Obowiązki Emitenta

Obowiązki Emitenta

Przeprowadzenie emisji pozwala spółce zebrać kapitał niezbędny do realizacji nowych inwestycji, które przekładają się na dalszy rozwój. Emisja obligacji to jednak równocześnie ważne zobowiązanie, które obwarowane jest dodatkowymi wytycznymi, mającymi na celu ochronę obligatariuszy.

Warunki emisji obligacji zawierają w sobie „przypadki naruszenia”. Są to sprecyzowane zdarzenia, po których wystąpieniu emitent będzie zobowiązany dokonać przymusowego wcześniejszego wykupu obligacji posiadanych przez obligatariusza żądającego przymusowego wcześniejszego wykupu, jednak dopiero po wyczerpaniu się procedury naprawczej.

Można więc wskazać, że jeśli wystąpi niekorzystne dla obligatariusza zjawisko (opisane w przypadkach naruszenia), a spółka nie ma możliwości wprowadzenia działań naprawczych, to wtedy obligatariusz ma prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji.

Należy przy tym wskazać, że „przypadki naruszenia” ustalane są indywidualnie dla każdego emitenta, co wynika z faktu, że w zależności od branży, czy też rodzaju działalności, inne przesłanki będą wskazywały na potencjalne problemy emitenta w regulowaniu swoich zobowiązań.

Przykładową przesłanką (przypadkiem naruszenia) jest wszczęcie lub ogłoszenie w stosunku do Emitenta, lub Podmiotu Zobowiązanego, lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej postępowania restrukturyzacyjnego, czy też upadłościowego. Również podjęcie przez emitenta uchwały o likwidacji lub wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji, lub rozwiązaniu kwalifikuje się jako przypadek naruszenia.

Wśród zapisów tych mogą znaleźć się również wskazania wobec podjęcia uchwały w sprawie formy prowadzenia działalności gospodarczej, przekształcenia, czy też przejęcie innego podmioty bez zgody obligatariuszy (w formie uchwały zgromadzenia obligatariuszy). Również w sytuacji, gdy wniesione zabezpieczenia (wskazane w warunkach emisji) stają się niezgodne z prawem, nieegzekwowane, czy też nieważne, a Administrator zabezpieczeni nie usunie naruszeń we wskazanym czasie.

Analogicznie, naruszenie umów zabezpieczeń którejkolwiek ze stron, lub niewykonanie w całości, lub częściowo zobowiązań wynikających z umów zawartych z Administratorem Zabezpieczeń i pomimo wezwania skierowanego do Emitenta przez Administratora Zabezpieczeń, Emitent nie naprawi tych naruszeń w ustalonym  w warunkach emisji terminie.

Podstawą pod wystąpienie „przypadku naruszenia” może być również wszczęcie egzekucji wobec jakiegokolwiek składnika majątku emitenta (która przekracza wskazany w dokumencie poziom sumy bilansowej). Również wystąpienie prawomocnego orzeczenia sądu (czy też decyzja administracyjna) nakazującego zapłatę kwoty w określonej wysokości (przykładowo 2,5 mln z), bądź też przekraczający określony w warunkach emisji poziom sumy bilansowej (przykładowo 10%).

Wśród „przypadków naruszenia” wskazuje się również na nieudostępnienie rocznych sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w odpowiednim terminie (od zakończenia roku obrotowego), Dotyczy to również prezentowania sprawozdań kwartalnych, które zawierają w sobie takie dane jak bilans, rachunek zysków i strat, czy też zestawienie zmian w kapitale własnym.

W puli „przypadków naruszenia” znaleźć można również zapisy dotyczące braku ustanowienia zabezpieczenia w terminach wskazanych w warunkach emisji, zaciągnięcie zobowiązań z wcześniejszym terminem spłaty niż obligację na kwotę powyżej danego procenta aktywów, czy też nieterminowe zaspokojenie zobowiązań przez emitenta (w trakcie ostatnich 12 miesięcy), bądź też powyżej wskazanej w warunkach emisji kwoty. Również potencjalne wypowiedzenie innego zobowiązania, którego wymagalność wypada przed terminem obligacji, może być klasyfikowane jako „przypadek naruszenia”.

Wśród istotnych zapisów wskazać należy te dotyczące zmiany struktury właścicielskiej. Utrata przez emitenta określonych w warunkach emisji liczby głosów (wyrażonej w procentach) może być podstawą do żądania przez obligatariuszy wcześniejszego wykupu. Co więcej, przepisy mogą dotyczyć również sprzedaży akcji przez konkretnych akcjonariuszy (przykładowo właściciela firmy posiadającego duży pakiet akcji).

Kontakt