fbpx

MEDAPP S.A.

Data projektu

10.II.2020 - 03.III.2020

Wartość projektu

1 341 061 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


Spółka MedApp S.A. jest innowacyjną spółką, oferującą unikatowe rozwiązania telemedyczne nowej generacji. Telemedycyna, oparta na technologii umożliwiającej zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Wystarczy wspomnieć prognozy przedstawione w raporcie mHealth Intelligence, zgodnie z którymi wartość światowego rynek mHealth (aplikacje mobilne w ochronie zdrowia)wzrośnie z 10,3 mld USD w 2016 r., do 49,1 mld USD w 2020 r.

Istotnym budulcem sukcesu Spółki jest wyjątkowa kooperacja dwóch światów – nauki i biznesu. Ciągłe tworzenie nowych innowacji jest możliwe dzięki zaangażowaniu i pasji zaplecza naukowego firmy. Informatycy, programiści, inżynierowie i kadra zarządzająca MedApp tworzą zespół pozwalający na pewne konkurowanie z firmami o zbliżonym profilu.

Dzięki licznym występom na konferencjach merytorycznych i targach branżowych, w kraju i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Azji, Spółka MedApp S.A. zbudowała pozycję eksperta w branży telemedycznej. Wiarygodności działaniom dodaje fakt, że Spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pod poniższym linkiem znajduje się film ilustrujący zastosowanie i wykorzystanie CarnaLife Holo, jednego z produktów oferowanych przez Emitenta:

www.medapp.pl/200210-medapp-teaser/

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii G jest Dokument Ofertowy akcji serii G dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.medapp.pl oraz www.pcdm.pl Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Ofertowego.

    Kontakt