fbpx

Mediraty sp. z o.o. – seria AH

Data projektu

21 IX 2021 - 14 X 2021

Wartość projektu

3 342 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii AH spółki Mediraty sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii AH oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/ oraz Emitenta: www.mediraty.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 8 Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

• Mediraty sp. z o.o. specjalizuje w finansowaniu klientom prywatnych gabinetów i klinik stomatologicznych, medycznych, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i in. kosztów zabiegów i leczenia.

• Mediraty sp. z o.o. jest obecna na rynku od 2014 roku. Współpracuje z ponad 8 700 jednostkami: szpitalami, klinikami, przychodniami świadczącymi usługi komercyjne oraz gabinetami zlokalizowanymi na terenie całej Polski, które realizują usługi w modelu fee for service(FFS) tzn. płatne w placówce.

• Podstawową działalność spółka prowadzi w obszarze consumer medical finance tzn. kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów usług medycznych: stomatologicznych, ortopedycznych, okulistycznych, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz wielu innych, także weterynaryjnych.

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

21 września – 14 października 2021 r.

Wartość oferty

Cena emisyjna

1 000 zł za jedną Obligację

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

4 200 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5 000 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

stałe 6,4%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

miesięcznie

Harmonogram oferty

21 września 2021 r.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
14 października 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów
15 października 2021 r. – Dzień przydziału Obligacji
29 września 2023 r. – Wykup Obligacji6,4%

Oprocentowanie stałe

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji Serii AH jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.


Zabezpieczenia

• Zastaw na zbiorze wierzytelności do 120% przydzielonych Obligacji
• 777 Emitenta do 120% przydzielonych Obligacji
• Poręczenie udzielone przez Medical Finance Group S.A. do 150% przydzielonych Obligacji
• 777 Medical Finance Group S.A. do 120% przydzielonych Obligacji 

Czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii AH spółki Mediraty sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii AH oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/ oraz Emitenta: www.mediraty.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 8 Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko związane ze źródłami finansowania
 • Spółka swoją bieżącą działalność finansuje z własnych środków, ze środków udziałowców oraz z emisji obligacji. Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego, Spółka posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 57.466.000,00 zł. z czego zapadalność obligacji w kwocie 6.180.000,00 zł przypadała na rok 2021, 47.684.000,00 zł na rok 2022, oraz 3.602.000,00 zł na rok 2023. Istnieje ryzyko, że Emitent nie pozyska wystarczającej sumy środków z emisji obligacji oraz z innych źródeł na realizację bieżących działań lub pozyskane środki nie będą tak wysokie jak zakładał Emitent, co w konsekwencji może skutkować brakiem środków na spłatę wcześniejszych zobowiązań, opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć rozwojowych.

Więcej…

• Ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorców
 • Charakterystyczną cechą dla działalności Emitenta jest ryzyko niewypłacalności dłużników Spółki, a w szczególności pożyczkobiorców. Pożyczkobiorcy zobowiązani są do zapłaty kwoty pożyczki, odsetek, opłat dodatkowych, ewentualnie odsetek za zwłokę (w sytuacji opóźnień w płatnościach). Ryzyko związane z opóźnieniem spłaty lub całkowitą niewypłacalnością pożyczkobiorców wynika głównie z kondycji ekonomicznej pożyczkobiorców oraz z ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce.
  Emitent oceniając wniosek każdego klienta o udzielenie pożyczki opiera się na ocenie scoringowej. Ocena ta przeprowadzana jest przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, a jej efektem jest przyporządkowanie każdego klienta do grupy scoringowej oraz zaproponowanie produktu uwzgledniającego jego ocenę i prawdopodobieństwo spłaty pożyczki. Wdrożone w Spółce oprogramowanie umożliwia weryfikację sytuacji każdego klienta w KRD, BIK, oraz BIG. Funkcjonalność oprogramowania umożliwia ponadto szybki dostęp do wszelkich informacji na temat klienta – od pozyskania jego zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez ocenę scoringową, parametry oferty, parametry udzielonej pożyczki, spłaty pożyczki, po przeprowadzenie działań windykacji miękkiej oraz egzekucji. Wszystko to pozytywnie wpływa na możliwość monitorowania każdego klienta oraz każdej udzielonej pożyczki. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że część z pożyczkobiorców stanie się niewypłacalna. Zaistnienie takiej sytuacji w dużej skali, mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

Więcej…

• Ryzyko pogorszenia parametrów portfela kredytowego
 • W ramach prowadzonej działalności Spółka systematycznie udziela nowych pożyczek oraz odzyskuje kapitał z pożyczek wcześniej udzielonych. Wraz ze wzrostem wartości portfela i jego dojrzewaniem, w sposób naturalny rośnie wartość przeterminowanych należności brutto (tj. bez uwzględnienia odpisów aktualizujących wartość), a tym samym ich udział w wartości portfela ogółem. Poprzez „dojrzewanie portfela” należy rozumieć proces, w którym wraz z upływającym czasem następują spłaty poszczególnych pożyczek zgodne z ich harmonogramami, a jednocześnie jakiś odsetek spłat jest opóźniony, stając się przedmiotem windykacji. W pewnym punkcie w czasie wysyca się poziom szkodowości portfela, wyznaczając poziomy maksymalne). Nie można wykluczyć, że jakość portfela kredytowego Spółki może ulec pogorszeniu również ze względu na: (i) czynniki makroekonomiczne, w szczególności wzrost poziomu stóp procentowych i bezrobocia,
  (ii) popełnione błędy przy tworzeniu i modyfikowaniu procedur oceny ryzyka kredytowego,
  (iii) popełnione błędy na poziomie organizacyjnym i formalno-prawnym,
  (iv) obniżenie moralności płatniczej pożyczkobiorców,
  (v) inne czynniki.
  Każdy z tych czynników może spowodować obniżenie przychodów Spółki lub wzrost kosztów Spółki, w szczególności w zakresie kosztów windykacji oraz kosztów tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności, co z kolei mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

Więcej…

• Ryzyko związane z zapewnieniem źródeł finansowania działalności
 • Zwiększanie skali działalności Emitenta wymaga w szczególności zapewnienia źródeł finansowania. Brak dostępu do wystarczających zasobów służących finansowaniu działalności, tj. kapitałów własnych oraz finansowania dłużnego, w szczególności środków z emisji obligacji oraz udzielanych Spółce pożyczek, może doprowadzić do niewykonania przyjętych planów sprzedażowych lub niewdrożenia nowych produktów. Częściowa lub całkowita realizacja tego ryzyka może negatywnie wpłynąć na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Spółki, a także jej pozycję rynkową. W dotychczasowej historii działalności Spółka nie napotkała na istotne lub trwałe ograniczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowania.

Więcej…

• Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności
 • Spółka realizuje projekty przede wszystkim przy wykorzystaniu środków pozyskanych od podmiotu dominującego oraz pochodzących z emisji obligacji. Ograniczenie dostępności finansowania może przełożyć się na trudności w realizacji projektów i utratę płynności finansowej Spółki. Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki, kondycję finansową i perspektywy rozwoju. Spółka ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez dywersyfikację źródeł finansowania oraz ostrożne planowanie zakresu kolejnych inwestycji uwzględniające niezbędne rezerwy bezpieczeństwa.

Więcej…

• Ryzyko utraty płynności
 • Działalność prowadzona przez Emitenta bazuje na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym, w celu opłacenia zabiegów i leczenia w komercyjnych placówkach medycznych oraz weterynaryjnych. Głównym ryzykiem dla działalności Emitenta są opóźnienia w terminowym regulowaniu spłat udzielonych kredytów przez pożyczkobiorców oraz trudności w ich wyegzekwowaniu na drodze sądowej i egzekucyjnej. Brak spłaty należności może doprowadzić do pogorszenia płynności finansowej i wystąpienia zatorów płatniczych, a w konsekwencji do braku możliwości terminowego regulowania własnych zobowiązań.
  Zdolność Spółki do regulowania swoich zobowiązań, w szczególności finansowych, jest pochodną (i) terminowości spłat udzielonych pożyczek przez pożyczkobiorców,
  (ii) dostępności nowych źródeł finansowania oraz
  (iii) dopasowania terminów wymagalności pożyczek do terminów zapadalności instrumentów je finansujących (tzw. luka płynności).
  W związku z tym, w przypadku równoczesnego wystąpienia dużej liczby pożyczek w sytuacji nieregularnej, samoistnie lub przy jednoczesnym ograniczeniu dostępności nowych źródeł finansowania działalności, jak również w przypadku występowania trwałej i istotnej wartościowo luki płynności, istnieje ryzyko wystąpienia przejściowych lub trwałych problemów z płynnością, co może w skrajnej sytuacji doprowadzić do trudności w terminowym wywiązywaniu się Spółki ze zobowiązań finansowych oraz zobowiązań wobec jej dostawców i pracowników.
  Emitent, w celu zminimalizowania ryzyka utraty płynności, weryfikuje zdolności pożyczkobiorców do spłacania zaciągniętych pożyczek, na bieżąco monitoruje stopień ich spłat, podejmuje działania windykacyjne na etapie przedsądowym oraz tworzy odpowiednie odpisy aktualizujące zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. W dotychczasowej działalności Spółki nie wystąpił przypadek zachwiania lub utraty płynności przez Spółkę.

Więcej…

• Ryzyko związane z zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia
 • Emisja będzie posiadała szereg zabezpieczeń opisanych w Warunkach Emisji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku ewentualnej wymuszonej sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, w sytuacji braku realizacji przez Emitenta świadczeń z Obligacji, uzyskana stąd kwota może być niewystarczająca do zaspokojenia wszystkich wierzytelności z tyt. Obligacji. Istnieje jednocześnie ryzyko, że Obligatariusze nie otrzymają wierzytelności wynikających z Obligacji w pełnej wysokości, nawet w wyniku realizacji wszystkich przedmiotów zabezpieczenia Obligacji. Dodatkowo wskazać należy, iż wyceny przedmiotu zabezpieczenia dokonywane są na określoną datę i nie ma gwarancji, że dane w nich zawarte nie ulegną zmianie. W szczególności istnieje ryzyko, iż w wyniku zmian koniunktury i otoczenia rynkowego, wartość rynkowa przedmiotów zabezpieczenia ulegnie obniżeniu.

Więcej…

• Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta
 • Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podlegających przepisom ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Statystycznie, mniejsze lub młodsze spółki cechują się większym prawdopodobieństwem ogłoszenia upadłości niż większe lub dłużej działające na tym rynku podmioty gospodarcze. Zarząd Spółki w celu mitygacji tego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, w opinii Zarządu Spółki, nie występuje przedmiotowe ryzyko.

Więcej…

• Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej
 • Na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz możliwość realizacji założonych celów strategicznych wpływają bezpośrednio lub pośrednio czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Spółki. Wśród czynników tych wyróżnić można przede wszystkim: poziom produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, poziom stóp procentowych, ogólną kondycję gospodarki i branży, w której działa Emitent. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Emitenta lub zwiększenie kosztów jego działalności.
  Koniunktura na rynku pożyczek na usługi medyczne jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej, która wpływa m. in. na liczbę potencjalnych pożyczkobiorców przez Spółkę. Pogorszenie koniunktury gospodarczej może utrudnić odzyskiwanie należności oraz zmniejszyć grono potencjalnych klientów. Takie zjawisko może negatywnie oddziaływać na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe, a w konsekwencji na możliwości spełnienia przez Emitenta świadczeń z Obligacji.
  Mając na uwadze, że działalność Emitenta koncentruje się na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym w celach konsumpcyjnych, pogorszenie koniunktury, a w szczególności wzrost bezrobocia (pociągający za sobą obawy o możliwość utraty pracy) i poziomu stóp procentowych (pociągający za sobą wzrost kosztów obsługi zadłużenia, a tym samym wzrost kwot przeznaczanych na spłatę pożyczek i kredytów) mogłyby się przełożyć na niższą skłonność do zaciągania zobowiązań, a tym samym na niższy popyt na pożyczki oferowane przez Emitenta. To z kolei mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

Więcej…

• Ryzyko związane z otoczeniem prawnym i regulacyjnym
 • Zagrożeniem dla działalności Emitenta może być zmienność systemu prawnego. Często zmieniające się przepisy, pociągające za sobą zmianę ich wykładni, istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Potencjalne zmiany przepisów prawnych, w szczególności prawa podatkowego, prawa konsumenckiego (w tym upadłości konsumenckiej i kredytu konsumenckiego), prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności emitowania oraz obrotu papierami wartościowymi) oraz otoczenia regulacyjnego, mogą negatywnie wpływać na wyniki osiągane przez Emitenta oraz generować dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Za szczególnie istotne należy uznać przepisy kształtujące system podatkowy. Niestabilność systemu podatkowego w Polsce, wynikająca z nieprecyzyjności oraz braku jednolitości przepisów prawnych powoduje, że ryzyko podatkowe w Polsce jest stosunkowo duże w odniesieniu do bardziej stabilnych systemów podatkowych innych krajów rozwiniętych. Nie można zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Spółki interpretacji przepisów podatkowych stosowanych przez Spółkę.
  Niekorzystne z punktu widzenia Emitenta zmiany regulacji prawnych mogą spowodować zmniejszenie uzyskiwanych przychodów bądź wzrost kosztów. Po stronie Emitenta zachodzi w związku z tym konieczność ponoszenia kosztów związanych z monitorowaniem zmian legislacyjnych oraz dostosowywania działalności do zmieniających się regulacji. Zmiany niektórych przepisów mogą wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, co w konsekwencji może utrudniać realizację długoterminowych celów strategicznych oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji.
  W przypadku przyjęcia przez organy niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów prawnych, w tym w szczególności w zakresie prawa podatkowego, należy liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. Od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Spółkę przepisy prawne zmieniały się wielokrotnie, zasadniczo jednak zmiany te nie miały znaczącego wpływu na działalność Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko związane ze wzrostem kosztów
 • Ceny produktów oferowanych przez Spółkę są kalkulowane w oparciu o koszt dostępnego finansowania oraz o analizę kosztów zmiennych i kosztów stałych, w tym w szczególności kosztów pracy i usług obcych. Koszty zmienne są w całości (odsetki) lub w części (koszty dystrybucji) pochodną wolumenu sprzedaży. Poziom kosztów stałych może być modyfikowany przez Spółkę z opóźnieniem od trzech do sześciu miesięcy. Obecny poziom kosztów stałych w Spółce zarząd uznaje za adekwatny do jej fazy rozwoju oraz skali działalności. Istotna zmiana poziomu kosztów stałych może wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. W dotychczasowej działalności Spółki nie wystąpiły przypadki niekontrolowanego wzrostu kosztów finansowania lub operacyjnych, które wywarłyby istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony konsumentów
 • Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zakazują stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przykładowo takich jak stosowanie niedozwolonych postanowień i warunków umów, czy reklam wprowadzających w błąd. Katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie jest zamknięty, co oznacza, że UOKiK może uznać daną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów nawet wówczas, gdy nie jest ona wprost wskazana jako zakazana w ustawie.
  Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKIK może nałożyć karę w wysokości 10% przychodów osiągniętych w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, chociażby nieumyślnie, dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Na Datę Prospektu Spółka nie była stroną postepowań przed UOKIK. Niekorzystne rozstrzygnięcia sądów mogą wpłynąć negatywnie na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
 • Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi wartości nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.
  Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać niezaspokojone w ogóle. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty.

Więcej…

• Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji
 • Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji stanowić będzie m.in. poręczenie udzielone przez spółkę Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000422868) z ograniczeniem do kwoty 120 % (sto dwadzieścia procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii AH.
  W przypadku złej sytuacji finansowej Medical Finance Group S.A. może się okazać, że poręczyciel nie jest w stanie wykonać poręczenia lub wartość jego majątku nie pozwala na uzyskanie kwoty zapewniającej, że Obligatariusze otrzymają wierzytelności wynikające z Obligacji w pełnej wysokości. Charakter zabezpieczeń powoduje więc, że zła sytuacja finansowa Emitenta może się jednocześnie przełożyć nie tylko na trudność w realizacji świadczeń z Obligacji, ale i na skuteczność zabezpieczeń.

Więcej…

• Ryzyko nie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji
 • Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie zostały ustanowione zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można kategorycznie wykluczyć, że terminy te nie zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie do ustanowienia zabezpieczeń. W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Mediraty sp. z o.o.

  Kontakt