fbpx

Osiedle Wiklinowa sp. z o.o. – seria B

Data projektu

Marzec 2022

Wartość projektu

2.634.000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Osiedle Wiklinowa sp. zo.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/osiedle-wiklinowa-sp-z-o-o-seria-a/ oraz Emitenta: https://grupainwest.pl/inwestycje/szczegoly/wiklinowa1612007919. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

Spółka Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o., która powstała 05.11.2020 r. jest jedną ze spółek celowych należących do Grupy Inwest. Na chwilę obecną Spółka nie zrealizowała żadnej inwestycji, aktualnie podejmuje czynności zmierzające do nabycia gruntu pod planowaną inwestycję. Spółka została powołana celem nabycia nieruchomości i realizacji inwestycji deweloperskiej Osiedle Wiklinowa. Zgodnie z projektem Osiedle stanowić będzie 69 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (PUM: ok 7.500 m2 ), o powierzchni ok. 100-110 m2 każdy. Planowane budynki zostaną w całości wybudowane z materiałów prefabrykowanych wyprodukowanych przez HM Factory Sp. z o.o., jedną ze Spółek z Grupy Kapitałowej, do której należy Emitent.

Baner_akt_do-14-kwietnia
Baner_akt_do-14-kwietnia
osiedle_Baner_slider_2_1400_700
osiedle_Baner_slider_2_1400_700
previous arrow
next arrow

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

31 marca – 14 kwietnia 2022

Wartość oferty

Cena emisyjna

1.000,00 zł za jedną Obligację Serii B

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

3 000 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5.000,00 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 9,1%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

I i II okres odsetkowy płatne w okresach półrocznych, pozostałe odsetki płatne w okresach kwartalnych

Harmonogram oferty

31 marca 2022.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
14 kwietnia 2022 – Zakończenie przyjmowania zapisów
15 kwietnia 2022 – Dzień przydziału Obligacji
1 lipca 2024 – Wykup Obligacji9,1%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet pokrycia:
1) części ceny zakupu Nieruchomości przez Emitenta
2) bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym kosztów realizacji Inwestycji oraz uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji.


Zabezpieczenia

• Zastaw na udziałach Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o.
• Hipoteka na nieruchomości ze wskazaniem, iż w momencie zwalniania nieruchomości określonej w WEO, Emitent zobowiązuje się do podstawienia nowej (wówczas zmiana WEO przez Zgromadzenie Obligatariuszy)
• Umowa (porozumienie) wekslowa wraz z wekslem własnym emitenta + Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
• Zabezpieczenia zobowiązań z tytułu obligacji serii B, za wyjątkiem weksla, zostaną ustanowione dopiero po dniu wydania obligacji 

Wybrane czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Osiedle Wiklinowa sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/osiedle-wiklinowa-sp-z-o-o-seria-a/ oraz Emitenta: https://grupainwest.pl/inwestycje/szczegoly/wiklinowa1612007919. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 10 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowe. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
 • Sytuacja gospodarcza panująca w kraju ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
 • Polski system prawny, w tym prawo podatkowe, cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie nowych regulacji może skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów krajowych jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Emitenta do modyfikacji swojej oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Emitenta.
  Zmiany prawne mogą dotknąć bezpośrednio rynku deweloperskiego. Nadmienienia wymaga, że w maju 2022 roku w życie wchodzi Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która będzie miała wpływ na obowiązki deweloperów, w tym Emitenta. Nadto, przedmiotowa ustawa będzie obowiązywała Emitenta w toku sprzedaży lokali realizowanych w ramach Inwestycji. Powyższe wiąże się z koniecznością poniesienia przez Emitenta dodatkowych kosztów obsługi prawnej, m. in. celem dostosowania treści umów deweloperskich do wymogów płynących z ww. ustawy oraz pozyskania analizy wpływu zmiany ustawy na działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.
  Jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej.
  Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności. Dodatkowo w zakresie zmiany reżimu prawnego Spółka ściśle śledzi zmiany dotyczące tego obszaru.

Więcej…

• Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i na świecie
 • Realizacja przez Spółkę celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Spółki w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, poziom oszczędności i wydatków gospodarstw domowych, zachowania konsumentów itd.

Więcej…

• Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskiwaniem środków finansowych
 • Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji Obligacji Serii A umożliwią mu sfinansowanie nabycia Nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja oraz dokapitalizowanie bieżącej działalności, w tym wydatków na poczet realizacji Inwestycji. Jednakże środki niezbędne do zrealizowania Inwestycji są znacząco wyższe od środków, możliwych do pozyskania z emisji Obligacji Serii A. Nadto, Spółka nie posiada środków własnych niezbędnych dla pokrycia kosztów realizacji Inwestycji, mało prawdopodobne jest również dokapitalizowanie całości kosztów realizacji Inwestycji przez wspólnika Emitenta.
  Tym samym Emitent w przyszłości zamierza pozyskać finansowanie poprzez przeprowadzenie kolejnych emisji obligacji oraz poprzez pozyskanie Finansowania w formie kredytu lub pożyczki. Przy czym, w przypadku wyemitowania przez Emitenta kolejnych serii obligacji za pośrednictwem PCDM zachodzi ryzyko, że wartość przedmiotu zabezpieczenia okaże się niewystarczająca dla spełnienia roszczeń z Obligacji Serii A, jak i kolejnych serii obligacji, w pełnej wysokości.
  Nadmienienia wymaga, że powyższe ryzyko jest nieuniknione, gdyż pozyskanie dodatkowych środków jest konieczne dla realizacji Inwestycji. Spółka będzie dożyć do optymalnego poziomu długu do kapitałów własnych, co ma zapewnić Spółce odpowiedni wzrost przy akceptowanym poziomie ryzyka związanego z długiem.

Więcej…

• Ryzyko związane z kredytem bankowym
 • Spółka część swojej działalności zamierza finansować przy pomocy długoterminowych kredytów i obligacji o zmiennej stopie procentowej lub stopie stałej. Z tego względu Spółka jest wyeksponowana na ryzyko wzrostu jak i spadku stóp procentowych w zależności od specyfikacji instrumentów finansowych lub zawartych umów kredytowych. Przeciwny ruch stóp procentowych w stosunku do oczekiwań może prowadzić do zwiększenia kosztów finansowych działalności.

  Aktualnemu wzrostowi sprzedaży nieruchomości sprzyjał przede wszystkim najniższy w historii poziom stóp procentowych w Polsce, dotychczasowe oprocentowanie kredytu hipotecznego było obecnie jednym z najniższych w historii, a w takim otoczeniu środki pieniężne transferowane są z lokat na inwestycyjny zakup nieruchomości.

  Podkreślenia wymaga, że dnia 6 października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podnieść stopy procentowe. Podwyżka wyniosła z 0,1 proc. do 0,5 proc. Następnie decyzją Rady Polityki Pieniężnej dnia 7 listopada 2021 roku dokonano m. in. podwyższenia referencyjnej stopy procentowej z 0,5 proc. do 1,25 proc. Powyższe przyczyniło się do wzrostu rat już udzielonych kredytów hipotecznych, jak i przyczyni się do wzrostu kosztów kredytów hipotecznych udzielanych w przyszłości.

  Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 roku podwyższyła stopy procentowe NBP: referencyjną o 50 pb do 1,75 proc., depozytową o 50 pb do 1,25 proc., lombardową o 50 pb do 2,25 proc., redyskontową weksli o 50 pb do 1,80 proc., dyskontową weksli o 50 pb do 1,85 proc. Powyższe przyczyni się do dalszego wzrostu kosztów kredytów hipotecznych, jak i wysokości rat uprzednio udzielonych.

  Istotny wzrost stóp procentowych w przyszłości może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółek. W skrajnych przypadkach podwyżka stóp procentowych może doprowadzić do utraty zdolności spłat kredytów przez nabywców i w konsekwencji do nadpodaży na rynku nieruchomości. Z tego względu wzrost stóp procentowych w Polsce jak i za granicą może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Spółka celem mitygacji niniejszego ryzyka na bieżąco monitoruje dalsze zmiany stóp procentowych oraz ich wpływ na popyt na nieruchomości celem podjęcia w przyszłości adekwatnych decyzji operacyjnych oraz strategicznych.Emitent po zakupie Nieruchomości i rozpoczęciu realizacji Inwestycji zamierza pozyskać Finansowanie w postaci pożyczki bądź kredytu, co istotnie zwiększy wysokość zadłużenia. Nadmienienia wymaga, że powyższe ryzyko jest nieuniknione, gdyż zgodnie z przyjętym biznesplanem pozyskanie kredytu bankowego jest konieczne dla realizacji zaplanowanej Inwestycji.
  Podkreślenia wymaga, że konieczne dla pozyskania przez Emitenta Finansowania w postaci pożyczki bądź kredytu będzie wygaśnięcie zabezpieczenia w postaci Hipoteki. Tym samym Emitent planuje dokonać zmianę Warunków Emisji poprzez zwolnienie Nieruchomości spod zabezpieczenia hipotecznego na warunkach opisanych w pkt. 7 Warunków Emisji. Powyższe może w sposób znaczący wpłynąć na możliwość zaspokojenia roszczeń z Obligacji Serii A w przypadku następczej (tj. po zawarciu Umowy Finansowania) niewypłacalności Emitenta lub niepowodzenia Inwestycji.
  Z drugiej jednak strony należy wskazać, że niemożność pozyskania Finansowania przez Emitenta prowadzi do ryzyka niezrealizowania Inwestycji. Tym samym, zachodzi ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie zaspokoić roszczeń Obligatariuszy Serii A. Jednakże, w przypadku niepozyskania lub nieuruchomienia Finansowania – niezależnie od decyzji Zgromadzenia Obligatariuszy – Hipoteka nie wygaśnie lub w przypadku jej uprzedniego wygaśnięcia Administratorowi Hipoteki przysługiwać będzie roszczenie o ponowne ustanowienie Hipoteki na Nieruchomości.
  Zarząd Emitenta dąży do mitygacji niniejszego ryzyka poprzez wybór możliwie korzystnej i bezpiecznej oferty finansowania dłużnego oraz poprzez zobowiązanie się Emitenta do zabezpieczenia Obligacji Serii A – w przypadku podjęcia przez Zgromadzenia Obligatariuszy uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji w zakresie zwolnienia Nieruchomości spod Hipoteki i wyrażenia zgody na złożenie przez Administratora Hipoteki oświadczenia w przedmiocie zwolnienia Hipoteki, w trybie art. 31 ust. 6 pkt 2) ustawy o obligacjach w celu wykreślenia Hipoteki z działu IV. księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości – poprzez ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości stanowiącej własność Emitenta lub dowolnego innego podmiotu, której wartość wynikająca z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, spełniającego wymogi art. 30 ustawy o obligacjach, nie będzie niższa niż 50% wartości nominalnej wszystkich niewykupionych obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM. W przypadku nieuzyskania przez Spółkę finansowania od Banku nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w stanie w terminie lub w całości spełnić zobowiązań z Obligacji Serii A.

Więcej…

• Ryzyko krótkiego czasu prowadzenia działalności
 • Emitent rozpoczął prowadzenie działalności w listopadzie 2020 roku. Z uwagi na bardzo wczesny etap rozwoju działalność gospodarczej Spółki to jest ona obarczona ryzykiem w postaci niedostosowania ich działalności operacyjnej do wymogów rynku oraz uzyskania wyników gorszych od planowanych, a wskutek powyższego niemożność realizacji planowanej Inwestycji w całości lub części.
  Wystąpienie powyższego ryzyka minimalizowane jest poprzez 1) fakt, że Spółka stanowi spółkę celową HM Inwest S.A., tj. podmiotu posiadającego wieloletnie doświadczenie na rynku deweloperskim oraz 2) posiadanie przez osoby wchodzącą w skład zarządu Emitenta doświadczenia w zarządzaniu spółkami celowymi powoływanymi dla poszczególnych inwestycji oraz w realizacji projektów deweloperskich.

Więcej…

• Ryzyka związane z transakcją nabycia Nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja
 • Ryzyko to jest związane zarówno z kwestiami formalnymi, jak i faktycznymi koniecznymi do przejścia prawa własności Nieruchomości. Nieprawidłowości w zakresie zgodności z prawem, stanem faktycznym lub wolą stron, czy też nieprawidłowe lub nieprecyzyjne zapisy w umowach mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić przejście prawa własności. Powyższe – w zależności od okoliczności – może przyczynić się również do niemożności nabycia nieruchomości po cenie ustalonej przez strony w ramach umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości czy też do opóźnienia przejścia prawa własności.
  Nadmienia wymaga, że ze środków pozyskanych z emisji Emitent dopiero zamierza nabyć Nieruchomość, na której będzie realizowana Inwestycja. Nie można jednak wykluczyć, że wskutek niepowodzenia emisji Obligacji Serii A lub z przyczyn niezależnych od Emitenta nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości. Nie wykluczone jest również, że popełnione zostały błędy w toku czynności due diligence, które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość przejścia własności Nieruchomości na Emitenta.
  By ograniczyć przedmiotowe ryzyko Emitent dokłada należytej staranności w procesie przygotowania transakcji, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania wymaganych zgód oraz decyzji administracyjnych i podczas sporządzania umów zawieranych celem przeniesienia własności, jednakże całkowite wyeliminowanie tego ryzyka jest niemożliwe.

Więcej…

• Ryzyko niepozyskania pozwolenia na budowę przez Emitenta
 • Na dzień dzisiejszy dla Nieruchomości nie zostało wydane pozwolenie na budowę. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w stosunku do Nieruchomości został złożony przez Emitenta do właściwego urzędu dnia 29 czerwca 2021 roku. Na mocy Warunków Emisji Emitent zobowiązany jest do pozyskania pozwolenia na budowę w stos. do Nieruchomości do dnia 30 września 2022 roku.
  W przypadku niepozyskania pozwolenia na budowę w terminie realizacja Inwestycji ulegnie opóźnieniu, co może przyczynić się do utraty płynności Emitenta oraz przełożyć się bezpośrednio na możliwość terminowego realizowania zobowiązań wynikających z Obligacji serii A.
  Nadto, nie można wykluczyć, że Emitentowi w ogóle nie uda się pozyskać pozwolenia na budowę zgodnego ze złożonym wnioskiem oraz zgodnego z przyjętym projektem. Powyższe uniemożliwi realizację Inwestycji zgodnie z przyjętym projektem, będzie wiązało się z koniecznością poniesienia przez Emitenta dodatkowych kosztów oraz doprowadzi do nieosiągnięcia przychodów w założonych terminach. Skutkiem powyższego Spółka nie będzie w stanie spłacić ciążących na niej zobowiązań, w tym należności z Obligacji Serii A.
  Niniejsze ryzyko minimalizowane jest poprzez bieżącą kontrolę Zarządu Emitenta czynności podejmowanych przez urząd w przedmiocie pozwolenia na budowę oraz wykonanie badania prawnego Nieruchomości oraz możności pozyskania pozwolenia na budowę przed złożeniem przedmiotowego wniosku. Nadto, zgodnie z wiedzą Spółki – na dzień sporządzenia Memorandum – nie występują okoliczności, których skutkiem mogłoby być niepozyskanie pozwolenia na budowę we wnioskowanym kształcie.

Więcej…

• Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora Ryzyko związane z niezgodnością danych katastru nieruchomości z oznaczeniem Nieruchomości w księdze wieczystej
 • W zakresie Nieruchomości, której nabycie planuje Emitent ze środków zgromadzonych w toku emisji Obligacji Serii A zachodzi niezgodność danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej w dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości polegająca na tym, że 1) działka ewidencyjna nr 31/18 w treści księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości widnieje jako działka ewidencyjna nr 31/12 oraz 2) powierzchnia działki 1,1286 ha według treści księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wynosi 1,1384 ha.
  Nadmienienia wymaga, że niezgodność danych ujawnionych w dziale I-O księgi wieczystej nie stanowi pojęcia niezgodności, o której mowa w art. 5 Ustawy, nie jest zatem objęta rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, tym samym Emitent – celem sprostowania przedmiotowych danych – nie musi występować z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Dla sprostowania przedmiotowych danych konieczne jest jedynie złożenie wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w trybie art. 27 Ustawy o Księgach Wieczystych.
  Jednakże, nie można jednak wykluczyć, że powyższa niezgodność może negatywnie wpłynąć na proces udzielenia Finansowania na rzecz Emitenta, jak i konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi prawnej.

Więcej…

• Ryzyko związane z popytem na Nieruchomości realizowane w ramach Inwestycji
 • W związku z aktualną sytuacją gospodarczą, wzrostem stóp procentowych oraz dużą niestabilnością rynku pracy zmniejszeniu uległa dostępność kredytów hipotecznych. Nadto, nie można wykluczyć, że konflikt zbrojny na terenie Ukrainy w sposób znaczący będzie miał wpływ na spadek zainteresowania nabywaniem nieruchomości.
  Ponadto nie można wykluczyć braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami oferowanymi w ramach Inwestycji z uwagi na potencjalną nieatrakcyjność projektu lub charakter zabudowy (zabudowa szeregowa) lub jej lokalizację (dzielnica Białołęka) lub ogólny spadek zainteresowania nabywaniem domków jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
  Wskutek powyższego może wystąpić ryzyko związane z popytem na domy powstające w ramach projektu deweloperskiego Emitenta, co może mieć wpływ na ostateczną cenę sprzedawanych nieruchomości, powolne tempo sprzedaży, niski poziom zainteresowania, a tym samym na wyniki finansowe.
  Nadmienienia wymaga również, że ostatni wzrost zainteresowania domami jednorodzinnymi może stanowić jedynie wyraz chwilowej tendencji (preferencji wywołanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak epidemia Covid), która nie utrzyma się w dacie realizacji projektu. Emitent stara się minimalizować niniejsze ryzyko aktywnie współpracując z siecią sprzedaży oraz na bieżąco monitorując aktualną sytuację na rynku.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
HM Inwest S.A.

  Kontakt