Agent Emisji

Posiadamy status Agenta Emisji i Sponsora Emisji oraz uczestniczymy w KDPW w typie uczestnictwa Agent Płatniczy.

Agent Emisji

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, od 1 lipca 2019 roku emisje obligacji, które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku zorganizowanym, a także emisje certyfikatów FIZ niepublicznych, wymagają pośrednictwa agenta emisji w procesie weryfikacji poprawności emisji i rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dziękujemy za zaufanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A i pragniemy poinformować, że Prosper Capital Dom Maklerski S.A. uzyskał status jako Agent Emisji i Sponsor Emisji oraz uczestniczy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie uczestnictwa Agent Płatniczy dla papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych.

Jak możemy pomóc?

W ramach usługi agenta emisji Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oferuje pełen zakres czynności agenta wymagany ustawą, w tym m.in.:

 • weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa,
 • weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa,

 • weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie KDPW, a także tego, czy przyjęte przez KDPW zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych,
 • utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych i prowadzenie jej do czasu zarejestrowania papierów wartościowych w KDPW,
 • pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy, w tym:
  • pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo (jeżeli emitent nie jest jeszcze uczestnikiem KDPW) wraz z załącznikami,
  • pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o rejestrację papierów wartościowych wraz z załącznikami,
 • rozliczenie emisji w KDPW, w tym w szczególności:
  • kontakt z podmiotami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych inwestorów w celu potwierdzenia danych rachunków i inwestorów
  • uzgodnienia parametrów instrukcji rozliczeniowych
  • złożenie instrukcji rozliczeniowych w celu doprowadzenia do zapisania papierów wartościowych na rachunkach inwestorów.Odpowiednie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.:


Materiały do pobrania

 

  Kontakt