fbpx

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.- seria J

Data projektu

LIPIEC 2022

Wartość projektu

870.000 tys. zł

Emisja Obligacji realizowana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), tj. w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, przy czym oferta publiczna Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski i zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na terytorium Polski (innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129), w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 przeprowadzenie oferty publicznej Obligacji nie będzie wymagało zatwierdzenia prospektu. W związku z ofertą publiczną Obligacji nie powstanie obowiązek udostępnienia memorandum informacyjnego lub uproszczonego dokumentu informacyjnego przewidziany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Propozycja Nabycia Obligacji nie stanowi: (i) prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 ani memorandum informacyjnego lub uproszczonego dokumentu informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie ani (ii) oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i należy ją interpretować łącznie z Warunkami Emisji stanowiącymi Załącznik do Propozycji Nabycia, sprawozdaniem finansowym Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta stanowiącym Załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji.

Obligacje odpowiednio nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933), ani jakichkolwiek innych amerykańskich przepisów regulujących kwestie związane z papierami wartościowymi, w związku z czym nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych lub na rzecz bądź na rachunek amerykańskich osób fizycznych lub prawnych. Propozycja Nabycia Obligacji nie jest przeznaczona do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się na stronie 9 w rozdziale 4 Propozycji Nabycia Obligacji Serii I.


Informacje o Emitencie

• Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina powstała w wyniku połączenia dwóch spółek z branży piwnej MPWiW i Doctor Brew oraz konsolidacji innych podmiotów operujących w ramach Grupy. Jednocześnie z procesem łączenia obydwu podmiotów zapoczątkowany został proces dywersyfikacji produkcji i odejścia od modelu funkcjonowania opartego tylko na piwie regionalnym w kierunku modelu rozszerzonego o kraftowe alkohole wysokoprocentowe. Istniejąca infrastruktura browaru jest rozbudowywana o dodatkowe elementy ciągu
produkcyjnego, umożliwiające, między innymi, internalizację produkcji alkoholi wysokoprocentowych, co pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej. Wraz z rosnącymi wolumenami zwiększane są moce produkcyjne i magazynowe. W ramach nowej strategii produktowej Grupa wprowadza na rynek szereg nowych marek, koncentrując się głównie na produktach wysokomarżowych oraz produktach odwołujących się do emocji. Marki te szybko stały się głównym motorem wzrostu sprzedaży, a w wielu przypadkach zapoczątkowały nowe trendy.

• Oparcie dystrybucji na trzech kanałach, tradycyjnym, online i sieci własnej, pozwala dotrzeć do zróżnicowanych grup konsumentów. Jednocześnie planowana rozbudowa kanału tradycyjnego umożliwi dotarcie do większej liczby sklepów operujących w handlu
rozproszonym oraz sieci ogólnopolskich. Rozszerzenie modelu produkcji o alkohole wysokoprocentowe, wprowadzenie na rynek kultowych marek, zastosowanie nowatorskiego modelu dystrybucji oraz wykorzystanie efektu synergii operacyjnych zaowocowały wzrostem sprzedaży w 2021 roku, na poziomie skonsolidowanym. W najbliższych latach Grupa skoncentruje się na zrealizowaniu planów inwestycyjnych oraz dalszym wzroście sprzedaży poprzez zwiększenie penetracji rynku krajowego oraz ekspansję na rynkach zagranicznych a także dalszą internalizację procesów produkcyjnych.


 

Materiały do pobrania:

    Kontakt