fbpx

Robs Group Logistic S.A.

Data projektu

08 XII - 23 XII 2021

Wartość projektu

2 991 324 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii C spółki Robs Group Logistic S.A. ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii C oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl oraz Emitenta: https://robs-group.pl . Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego.


Informacje o Emitencie

• Robs Group Logistic zajmuje się projektowaniem, montażem i demontażem systemów regałów
magazynowych, a także handlem elementami regałów i wyposażenia magazynów oraz
kompletnymi regałami magazynowymi.

• Spółka prowadzi także proces recyklingu używanych regałów magazynowych. Wykorzystywany
do tego materiał pozyskuje podczas realizacji swojej głównej działalności.

• Robs Group Logistic działając w modelu B2B realizuje rocznie ponad kilkadziesiąt zleceń.
Współpracuje tym samym z największymi producentami regałów magazynowych i dostawcami
rozwiązań logistycznych na świecie, w tym Jungheinrich, AB Constructor, Stow Group, Bito
Lagertechnik i Nordiska Lagermontage.

• Klienci końcowi Emitenta to m.in.: Amazon, Scania, H&M, Stena Line, DHL, LIDL, CONTINENTAL,
VOLVO, BRING, ASTRA ZENECA, CARLSBERG czy Johnson & Johnson.

• Osoby kierujące działalnością Spółki posiadają 20-letnie doświadczenie w branży oraz cieszą
się zaufaniem klientów zarówno za granicą (głównie w Szwecji) jak i w Polsce. Skutkuje to
sukcesywną budową bazy klientów.

• Firma opiera swój biznes na własnych ekipach montażowych – zespołach pracowników z
wieloletnim doświadczeniem.

• Spółka projektuje i wykonuje elementy dla wszystkich typów regałów magazynowych jako
indywidualne rozwiązania dla klientów w celu optymalizacji procesów logistycznych, transportu
magazynowego, składowana i rozmieszczenia na powierzchniach magazynowych.

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

8 grudnia – 23 grudnia 2021 r.

Wartość oferty

Wartość emisji

10 000 000 zł

Jedna akcja

Liczba Akcji

5 000 000 sztuk serii C

Wartość nominalna

Procent oferowany

20,6 % w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Termin przydziału

Cena emisyjna

2 zł za jedną Akcję serii C

Wypłata odsetek

Próg emisji

750 000 sztuk Akcji (1 500 000 zł)

Harmonogram oferty

08 grudnia 2021 r.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
23 grudnia 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów
do 28 grudnia 2021 – Dzień przydziału Akcji
Cel emisji

Celem emisji AkcjiSerii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz na: Zakup nowej linii produkcyjnej (wraz z wyposażeniem maszyn) dedykowanej do recyklingu regałów magazynowych. Rozbudowa modułów sklepu on-line i internetowego kreatora regałów magazynowych. Inwestycja w budowę magazynu wysokiego składowania – Gniew. Kapitał obrotowy – zwiększenie zapasu materiału do recyklingu.
 

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.robs-group.pl. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.:  

 

 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z COVID-19
 • Występująca od ponad roku pandemia związana z wirusem COVID-19 oraz powiązane z nią ograniczenia i wprowadzane szczególne środki administracyjne mają negatywny wpływ na działanie podmiotów gospodarczych. W związku z tym, że głównym rynkiem zbytu dla usług świadczonych przez Spółkę jest rynek szwedzki, ewentualne ograniczenia w przepływie osób, konieczność wykonywania testów lub wprowadzenie kwarantanny mogą negatywnie skutkować na możliwości terminowej realizacji zleceń. Konsekwencją może być zaburzenie łańcuchów dostaw, absencja pracowników, czy też ograniczenie płynności finansowej na skutek wstrzymania płatności za częściowo lub całkowicie niewykonane usługi. Istnieje ryzyko, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 realizacja założonych planów sprzedażowych może być zakłócona. Spółka w dotychczasowej działalności skutecznie ograniczała wpływ tego czynnika poprzez systematyczne testowanie pracowników pod kątem obecności COVID-19 oraz z wyprzedzeniem ustalanie harmonogramów robót. Dodatkowo, w 2021 roku wdrożone zostały procedury szczepień pracowników, w efekcie czego 100% kadry monterskiej jest obecnie zaszczepione. W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na średnim poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ODEJŚCIA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW

 • Spółka opiera swoją działalność na kompetencjach osób zarządzających oraz liderów brygad montażowych – kluczowych pracowników operacyjnych. Dotychczasowa strategia działania polega na budowaniu długotrwałych relacji z kluczowymi pracownikami i wiązaniu ich ze spółką, tj. liderami montaży, zarządzających pracą poszczególnych zespołów – brygad montażowych. Ze względu na charakter zatrudnienia – umowy o pracę, pracownicy mają możliwość rezygnacji z pracy w terminach przewidzianych przepisami prawa. Z tego względu utrzymanie ciągłości pracy liderów ma duży wpływ na pozycję konkurencyjną Spółki poprzez oferowanie terminów, jakości oraz cen świadczonych dla klientów usług. Opisany czynnik ryzyka może skutkować wpływem na przyszłą ocenę potencjału Spółki u zleceniodawców. Jednocześnie Spółka wprowadza rozwiązania mające zapobiegać utracie kluczowych pracowników poprzez odpowiedni system wynagradzania i premiowania oraz elementy pozapłacowe w tym warunki i jakość środowiska pracy. W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na niskim poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM CEN STALI
 • Spółka w swojej działalności wykorzystuje elementy stalowe, które są przystosowywane do montażu regałów magazynowych zgodnie z zamówieniami klientów. Rosnący popyt na surowce spowodował, że na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy ceny stali wzrosły o kilkadziesiąt procent. Kalkulacja cen ofertowych dla klientów zamawiających części ze stali jako elementy niezbędne do montażu regałów magazynowych uwzględnia aprecjację cen. Czynnikiem ryzyka jest możliwość rezygnacji klientów ze zleceń wyposażania magazynów w nowe elementy stalowe i zastępowania ich używanymi lub całkowite odstępowanie od planowanych robót. Spółka ogranicza to ryzyko oferując klientom elementy stalowe pochodzące z recyklingu. Należy uwzględnić, że ryzyko niedoborów surowców w tym stali oraz szybki wzrost cen doprowadzić mogą do wahań w sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta. W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na średnim poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z JEDNOOSOBOWYM SKŁADEM ZARZĄDU
 • Zarząd Emitenta na Dzień Memorandum Informacyjnego jest jednoosobowy. Sytuacja ta może potencjalnie negatywnie oddziaływać na sytuację operacyjną Spółki i w konsekwencji na osiągane wyniki finansowe. Ryzyko występuje w przypadku trwałej lub czasowej nieobecności, a także niezdolności jednoosobowego Zarządu do obecności w pracy i podejmowania kluczowych decyzji o charakterze operacyjnym oraz zarządczym. Stan zdrowia, wpływ czynników zewnętrznych oraz siły wyższej, mogą spowodować, że czasowo proces decyzyjny w Spółce zostanie wstrzymany. Działania niwelujące potencjalny wpływ tego czynnika polegają na delegowaniu uprawnień oraz ustalaniu z wyprzedzeniem harmonogramu najważniejszych działań. W zakresie działalności podstawowej Spółka dysponuje doświadczonymi pracownikami, którzy na bieżąco są w stanie koordynować działalność Emitenta w zakresie świadczonych usług i sprzedaży towarów. W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na średnim poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ NA ŚWIECIE
 • Ogólna sytuacja makroekonomiczna, związana między innymi z sytuacją pandemiczną na świecie, ma pośredni wpływ na skalę obrotów realizowanych przez Spółkę. Niestabilność na rynkach światowych związana z pandemią COVID-19, w tym wahania cen surowców, czy też zmienność kursów walutowych mogą się negatywnie odbić na poziomie osiąganych przez Emitenta przychodów. Przychody Spółki są przede wszystkim uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności na rynku szwedzkim oraz w mniejszym stopniu na rynku polskim. Dlatego też, osiągane wyniki finansowe są uzależnione od czynników takich jak stabilność sytuacji makroekonomicznej Szwecji oraz Polski i ogólnej koniunktury gospodarczej w tych krajach w danym okresie. Ewentualna zmiana sytuacji makroekonomicznej w krajach, gdzie dostępna będzie oferta Emitenta, w tym w szczególności niekorzystne zmiany stopy wzrostu PKB, stopy inflacji i bezrobocia, oraz dochodu rozporządzalnego mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej i realizacji jego celów strategicznych. W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na średnim poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE OFEROWANE
 • Spółka ma prawo do przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje, jednakże zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Konsekwencją podjęcia decyzji o przedłużeniu wspomnianego terminu będzie przesunięcie terminu przydziału Akcji Oferowanych. Informacje o zmianie harmonogramu Oferty będą przekazywane w formie komunikatu aktualizującego na stronie internetowej Spółki: www.robs-group.pl, stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.enwai.pl oraz, w przypadku jeśli zdecyduje tak Członek Konsorcjum, na stronie internetowej Członka Konsorcjum. W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na średnim poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z PODEJRZENIEM NARUSZENIA LUB NARUSZENIEM PRZEPISÓW PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONĄ OFERTĄ
 • Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić,
  albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w ust. 2, KNF może:
  • nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie
  jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych, lub
  • zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia,
  lub
  • opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu
  w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
  Zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy o ofercie, w przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku
  z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie,
  subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może
  wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący
  powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej
  przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia
  tych naruszeń.
  W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą KNF może wielokrotnie zastosować
  środki przewidziane w ust. 1 i 2.
  W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na niskim
  poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZNE Z ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
 • Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO, w przypadku:
  1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3 lat od dnia
  pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem
  rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust.4a Regulaminu ASO,
  2. zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie,
  3. skreślenia autoryzowanego doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO,
  – Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla
  którego podmiot ten wykonuje obowiązki autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego
  bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.
  W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na niskim
  poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI EMITENTA NA RYNKU NEW CONNECT
 • Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót
  instrumentami finansowymi:
  • na wniosek emitenta,
  • jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
  • jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
  Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić
  termin, do którego zawieszenie obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na
  wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione
  obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.
  W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
  instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego
  organu.
  Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po
  uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w
  alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest
  związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji
  poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej
  o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014,
  chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów Inwestorów lub
  prawidłowego funkcjonowania rynku.
  Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami
  finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia
  prawidłowego funkcjonowania ASO lub OTF lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO lub
  na tym OTF, lub naruszenia interesów Inwestorów, KNF może żądać od firmy inwestycyjnej
  prowadzącej ASO lub OTF zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.
  Stosownie do art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie, firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF może
  podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych
  niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać
  warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia
  interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Firma inwestycyjna
  prowadząca ASO lub OTF informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu
  instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.
  W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na niskim
  poziomie.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO ZAPISYWANIE SIĘ NA AKCJE OFEROWANE
 • Spółka ma prawo do przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje, jednakże zgodnie z art. 438 § 1
  KSH, termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia
  subskrypcji. Konsekwencją podjęcia decyzji o przedłużeniu wspomnianego terminu będzie
  przesunięcie terminu przydziału Akcji Oferowanych.
  Informacje o zmianie harmonogramu Oferty będą przekazywane w formie komunikatu aktualizującego
  na stronie internetowej Spółki: www.robs-group.pl, stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej:
  www.enwai.pl oraz, w przypadku jeśli zdecyduje tak Członek Konsorcjum, na stronie internetowej
  Członka Konsorcjum.
  W ocenie Spółki istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jest na średnim
  poziomie.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Robs Group Logistic S.A.

  Kontakt