fbpx

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej udzielone Decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku. Zezwolenie obejmuje pełny zakres działalności maklerskiej, określony obecnie w art. 69 ust. 2 – 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 183 poz. 1538), dalej zwanej „Uoif”.

Zakres wykonywanych przez Dom Maklerski czynności stanowiących działalność maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 2 i 4 Uoif jest obecnie następujący:
1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zgodnie z art. 69 ust. 2 p. 1) Uoif;
2) wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie zgodnie z art. 69 ust. 2 p. 2) Uoif;
3) oferowanie maklerskich instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 p. 6) Uoif;
4) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 1) Uoif;
5) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 3) Uoif;
6) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 4) Uoif.

Spoza katalogu czynności maklerskich Dom Maklerski wykonuje następujące usługi doradcze:
1) przygotowywanie analiz celowości i sposobu pozyskiwania kapitału oraz analiz czynników wpływających na wybór sposobu pozyskiwania kapitału przez zleceniodawcę,
2) przygotowywanie analiz celowości oraz skutków i kosztów oferty publicznej lub wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym określonych instrumentów finansowych,
3) sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych.

Kontakt