Olkol sp. z o.o. – seria A

Data projektu

13 X 2021 - 28 X 2021

Wartość projektu

11 mln zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Olkol sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/olkol-seria-a/ oraz Emitenta: www.olkol.pl/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

• Olkol sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi w zakresie napraw i modernizacji taboru kolejowego, specjalizując się w poddawaniu tym zabiegom przede wszystkim lokomotyw elektrycznych. Spółka powstała w 2015 r. i prowadzi działalność na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK). Jej podstawową działalnością jest kompleksowy serwis taboru kolejowego wraz z pełnym odbiorem komisarycznym i dozorowym.

• Misją spółki jest świadczenie wysokiej jakości usług naprawczych i modernizacyjnych taboru kolejowego dla podmiotów aktywnych na rynku przewozowym w naszym kraju, przyczyniając się tym samym do zwiększenia niezawodności i jakości najbardziej ekologicznego środka transportu we współczesnej gospodarce – transportu szynowego.

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

13 października – 28 października 2021 r.

Wartość oferty

Cena emisyjna

1 000 zł za jedną Obligację Serii A

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

11 000 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5 000 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 7%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

kwartalnie (z 6 miesięczną karencją)

Harmonogram oferty

13 października 2021 r.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
28 października 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów
29 października 2021 r. – Dzień przydziału Obligacji
29 października 2023 r. – Wykup Obligacji7%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz na realizację kontraktów remontowych z kontrahentami Emitenta.


Zabezpieczenia

• Hipoteka na nieruchomości w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej
• Zastaw rejestrowy na udziałach w Ponar sp. z o.o.
• Weksel własny Emitenta w zakresie zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji
• Oświadczenia Emitenta o poddaniu się na egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC w zakresie zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji 

Czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Olkol sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/olkol-seria-a/ oraz Emitenta: www.olkol.pl/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta
 • Krótkoterminowym celem działalności Spółki jest zaspokajanie obecnych potrzeb naprawczych i modernizacyjnych lokomotyw elektrycznych należących do krajowych przewoźników kolejowych, firm dzierżawiących tabor kolejowy oraz innych podmiotów związanych z krajowym rynkiem przewozowym. Jako cel długoterminowy przedsiębiorstwa wskazać należy przemianę w wyspecjalizowane, nowoczesne centrum świadczące kompleksowe usługi napraw i modernizacji różnych rodzajów pojazdów kolejowych o znaczeniu regionalnym, bazujące na unikalnym doświadczeniu i możliwościach technicznych, nowoczesnych technologiach i korzystnym położeniu geograficznym. Emitent nie gwarantuje, że wskazane cele zostaną osiągnięte w całości lub części. Przyszła pozycja, przychody i zyski Emitenta zależą od jego zdolności do opracowania i realizacji skutecznej długoterminowej strategii, bieżących czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wszelkie decyzje podjęte w wyniku niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności do zarządzania rozwojem Emitenta lub dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko związane z koncentracją przychodów i uzależnieniem od pojedynczych kontraktów i kontrahentów
 • W roku 2021 Emitent przewiduje, że 49% swoich przychodów uzyska z kontraktów z PKP Intercity S.A. oraz podmiotów powiązanych, zaś w 2022 szacuje, że wartość ta zwiększy się do 86%. Emitent jest zatem istotnie narażony z uwagi na ryzyko wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu ekspozycji wobec tych podmiotów, charakteryzującym się potencjałem do generowania strat na tyle dużych, by zagrozić kondycji finansowej Emitenta lub zdolności do prowadzenia podstawowej działalności lub doprowadzić do istotnej zmiany profilu ryzyka Emitenta. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umów z Emitentem oraz wejście w spór prawny może doprowadzić do zakończenia trwałej współpracy z kontrahentem i ograniczeniem możliwości pozyskiwania nowych kontraktów. Podobnie, zaburzenia kredytowe lub płynnościowe w tej relacji kontraktowej mogą znaczącą wpłynąć na ryzyko Emitenta.

  Ponadto, Emitent jednorazowo może wykonywać ograniczoną liczbę umów, co wynika z ograniczonej dostępności infrastruktury. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umów z Emitentem, których Emitent nie zaplanował lub nie zarządził ryzykiem z nich wynikających, spowoduje konieczność poszukiwania nowych źródeł przychodów. Z uwagi na duże uzależnienie od kontrahentów publicznych i przetargów publicznych odnowienie pozycji przychodowej może znacznie przeciągnąć się w czasie, materializując ryzyko kredytowe lub płynnościowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Emitent jest aktualnie głównym wykonawcą napraw poziomu P4 lokomotyw EU07, EP08 i EP09 należących do PKP Intercity. Lokomotywy te stanowią trzon floty pojazdów o trakcji elektrycznej należących do tego przewoźnika. Dlatego też jakikolwiek wypowiedzenie przez PKP Intercity którejkolwiek z tych umów może poważnie zaburzyć politykę taborową i utrudnić lub uniemożliwić realizację rozkładu jazdy PKP Intercity.

Więcej…

• Ryzyko związane z brakiem pozyskaniem finansowania na nowe projekty
 • Projekty, umowy i kontrakty, które realizuje Emitent, w szczególności projekty, które mają zostać sfinansowane z środków pochodzących z Obligacji, wymagają poniesienia na wstępnym etapie kosztów związanych z zamówieniem materiałów i części, dostosowaniem technologii, opracowaniem prototypów, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry lub zwiększeniem tego zatrudnienia. Emitent nie zawsze ma pewność, że wszelkie koszty zwrócą się w postaci otrzymanego od kontrahenta wynagrodzenia, jednak odpowiedni dobór kontraktów i stabilność partnerów biznesowych zmniejszają takie ryzyko. Niemniej jednak Emitent musi ponosić wskazane koszty wstępne i brak finansowania dla tych kosztów uniemożliwi realizację kontraktów, a w przyszłości pozyskiwanie kontraktów, co może istotnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko związane ze specyfiką branży Emitenta
 • Emitent prowadzi działalność w niszowej branży o znanej liczbie potencjalnych kontrahentów. Głównym potencjalnym kontrahentem dla Emitenta jest PKP Intercity jak również kilkanaście prywatnych przedsiębiorstw transportu kolejowego oraz firmy zajmujące się wypożyczaniem lokomotyw, czyli tak zwane poole taborowe. Jednocześnie podmioty konkurencyjne na rynku są również policzalne i w sposób stały konkurują z Emitentem o pozyskanie projektów i podpisanie umów z kontrahentami. Z uwagi na fakt, że wiele z kontraktów zdobywa się w trybie przetargowym lub konkursowym, a podmioty konkurencyjne w sposób stały mogą obserwować swoje oferty – istnieje ryzyko złożenia ofert przez konkurentów poniżej oferty Emitenta i tym samym przejęcia konkretnych projektów lub kontrahentów.

Więcej…

• Ryzyko niewypłacalności odbiorców oraz ryzyko zatorów płatniczych (ryzyko kredytowe i ryzyko płynności)
 • Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym system gwarantowania depozytów. Każdy Obligatariusz narażony jest na ryzyko niewywiązania się Emitenta z zobowiązań wynikających z warunków Emisji, w tym z zobowiązania do terminowej wypłaty odsetek oraz do zwrotu wartości nominalnej Obligacji w Dniu Wykupu. Wywiązanie się z wymienionych zobowiązań uzależnione jest przede wszystkim od sytuacji finansowej Emitenta, która może ulec zmianie w okresie do wykupu Obligacji. Ryzyko kredytowe obejmuje również zdarzenie, w wyniku którego oczekiwana przez inwestorów aktualna premia za ryzyko wzrośnie w stosunku do jej poziomu z Dnia Emisji, na skutek czego obniżeniu może ulec rynkowa wycena Obligacji.
  W ocenie Zarządu, mając na uwadze dotychczasowe wyniki Emitenta ryzyko to jest jednak ograniczone.
  Celem zarządzania płynnością finansową jest zabezpieczenie Emitenta przed jej niewypłacalnością. Cel ten jest realizowany poprzez systematyczne dokonywanie projekcji zadłużenia, a następnie aranżację odpowiednich źródeł finansowania. Emitent nie może wykluczyć, że na skutek opóźnień w płatnościach dojdzie do zaburzenia płynności przedsiębiorstwa. Emitent posiada znaczną koncentrację przychodów od podmiotu, którego wypłacalność jest bardzo wysoka. Opisane ryzyka mogą się zmaterializować jedynie w sytuacji wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienie od umów z Emitentem lub przez strony wejścia w spór prawny.
  W szczególności, w dniu 25 stycznia 2022 roku, Emitent będzie zobowiązany do pokrycia istotnej raty (w kwocie 3.701.087 zł), wynikającej z decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego o rozłożeniu na raty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2021 roku. Jednorazowa, dodatkowo istotna płatność, może wpłynąć na bieżącą i krótkookresową płynność Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 • W dniu 30 września 2021 Emitent otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik zawiadomienia o zajęciu wierzytelności na kwotę 1.776.348.80 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 80/100) z tytułu zobowiązania podatkowego spółki LOZYW Sp. z o.o. Emitent pozostawał dłużnikiem LOZYW Sp. z o.o. z tytułu umowy cywilnoprawnej i zobowiązania nie zrealizował. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w oparciu o tytuł wykonawczy z 2017 roku, dokonał zajęcia wszelkich wierzytelności przysługujących Emitentowi od Rail Polska Sp. z o.o. oraz PKP INTERCITY S.A. Spółka podjęła działania, zmierzające do wstrzymania lub zawieszenia egzekucji. Natomiast Spółka LOZYW wystąpiła da Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik z wnioskiem o układ ratalny, który jest w tej chwili opiniowany, wyrażenie zgody na podpisanie układu spowoduje uchylenie zajęcia wobec Spółki OLKOL.

Więcej…

• Ryzyko związane z wydłużeniem lub skróceniem czasu przyjmowania zapisów
 • Zgodnie z zapisami niniejszego Memorandum, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. W takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum Informacyjnego. Informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje może spowodować zamrożenie na pewien okres środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie dokonanych wpłat na Obligacje. W takiej sytuacji Inwestorom nie będą przysługiwały odsetki lub odszkodowanie za okres, o jaki przedłużono czas przyjmowania zapisów. Emitent ma również możliwość skrócenia terminów zapisów po przekroczeniu w przyjętych prawidłowo opłaconych zapisach na Obligacje maksymalnej liczny oferowanych Obligacji.

Więcej…

• Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
 • Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi wartości nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.
  Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać niezaspokojone w ogóle. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty.

Więcej…

• Ryzyko związane z możliwością skrócenia Oferty
 • Zwraca się uwagę inwestorów, iż w przypadku gdy prawidłowo zostaną złożone i opłacone zapisy na Obligacje serii A w maksymalnej liczbie oferowanych obligacji (11.000), Emitent może podjąć decyzję o skróceniu Oferty, tj. okresu przyjmowania zapisów oraz zmianie terminu przydziału Obligacji serii A na wcześniejszy, co będzie podane do wiadomości stosownym komunikatem aktualizującym do Memorandum. W takim przypadku przydział Obligacji serii A nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w zasadach przydziału niniejszego Memorandum.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Olkol sp. z o.o.

Kontakt