fbpx

PRAIRIE MINING LIMITED

Data projektu

28 VII 2020 - 14 IX 2020

Wartość projektu

433 320 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest na podstawie Memorandum Informacyjnego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.

Memorandum Informacyjne nie jest przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.


Prairie Mining Limited to nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwa projekty w Polsce – Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku.

Dzięki położeniu blisko odbiorców węgla, dużym zasobom surowca oraz znakomitej infrastrukturze, Prairie zamierza stać się dostawcą wysokojakościowego węgla o najniższych kosztach dostarczenia do europejskich klientów.

Akcje Prairie Mining Limited są notowane na Australian Securities Exchange, London stock Exchange I na Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: PDZ)

    Kontakt