fbpx

Klauzula Informacyjna | Webinary

Klauzula Informacyjna | Webinary

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065126, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł wpłacony w całości, zwany dalej PCDM.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Organizacji zapisów i przeprowadzenia webinaru, w tym przesyłania zaproszeń, przypomnień oraz materiałów informacyjnych związanych z webinarem (Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda, którą mogą Państwo wycofać w każdym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 Z Dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
  • Badania satysfakcji uczestników webinaru (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest badanie satysfakcji uczestników szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • W przypadku wyrażenia stosownej zgody, w celu prowadzenia edukacji finansowej:
  • W przypadku wyrażenia stosownej zgody, w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail/numer telefonu (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych)

 

Odbiorcy danych

Dane te mogą być udostępniane:

  • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające PCDM w zakresie usług oraz infrastruktury IT.

 

Okres przechowywania

Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wszelkich powiadomień dotyczących webinaru, w tym jego realizacji, przy czym nie dłużej niż do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z bezpłatnej edukacji finansowej/otrzymywania informacji handlowych, dane będą przechowywane do czasu odwołania tychże zgód.

 

Prawa z zakresu ochrony danych

Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Dobrowolność / obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu i wzięcia udziału w webinarze. Udzielenie zgód na przetwarzanie danych w celu korzystania z bezpłatnej edukacji finansowej/otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne.

 

Punkt kontaktowy

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@pcdm.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pcdm.pl w zakładce „Kontakt”, telefonicznie pod numerem +48 222011130 lub pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Kontakt