



10%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet: Refinansowania części zadłużenia Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.


Zabezpieczenia

• Weksel Emitenta wraz z 777 KPC do 150% wartości przydzielonych Obligacji
• Zastaw rejestrowy na 196.200 akcjach Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. do 150% wartości przydzielonych Obligacji
• Poddanie się egzekucji z art. 777 KPC właściciela zastawionych akcji do 150% wartości przydzielonych Obligacji
• Hipoteka na nieruchomości w Tenczynku do 150% wartości przydzielonych Obligacji
• Poddanie się egzekucji z art. 777 KPC właściciela zastawianych akcji do 150% wartości przydzielonych Obligacji
• Zastaw rejestrowy na składnikach majątku należących do Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. do 150% wartości przydzielonych Obligacji.



 

Wybrane czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii H spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii H oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/manufaktura-piwa-wodki-i-wina-s-a-seria-h/ oraz Emitenta: https://mpwiw.pl/obligacje.html. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowe. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
 • Sytuacja gospodarcza panująca w kraju ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju
 • Przyszłe działania strategiczne Emitenta skoncentrowane będą na dalszym poszerzaniu oferty produktowej Grupy Kapitałowej, poprzez budowę zdywersyfikowanego portfolio produktów alkoholowych i rozwoju posiadanej siatki dystrybucji. Cele strategiczne Grupy Kapitałowej zostały opisane w punkcie 18 rozdziału V Memorandum.
  Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Emitent zrealizował najważniejsze cele strategiczne w najbliższych latach. Niemniej jednak Zarząd Emitenta nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Pełna realizacja złożonych celów uzależniona jest od wielu czynników, w tym również tych niezależnych od Emitenta. Głównym czynnikiem mającym istotny wpływ na realizację celów strategicznych Emitenta, jest pozycja marek Emitenta, która ma bezpośredni wpływ na zainteresowanie produktami oferowanymi przez Emitenta, a tym samym na jego wyniki sprzedażowe. Budowa wizerunku Grupy Kapitałowej oraz rozpoznawalności oferowanych przez nią produktów, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii marketingowej skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Kluczowe jest również trafne zaprojektowanie portfolio produktowego. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji marketingowych lub produktowych, wynikających z niewłaściwej oceny tendencji na rynku napoi alkoholowych bądź niezdolność Grupy Kapitałowej do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników sprzedażowych i finansowych. Wpływ na opisywane ryzyko ma zarówno pozycja oraz rozpoznawalność poszczególnych marek należących do Grupy Kapitałowej, jak również skuteczność strategii marketingowej całej Grupy Kapitałowej.
  Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Emitenta i skutkować osiągnięciem mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki sprzedażowe, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko utraty zezwoleń związanych ze sprzedażą alkoholu
 • Działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej w branży uzależniona jest od posiadania stosownych zezwoleń związanych ze sprzedażą wyrobów alkoholowych. Dla działalności Grupy Kapitałowej szczególnie istotne są zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi. Procedurę wydawania tego rodzaju zezwoleń reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1119). Zezwolenie na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony – w zależności od zawartości alkoholu w napoju alkoholowym – na czas nie dłuższy niż rok lub dwa lata. Oznacza to konieczność cyklicznego uzyskiwania zezwolenia na kolejne okresy działalności.
  W związku z powyższym, nie można wykluczyć sytuacji, w której procedura wydania jednego lub więcej zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi na kolejne okresy działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta ulegnie wydłużeniu pomimo dołożenia przez Emitenta należytej staranności. Istnieje również możliwość nieuzyskania przez Emitenta lub podmiot wchodzący w skład jego Grupy Kapitałowej jednego lub kilku z zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z obrotem napojami alkoholowymi. Aktualizacja opisanego ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, w tym również na uzyskiwane wyniki finansowe. Brak uzyskania wymaganych zezwoleń może również doprowadzić do istotnego ograniczenia prowadzonej działalności, a w skrajnych wypadkach do uniemożliwienia prowadzenia dotychczasowej działalności w niezmienionym kształcie.

Więcej…

• Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
 • Branża napoi alkoholowych charakteryzuje się zauważalną sezonowością sprzedaży, co widoczne jest w szczególności w odniesieniu do sprzedaży piwa, która swój szczyt osiąga zwykle w drugim i czwartym kwartale roku kalendarzowego. Sezonowość sprzedaży widoczna jest również w odniesieniu do tzw. napoi wysokoprocentowych, które są spożywane w największej ilości w czwartym kwartale roku kalendarzowego.
  Produkcja oraz magazynowanie zapasu produktów przez spółki z Grupy Kapitałowej powinna być skorelowana z sezonowością w sprzedaży produktów oferowanych w ramach Grupy Kapitałowej. Produkcja zbyt dużej ilości produktów poza ich szczytem sprzedażowym wiąże się z ryzkiem posiadania zbyt dużej ilości zapasów magazynowych, co może wpływać na obniżenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej oraz Emitenta, w tym w szczególności na skutek zamrożenia środków obrotowych w magazynowanym towarze. Ponadto, w skrajnych przypadkach, magazynowanie znacznej ilości produktów może skutkować koniecznością organizacji oraz ponoszenia kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej.
  W celu ograniczenia wskazanego powyżej ryzyka, Emitent stara się planować swoją produkcję z uwzględnieniem występującej sezonowości sprzedaży. Emitent dokłada należytej staranności w monitorowaniu zapasów magazynowych oraz uwzględnia zeszłoroczne wyniki sprzedażowe w swoich prognozach sprzedażowych na kolejny rok.

Więcej…

• Ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych
 • Ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych jest bezpośrednio powiązane z ryzykiem sezonowości sprzedaży, opisanym w punkcie powyżej. Popyt konsumentów indywidualnych (detalicznych) na piwo oraz napoje o niskiej zawartości alkoholu w okresach letnich jest zależny od warunków pogodowych występujących w sezonach szczytowej sprzedaży. Niekorzystne warunki pogodowe ograniczają organizację spotkań towarzyskich oraz wydarzeń rozrywkowych, co nie sprzyja sprzedaży produktów wskazanych powyżej, a tym samym może mieć wpływ na wyniki sprzedażowe Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe.
  Czynnik ten jest niezależny od działań oraz woli Emitenta. W ograniczonym zakresie Emitent stara się przeciwdziałać wskazanemu ryzyku poprzez dywersyfikacje swojej oferty produktowej, w tym w szczególności poprzez wprowadzanie nowych produktów o wysokim stężeniu alkoholu.

Więcej…

• Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
 • Grupa Kapitałowa w swojej działalności wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Szczególnie istotna jest wiedza specjalistyczna piwowarów oraz kadry menedżerskiej zarządzającej rozwojem produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową. Utrata w krótkim okresie kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim kadry menedżerskiej, mogłaby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w przyszłości. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli.
  W celu minimalizacji opisanego ryzyka Grupa Kapitałowa stara się budować wizerunek rzetelnego oraz przyjaznego pracodawcy. Emitent oferuje atrakcyjne metody pracy, pracę w dynamicznym i ciekawym środowisku, będąc unikatowym na rynku przedsiębiorstwem do rozwoju kariery zawodowej w branży spożywczej. Osoby zarządzające oraz akcjonariusze dzięki swojej obecności w social mediach, jak również sprzedawane przez Emitenta produkty stanowią magnes dla potencjalnych pracowników. Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju i możliwość rozwoju kompetencji jest czynnikiem dodatkowo motywującym do pracy dla Grupy Kapitałowej.

Więcej…

• Ryzyko ograniczonego wpływu Emitenta na działalność Grupy Kapitałowej
 • Emitent prowadzi działalność jako spółka holdingowa realizująca swoją strategię branżową w obszarze produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych z wykorzystaniem spółek zależnych i stowarzyszonych. Wobec objętej przez Emitenta struktury prowadzenia działalności, tj. w ramach holdingu, istnieje ryzyko ograniczonego wpływu Emitenta na bieżącą działalność oraz strategie realizowane przez jego spółki zależne i stowarzyszone. Może to prowadzić do rozbieżności między działalnością Emitenta, a jego spółek zależnych i stowarzyszonych, co może być szczególnie widoczne w ramach działań marketingowych, promocyjnych czy warunkach handlowych oferowanych przez każdy z podmiotów. Rozbieżności te mogą osłabiać zarówno zaufanie do Grupy Kapitałowej, jak również objętą przez nią strategię.
  W celu przeciwdziałania wskazanemu ryzyku Emitent stara się, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, układać relacje korporacyjne między spółkami działającymi w Grupie Kapitałowej w sposób zapewniający Emitentowi odpowiednie środki kontrolne wobec jego spółek zależnych i stowarzyszony. Emitent dba również o przejrzystość komunikacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej oraz ich transparentność.

Więcej…

• Ryzyko związane z zobowiązaniami spółek Grupy Kapitałowej
 • Spółki Grupy Kapitałowej posiadają istotne zobowiązania związane z finansowaniem ich działalności, w tym o charakterze opcyjnym opisane w punkcie 12 Rozdziału V niniejszego Memorandum oraz inne opisane w dalszej części Memorandum. Obecnie Emitent zakłada, że realizacja zobowiązań następować będzie z generowanych przez Grupę Kapitałową przepływów pieniężnych. Emitent nie może jednak wykluczyć, że w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wyników finansowych lub niepozyskania finansowania dłużnego na spłatę bieżących zobowiązań dana spółka Grupy Kapitałowej nie będzie w stanie realizować terminowo całości lub części swoich zobowiązań, co może skutkować materializacją ryzyk związanych z utratą płynności finansowej lub upadłością.

Więcej…

• Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej
 • Działalność Grupy Kapitałowej związana jest z produkcją oraz dystrybucją piwa i alkoholi wysokoprocentowych. Głównymi kosztami jakie ponosi lub będzie ponosić Grupa Kapitałowa są przede wszystkim koszty zakupu surowców, koszty produkcyjne, koszty remontów oraz dostosowania lokali, koszty transportu, koszty obsługi urządzeń oraz koszty marketingowe, jak również koszty osobowe. Istotnym ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest ogólny spadek zainteresowania na oferowane produkty, w tym w szczególności na skutek wdrożenia niepoprawnie opracowanej strategii marketingowej. Nagły oraz znaczny spadek przychodów z działalności Grupy Kapitałowej, przy jednoczesnej konieczności dalszego ponoszenia kosztów oraz przy braku zapewnienia innego źródła ich finansowania, może doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta lub poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej.
  Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany.

Więcej…

• Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta
 • Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo poniesienia istotnych kosztów, Emitent nie będzie generować zakładanych przychodów. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta Obligatariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie Obligacji może być utrudnione albo niemożliwe.
  Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum nie ma podstaw do ziszczenia się tego ryzyka w odniesieniu do Emitenta.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

  Kontakt