Oferta publiczna akcji serii D Etno Cafe S.A.

Data projektu

VIII - IX 2018

Wartość projektu

1,2 mln zł

Dom Maklerski Capital Partners S.A. informuje, że inwestowanie w akcje serii D objęte Memorandum Informacyjnym Etno Cafe S.A. („Spółka”) jest nieodłącznie związane z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Etno Cafe S.A. i grupy kapitałowej Etno Cafe S.A. oraz z otoczeniem, w jakim Spółka i grupa kapitałowa prowadzi działalność.
Dodatkowe ryzyko związane z inwestowaniem w akcje serii D Etno Cafe S.A. wynika z treści porozumienia dodatkowego do zapisu na akcje serii D, zgodnie z którym przez nawet 36 miesięcy zakazane jest zbywanie akcji bez zgody Spółki oraz obciążanie ich prawami osób trzecich. Warunkiem przydzielenia akcji serii D jest też udzielenie przez subskrybenta akcji nieodwołalnego przez okres 6 miesięcy pełnomocnictwa do udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółki i wykonywania prawa głosu.
Szczegółowy opis czynników ryzyka, które należy rozważyć w związku z inwestowaniem w akcje Etno Cafe S.A. znajduje się w Memorandum Informacyjnym, w rozdziale 1. – Czynniki ryzyka, na stronach 9-15.

Oferta publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana na podstawie dostępnego Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone Memorandum Informacyjne nie jest przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Skorzystanie z któregokolwiek z poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1993 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia
Etno Cafe kawiarnia

O Etno Cafe

ETNO CAFE to unikalne na polskim rynku połącznie działalności produkcyjnej i kawiarnianej (prowadzonej przez spółki operacyjne tj. Hamda Trade Sp. z o.o., Etno Café Sp. z o.o. oraz Cold Brew Sp. z o.o.). Celem strategicznym ETNO CAFE jest stworzenie do 2020 r. polskiej marki kawowej nr 1 w sektorze premium – dynamicznie rozwijającym się obszarze rynku. Firma stawia na synergię pomiędzy wszystkimi swoimi gałęziami biznesu. Wspomniany cel zostanie osiągnięty, gdy marka osiągnie wartość 100-120 mln PLN. Emisja obligacji to jeden ze sposobów służących realizacji tego celu.
www.etnocafe.pl

Kontakt