fbpx

PCWO ENERGY S.A.

Data projektu

23.I.2020 - 20.II.2020

Wartość projektu

4 052 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia Obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ofertowy ani obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


PCWO Energy S.A. to dedykowana branży energetycznej marka w grupie PCWO S.A., która działa w sektorze odnawialnych źródeł energii. Na chwilę obecną spółka zajmuje się przygotowaniem i wdrażaniem projektów systemów fotowoltaicznych. Z szerokim portfelem projektów elektrowni fotowoltaicznych na terenie całej Polski PCWO Energy S.A. jest jedną z największych firm fotowoltaicznych w naszym kraju. Posiadamy bogate doświadczenie, zarówno w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych jak i w zakresie budowy i eksploatacji tych instalacji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii D jest Dokument Ofertowy obligacji serii D dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.pcwoenergy.pl oraz www.pcdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Ofertowego.

    Kontakt