Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Przedmiot działalności

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy najbardziej optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

MISJA FIRMY
Aktywnie uczestniczymy w rozwoju polskiej gospodarki, dostarczając usługi i produkty inwestycyjne o najwyższej jakości.

WIZJA FIRMY
Dążymy do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku domów maklerskich w Polsce poszerzając grono usatysfakcjonowanych Klientów i Partnerów Biznesowych.

OTOCZENIE RYNKOWE
• Konkurenci PCDM to podmioty świadczące usługi maklerskie na polskim rynku kapitałowym – domy maklerskie, banki oraz niezależni dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych.
• W ostatnich latach obserwowany jest trend integracji działalności maklerskiej w ramach grup kapitałowych banków (CDM Pekao S.A. oraz Santander Securities S.A. włączone w struktury banków) – obserwowany spadek liczby domów maklerskich.
• Wśród 37 domów maklerskich prowadzących działalność w 2019 r. 23 podmioty osiągnęły zysk, a 14 poniosło stratę. W roku 2020 roku obserwowano ożywienie na rynku kapitałowym co wpływa pozytywnie na wyniki z działalności maklerskiej.
• Środowisko ujemnych, realnych stóp procentowych zachęca Klientów do poszukiwania alternatywnych możliwości lokowania środków poza lokatami bankowymi.
• Rekordowe aktywa funduszy inwestycyjnych na koniec 2020 roku.
• Boom na rynku akcji – inwestorzy indywidualni zainteresowani nabywaniem akcji spółek na GPW i NewConnect.

Akcjonariat

Na dzień rozpoczęcia Oferty Publicznej struktura Akcjonariatu została opisana w Dokumencie Ofertowym, a poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu w podziale na typ Akcjonariatu. Obecnie żaden z Akcjonariuszy nie posiada więcej niż 10% akcji Emitenta.

Materiały do pobrania
• Dokument Ofertowy – Oferta Publiczna Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
• Informacja o dojściu do skutku Oferty Publicznej Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A.


Kontakt dla Inwestorów


Klaudia Szyszka
Specjalista ds. marketingu
e-mail: klaudia.szyszka@pcdm.pl
tel.: 573 444 084

Kontakt