Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy

Zgodnie ze zmianami prawnymi tj. nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), wszystkie akcje niepublicznych spółek akcyjnych (czyli akcji spółek, które nie są notowane na GPW lub na NewConnect ani akcji nienotowanych ale zarejestrowanych w KDPW), oraz spółek komandytowo-akcyjnych będą podlegać obowiązkowej dematerializacji. Oznacza to, że akcje te przestaną mieć formę papierowego dokumentu. Utrata tej formy oznacza obowiązek rejestracji tego papieru wartościowego w rejestrze akcjonariuszy 1 stycznia 2021 roku, aby zapewnić jego dematerializację. PCDM jako podmiot uprawniony (zewnętrzny, licencjonowany i nadzorowany przez KNF) do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może prowadzić taki rejestr i w związku z tym pomagać spółkom spełniać te wymogi prawne.

         Rejestr Akcjonariuszy - Pomożemy Ci spełnić obowiązki wynikające z KSH, skontaktuj się z nami już dziś!

Potrzebujesz indywidualnego wsparcia? Skontaktuj się z nami:


Czym grozi zaniedbanie prowadzenia rejestru akcjonariuszy?

 
Za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez spółkę grozi kara grzywny do 20 tys. zł, której podlegają osoby reprezentujące spółkę. Dodatkowo wraz z upływem dnia 1 stycznia 2026 roku nastąpi utrata możliwości wykonywania praw  z akcji przez akcjonariuszy, których dokumenty nie zostały złożone spółce oraz nie zostały wskazane   w rejestrze akcjonariuszy.

 

Jakie czynności powinna wykonać niepubliczna spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna aby spełnić wymogi prawa?

Do końca czerwca 2020 roku, spółka powinna podpisać umowę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy, np. z Prosper Capital Domem Maklerskim S.A. Także do końca czerwca br. spółka obowiązana jest zwołać i przeprowadzić walne zgromadzenie akcjonariuszy, które dokona wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy - np. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. W następnej kolejności spółka musi wezwać swoich akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce (pierwsze wezwanie musi nastąpić przed 30 czerwca 2020 r.). Wezwanie to musi zostać powtórzone jeszcze co najmniej czterokrotnie w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc. Ostatnie wezwanie spółka jest obowiązana opublikować do 31 października 2020 roku. Po 30 czerwca 2020 roku, w miarę składania akcji w spółce, kompletuje ona dokumenty i przedstawia je PCDM, który od dnia 1 stycznia 2021 roku utworzy rejestr akcjonariuszy.

 

Co daje rejestr akcjonariuszy?

·      Poprawnie utworzony rejestr zapewnia spółce komfort zgodności z prawem.

·      PCDM będzie udostępniał dane o akcjonariuszach pomiotom uprawnionym, wyręczając w tym zakresie spółkę.       Informacje o aktualnym akcjonariacie będą udostępniane osobom uprawnionym, czyli akcjonariuszom i spółce.

·      PCDM będzie generował świadectwa rejestrowe oraz inne dokumenty, tj.: potwierdzenia operacji   ewidencjonowanych w rejestrze akcjonariuszy i dokonywanych w nim zmian.

·      Nasz Dom Maklerski będzie dokonywał zmian w tym rejestrze. Te czynności będą głównie wykonywane w związku z   przenoszeniem własności akcji (sprzedaż, darowizna, dziedziczenie) i ustanawianiem na nich praw osób trzecich  (zastaw, użytkowanie).  

·     W związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy PCDM będzie wypłacał dywidendę zgodnie ze stosownymi uchwałami spółki.

 

 

 

 

 

 

Kontakt