fbpx

Oferta publiczna akcji serii G z prawem poboru Biomass Energy Project S.A.

Data projektu

1-25 X 2018

Wartość projektu

6,6 mln zł

Oferta publiczna niniejszych papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana na podstawie dostępnego Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży niniejszych papierów wartościowych ani jako zamiar pozyskania ofert kupna tychże papierów wartościowych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone Memorandum Informacyjne nie jest przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Memorandum Informacyjne ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z przycisku „Dalej” jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

 • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
 • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
 • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

Biomass Energy Project S.A. (www) rozpoczęła działalność w maju 2011 roku. Główne obszary działalności Spółki to:

 • uprawa sadzonek roślin m.in. energetycznych, poprzez zakładanie plantacji tychże roślin,
 • uprawa gruntów pod uprawy zewnętrznych podmiotów,
 • dostarczanie pojazdów elektrycznych,
 • świadczenie nowoczesnych usług biotechnologicznych oraz rozwój innowacyjnych technologii.

Spółka systematycznie i dynamicznie zwiększa zakres realizowanych działań, realizując m.in. ścisłą współpracę z przedsiębiorcami polskimi, europejskimi, a także azjatyckimi (m.in na rynku indonezyjskim). Spółka pragnie rozwijać prowadzoną działalności poprzez rozwój i nawiązywanie współpracy z kolejnymi krajami azjatyckimi i afrykańskimi, poszerzając tym samym ofertę produktową. Obecnie kluczową działalnością Spółki jest uprawa sadzonek roślin, m.in. energetycznych, w szczególności Paulowani oraz Miskanta olbrzymiego. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności Spółka zakłada i pielęgnuje plantacje dla podmiotów zewnętrznych, przy założeniu że uprawy obejmują sadzonki roślin oferowane i nabywane przez te podmioty od Spółki.

Dodatkowe informacje o ofercie:

 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Dzień prawa poboru: 22 czerwca 2018 r.

  Kontakt