fbpx

Klauzula informacyjna | Przetwarzanie danych PCDM

Klauzula informacyjna | Przetwarzanie danych PCDM

Klauzula informacyjna:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065126, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 6.306.691,00 zł wpłacony w całości, zwany dalej PCDM.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • w celu powiadomienia o rozpoczęciu emisji/udzielenia odpowiedzi/przekazania informacji dotyczących emisji poprzez nawiązanie kontaktu przez pracownika PCDM a także w celu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda, którą mogą Państwo wycofać w każdym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 Z Dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
  • w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody, w celu wysyłania informacji handlowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody [W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.)]

Odbiorcy danych

Dane te mogą być udostępniane:

  • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające PCDM w zakresie usług oraz infrastruktury IT.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z Art. 83a, ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (maksymalnie 7 lat).

Prawa z zakresu ochrony danych

Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność / obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W wyżej opisanych procesach przetwarzania danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.

Punkt kontaktowy

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@pcdm.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pcdm.pl w zakładce „Kontakt”, telefonicznie pod numerem +48 222011130 lub pisemnie na adres: ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie na adres: ul. Waryńskiego 3a, 00-645, Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt