fbpx

Emisja obligacji

Jesteśmy profesjonalnym doradcą i pośrednikiem w obszarze pozyskiwania przez przedsiębiorców kapitału dłużnego w drodze emisji obligacji.

Emisja obligacji

Jak pomagamy w przeprowadzeniu emisji obligacji?

Oceniamy możliwość pozyskania środków przez Emitenta, proponujemy konstrukcję emisji, oferujemy obligacje potencjalnym inwestorom, pomagamy w procesie wprowadzenia obligacji do notowań w systemie Catalyst, prowadzimy ewidencję obligacji oraz obsługujemy wypłatę odsetek i wykup obligacji.

Na zakres oferowanych przez nas usług składają się:

• Analiza i ocena potencjalnego Emitenta

Analiza prowadzonej działalności, rentowności biznesu, perspektyw jego rozwoju oraz zdolności do spłaty zobowiązań w przyszłości, a także istotnych ryzyk i skutków ich zmaterializowania się. Ocena wartości i zbywalności aktywów mogących stanowić zabezpieczenie obligacji.

Więcej...

Doradztwo przedemisyjne

Doradztwo w zakresie koniecznych zmian w przedsiębiorstwie Emitenta, budowania jego odpowiedniego wizerunku i rozwoju umiejętności w obszarze relacji inwestorskich.

Więcej...

Ocena możliwości uplasowania emisji

Analiza możliwości pozyskania środków w oczekiwanej wysokości przy aktualnym i prognozowanym na czas oferty stanie rynku – w tym oczekiwań potencjalnych inwestorów.

Więcej...

Przygotowanie konstrukcji emisji

Określenie:

 • wartości emisji,
 • rodzaju oferty (publiczna lub oferta publiczna skierowana do nie więcej niż 149 osób),
 • czasu do wykupu (tenoru) obligacji,
 • reżimu płatności świadczeń z obligacji (obligacja kuponowa lub zerokuponowa, częstotliwość płatności kuponu).

Podjęcie decyzji odnośnie:

 • wprowadzenia obligacji do obrotu w systemie Catalyst,
 • ustanowienia zabezpieczeń i wyboru administratora zabezpieczeń.

Rozważenie celowości przygotowania programu emisji obligacji, obejmującego wiele emisji.

Więcej...

Przygotowanie emisji i oferty

Przygotowanie:

 • treści uchwał organów Emitenta w przedmiocie emisji obligacji,
 • treści warunków emisji,
 • dokumentu ofertowego (prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, propozycji nabycia) wraz z warunkami emisji.

Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych oferty.

W przypadku oferty publicznej – reprezentowanie Emitenta przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu prospektowym.

Więcej...

Oferowanie obligacji w ofercie publicznej

 • Oferowanie obligacji w ofercie publicznej (skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych imiennie inwestorów).
 • Przyjmowanie wpłat na obligacje.
 • Udział w spotkaniach z inwestorami, do których skierowano propozycje nabycia.
 • Rozliczenie oferty i przekazanie Emitentowi otrzymanych od inwestorów środków.

Więcej...

Oferowanie obligacji w ofercie publicznej skierowanej do nie więcej niż 149 osób (publicznej)

 • Wybór potencjalnych Inwestorów (w liczbie nie większej niż 149).
 • Składanie propozycji nabycia obligacji w ofercie publicznej wybranym inwestorom.
 • Udział w spotkaniach z Inwestorami, do których skierowano propozycje nabycia.
 • Przyjmowanie zapisów na obligacje.
 • Przyjmowanie wpłat na obligacje.
 • Przygotowanie uchwał organów Emitenta w przedmiocie przydziału obligacji.
 • Rozliczenie oferty i przekazanie Emitentowi wpłaconych środków.

Więcej...

• Wprowadzenie do obrotu w systemie Catalyst

W uzasadnionych przypadkach – doradztwo w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia obligacji do obrotu w systemie Catalyst oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy.

Więcej...

• Prowadzenie depozytu lub ewidencji obligacji i obsługa wypłat świadczeń

W przypadku obligacji nienotowanych na rynku zorganizowanym – przyjęcie obligacji do depozytu lub ewidencji, rejestrowanie zmian stanu posiadania, wypłata odsetek i obsługa wykupu obligacji.

Więcej...

Etapy emisji obligacji

Analiza spółki

Analiza przedmiotu działalności spółki, potrzeb w zakresie pozyskania finansowania, aktualnej sytuacji i wyników finansowych oraz zdolności do generowania przepływów pieniężnych pod kątem obsługi i spłaty zadłużenia, analiza możliwości ustanowienia zabezpieczeń emisji.

Koncepcja emisji

Ocena możliwości pozyskania kapitału, identyfikacja odbiorców oferty, wybór trybu prowadzenia oferty, ustalenie parametrów i harmonogramu emisji.

Przygotowanie emisji

Przygotowanie dokumentu ofertowego (w zależności od trybu i wielkości oferty – propozycji nabycia wraz z warunkami emisji, memorandum informacyjnego, prospektu emisyjnego), przygotowanie materiałów dla inwestorów, przygotowanie ewentualnej akcji promocyjnej, w przypadku oferty publicznej przygotowanie zgłoszeń i niezbędnych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego.

Oferowanie obligacji

Organizacja i obsługa procesu oferowania obligacji wraz z przydziałem i rozliczeniem emisji.

Wprowadzenie

W przypadku ofert publicznych – doradztwo w zakresie przygotowania do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst, bieżące autoryzowane doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

Materiały do pobrania

  Kontakt