Pozyskiwanie kapitału razem z PCDM

Pozyskiwanie kapitału razem z PCDM

Proces akceptacji i wprowadzania instrumentów finansowych do oferty przez Dom Maklerski Prosper Capital składa się z kilku kluczowych kroków, które muszą zostać spełnione.


  • Na samym początku występuje zainteresowanie ofertą, czyli pierwszy kontakt z PCDM. Następnie emitent (czyli firma zainteresowana pozyskaniem kapitału) dostarcza niezbędne dokumenty zgodnie z wymogami ustaw i zaleceniami PCDM. Wśród tego typu dokumentów wymienić należy m.in. sprawozdania finansowe, czy też opinie biegłego rewidenta.
  • Po dostarczeniu dokumentów dział analiz PCDM przeprowadza proces Due Diligence, czyli poddaje przedsiębiorstwo pogłębionej analizie w celu wyceny. Oceniana jest zarówno wartość samego przedsiębiorstwa, jak i ryzyka związane z planowaną transakcją kapitałową.
   Należy w tym miejscu zaznaczyć, że projekt może na tym etapie zostać odrzucony, gdy emitent nie spełnia podstawowych kryteriów lub oczekiwane parametry emisji nie odpowiadają oczekiwaniom inwestorów. Przeprowadzając ofertę publiczną, firma inwestycyjna ma obowiązek działać w sposób rzetelny i profesjonalny.
  • Kolejne kroki działania to badanie możliwości uplasowania emisji, zwołanie komitetu produktowego, który podejmuje decyzje. Jeśli PCDM nie widzi możliwości przeprowadzenia emisji instrumentu finansowego, to proces jak kończony. Decyzja taka może być podyktowana różnymi czynnikami, przykładowo sytuacją rynkową, czy też brakiem zainteresowania rynku daną branżą. Jeśli natomiast decyzja jest pozytywna, to emisją instrumentu finansowego zajmuje się departament rynku pierwotnego.
   Warto również wskazać, że zakończenie opisanego powyżej procesu w sposób pozytywny nie jest gwarantem powodzenia samej emisji. Z różnych powodów (np. wystąpienie nowego czynnika) emisja może nie zgromadzić wystarczającej liczby chętnych, czyli nie zostanie uzbierana zakładana pula środków. Plany zebrania kapitału mogą zostać również rozłożone na kilka serii, gdy zakładane jest zebranie dużego wolumenu (kwoty).
  • Z przeprowadzeniem oferty związane są również takie pojęcia jak „umowa o doradztwo”. Powinna ona ostać zawarta przed rozpoczęciem oferty obligacji. Jest to wynagrodzenie jednorazowe PCDM w kwocie netto (należy doliczyć do tej stawki odpowiednie daniny publiczne) pobierane przed emisją. Z kolei „Umowa Agenta Płatniczego” podawana jest w kwocie netto (należy doliczyć do tej stawki odpowiednie daniny publiczne) płatna kwartalnie lub miesięcznie.
   Równie ważny elementem jest „umowa administratora zabezpieczeń”. Umowa Administratora Zabezpieczeń jest funkcją dbającą o interes inwestorów w momencie, gdy należy zaspokoić roszczenia obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia. Funkcja ta jest ustawowym wymogiem ustawy o obligacjach. Dochód z tej umowy jest wyłącznie wynagrodzeniem Administratora. Nie potrzeba zawierać tej umowy, gdy obligacje nie posiadają zabezpieczenia.
   Z kolei „Umowa o oferowanie” jest wynagrodzeniem PCDM w związku ze świadczonymi usługami, przykładowo przyjmowanie zapisów na obligacje. Umowa powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem oferty obligacji, a wynagrodzenie to jest pobierane jako procent od kwoty pozyskanego kapitału dla emitenta.
  • Jednym z elementów procesu jest również „umowa agenta emisji”. Powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem oferty obligacji (umowa ta nie jest wymagana przy każdym trybie oferowania obligacji). Umowa Agenta Emisji zawiera wynagrodzenie umowne płatne jednorazowo w kwocie netto (należy doliczyć do tej stawki odpowiednie daniny publiczne).
 • Kontakt