fbpx

Quantum A4 sp. z o.o.- seria B

Data projektu

Październik 2022

Wartość projektu

1 965 000 zł

Emisja Obligacji realizowana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), tj. w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, przy czym oferta publiczna Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski i zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na terytorium Polski (innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129), w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 przeprowadzenie oferty publicznej Obligacji nie będzie wymagało zatwierdzenia prospektu. W związku z ofertą publiczną Obligacji nie powstanie obowiązek udostępnienia memorandum informacyjnego lub uproszczonego dokumentu informacyjnego przewidziany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Propozycja Nabycia Obligacji nie stanowi: (i) prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 ani memorandum informacyjnego lub uproszczonego dokumentu informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie ani (ii) oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i należy ją interpretować łącznie z Warunkami Emisji stanowiącymi Załącznik do Propozycji Nabycia, sprawozdaniem finansowym Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta stanowiącym Załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji.

Obligacje odpowiednio nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933), ani jakichkolwiek innych amerykańskich przepisów regulujących kwestie związane z papierami wartościowymi, w związku z czym nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych lub na rzecz bądź na rachunek amerykańskich osób fizycznych lub prawnych. Propozycja Nabycia Obligacji nie jest przeznaczona do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się na stronie 10 w rozdziale 4 Propozycji Nabycia Obligacji Serii C.


Informacje o Emitencie

• Spółka Quantum A4 sp. z o.o. została zawiązana umową spółki z dn.17.08.2022 r. jako spółka celowa. Spółka została powołana celem nabycia 5 działek gruntów w Gliwicach i przygotowania przedmiotowych nieruchomości pod realizację inwestycji polegającej na budowie parku logistyczno-magazynowo-produkcyjnego wraz z obsługą komunikacyjną.

• Stan projektu na 13.10.2022:
zawarta została umowa sprzedaży nieruchomości nr 52 z KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), przez podmiot współrealizujący projekt z Emitentem
zawarte zostały umowy przedwstępne na zakup pozostałych 5 nieruchomości
zawarte zostały umowy z architektami i rozpoczęte zostały prace mające na celu złożenie wniosku o wydanie PNB (pozwolenia na budowę).

• 


Cel Emisji

• Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet: (I) pokrycia bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii B oraz (II) nabycia działki:
– nr 58 obręb Bojków, o powierzchni 0,7112 ha, położonej w Gliwicach, KW nr GL1G/00025149/4.
– nr 56 obręb Bojków, o powierzchni 0,7298 ha, położonej w Gliwicach, KW nr GL1G/00022709/7.
– nr 54 obręb Bojków, o powierzchni 1,2129 ha, położonej w Gliwicach, KW nr GL1G/00030630/1.

Materiały do pobrania:

    Kontakt