fbpx

Emisja akcji

Jesteśmy firmą inwestycyjną posiadającą duże doświadczenie w zakresie oferowania akcji spółek i wprowadzania ich do obrotu - zarówno na rynku regulowanym GPW, jak i alternatywnym (NewConnect).

Emisja akcji

W jaki sposób pomagamy w emisji akcji?

Oceniamy możliwość pozyskania kapitału przez Emitenta, proponujemy konstrukcję emisji, oferujemy akcje potencjalnym inwestorom, pomagamy w procesie wprowadzenia akcji do obrotu oraz, prowadzimy depozyt akcji nienotowanych.

• Analiza i ocena potencjalnego Emitenta

Analiza prowadzonej działalności, rentowności biznesu, perspektyw jego rozwoju oraz ocena wiarygodności i realności prognoz.

• Doradztwo przedemisyjne

Więcej...

Doradztwo w zakresie koniecznych zmian w przedsiębiorstwie Emitenta, specyfiki działania spółki publicznej, budowania odpowiedniego wizerunku spółki i rozwoju umiejętności w obszarze relacji inwestorskich.

• Ocena możliwości uplasowania emisji

Więcej...

Analiza możliwości pozyskania kapitału w oczekiwanej wysokości przy aktualnym i prognozowanym na czas oferty stanie rynku – w tym oczekiwań potencjalnych inwestorów.

• Przygotowanie konstrukcji emisji

Więcej...

Określenie:

 • wartości emisji
 • rodzaju oferty (publiczna lub oferta publiczna skierowana do nie więcej niż 149 osób),
 • przybliżonej ceny emisyjnej (widełki cenowe w ofercie),

Podjęcie decyzji odnośnie wyboru rynku notowań (regulowany – alternatywny).

Więcej...

• Przygotowanie emisji i oferty

Przygotowanie:

 • treści uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie emisji akcji,
 • dokumentu ofertowego (prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, propozycji nabycia) wraz z warunkami emisji)

Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych oferty.

W przypadku oferty publicznej – reprezentowanie Emitenta przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu prospektowym.

Więcej...

• Oferowanie akcji w ofercie publicznej

 • Utworzenie konsorcjum oferującego złożonego z kilku domów maklerskich
 • Oferowanie akcji w ofercie publicznej
 • Udział w spotkaniach z Inwestorami.
 • Przyjmowanie zapisów na akcje
 • Przyjmowanie wpłat na akcje.
 • Rozliczenie oferty i przekazanie Emitentowi wpłaconych środków – po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

Więcej...

• Oferowanie akcji w ofercie publicznej skierowanej do nie więcej niż 149 osób

 • Wybór potencjalnych Inwestorów (w liczbie nie większej niż 149)
 • Składanie propozycji nabycia obligacji w ofercie niepublicznej wybranym inwestorom.
 • Udział w spotkaniach z Inwestorami, do których skierowano propozycje nabycia.
 • Przyjmowanie zapisów na akcje
 • Przyjmowanie wpłat na akcje.
 • Rozliczenie oferty i przekazanie Emitentowi środków wpłaconych tytułem objęcia akcji.

Więcej...

• Wprowadzenie akcji do obrotu

Doradztwo w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym (NewConnect) oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w obrocie na NewConnect.

Więcej...

• Prowadzenie depozytu akcji

W przypadku akcji nienotowanych na rynku zorganizowanym – przyjęcie akcji do depozytu, rejestrowanie zmian stanu posiadania, wypłata dywidend.

Więcej...

Etapy

Analiza spółki

Analiza przedmiotu działalności spółki, potrzeb w zakresie pozyskania finansowania, aktualnej sytuacji i wyników finansowych oraz zdolności do generowania przepływów pieniężnych pod kątem obsługi i spłaty zadłużenia, analiza możliwości ustanowienia zabezpieczeń emisji.

Przygotowanie koncepcji emisji

Ocena możliwości pozyskania kapitału, identyfikacja odbiorców oferty, wybór trybu prowadzenia oferty, ustalenie parametrów i harmonogramu emisji.

Przygotowanie emisji

Przygotowanie dokumentu ofertowego (w zależności od trybu i wielkości oferty – propozycji nabycia, memorandum informacyjnego, prospektu emisyjnego), przygotowanie materiałów dla inwestorów, przygotowanie ewentualnej akcji promocyjnej, w przypadku oferty publicznej przygotowanie zgłoszeń i niezbędnych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego.

Oferowanie akcji

Organizacja i obsługa procesu oferowania akcji wraz z przydziałem i rozliczeniem emisji.

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu

Doradztwo w zakresie przygotowania ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akacji do obrotu na rynku głównym GPW lub na rynku alternatywnym NewConnect.

   Kontakt