fbpx

Klauzula informacyjna | RODO

Klauzula informacyjna | RODO

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Administrator danych

AAdministratorem Państwa danych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 (Atrium Plaza Ip.), 00-867 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065126, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł wpłacony w całości.

Kontakt z Administratorem

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@pcdm.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pcdm.pl w zakładce „Kontakt”, telefonicznie pod numerem +48 222011130 lub pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Piotr Teleon, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Domowi Maklerskiemu na świadczenie usług maklerskich, m.in., kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji o naszej Spółce.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Dom Maklerski jako Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osób zainteresowanych usługami Domu Maklerskiego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane osób korzystających z usług Domu Maklerskiego (imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości data wydania i organ wydający dokument, numer identyfikacji podatkowej, nr rachunku bankowego, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data, kraj zamieszkania i rezydencji podatkowej oraz miejsce urodzenia)
 • Dane osób znajdujących się w rejestrze akcjonariuszy (dane określone w Art. 328 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych)
 • Dane osób znajdujących się w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych (w szczególności imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz adres e-mail)
 • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe oraz pocztę e-mail (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Administratora)
 • Dane osób kontaktujących się z Domem Maklerskim za pośrednictwem rozmów telefonicznych (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Administratora)
 • Dane osób uczestniczących w webinarach (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail)

* Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Poza zasadami przetwarzania danych opisanych w niniejszym dokumencie, Dom Maklerski może przetwarzać dane osobowe również jako podmiot przetwarzający (w imieniu innych administratorów danych osobowych) – w odniesieniu do tychże danych, Dom Maklerski nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych a jedynie przetwarza te dane zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zasady na jakich Administrator przetwarza Państwa dane osobowe

Dane osobowe kandydatów do pracy:

 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego – na podstawie wyrażonej zgody(art.6 ust.1 lit.a RODO);
  • dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art.6 ust.1 lit.a RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art.6 ust.1 lit.c RODO);
  • w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o pracę(art.6 ust.1 lit.b RODO).
 • Okres przechowywania – Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile taka zgoda została wyrażona.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych – Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Domu Maklerskiego, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli:
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umów, a następnie w celi realizacji umów łączących strony (art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • w celu realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT) (art.6 ust.1 lit.c RODO);
  • w zakresie danych osobowych przedstawicieli kontrahentów (w tym pracowników), dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, a także w celu realizacji zawartych umów, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 • Okres przechowywania – Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w przypadkach, w których przechowywanie nie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Administratorem oraz realizacji łączących strony umów.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Domu Maklerskiego, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Dane osób zainteresowanych usługami Domu Maklerskiego:
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych). W przypadku kontaktów telefonicznych Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu nagrywania rozmów na zasadach opisanych w obszarze: „Osoby kontaktujące się z Domem Maklerskim za pośrednictwem rozmów telefonicznych”.
 • Okres przechowywania – Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, jednakże nie krócej niż wymagają tego obowiązujące Dom Maklerski przepisy prawa.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Domu Maklerskiego, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Dane osób korzystających z usług Domu Maklerskiego oraz ich reprezentantów:
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu realizacji umów łączących strony oraz podjęcia działań przed ich zawarciem (art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających w szczególności z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”), ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”) (art.6 ust.1 lit.c RODO);
  • w przypadku udzielenia stosownej zgody, dla celów przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych);
  • w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w przypadku kontaktów telefonicznych Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu nagrywania rozmów na zasadach opisanych w obszarze: „Osoby kontaktujące się z Domem Maklerskim za pośrednictwem rozmów telefonicznych”.
 • Okres przechowywania – Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia roszczeń w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych – Podanie danych osobowych związanych z zawarciem przez Klienta umowy jest dobrowolne jednakże brak ich podania, skutkował będzie brakiem możliwości jej zawarcia. Podanie danych osobowych w związku z przepisami Ustawy AML, Ustawy FATCA, Ustawy CRS jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Domu Maklerskiego, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Osoby, których dane znajdują się w Rejestrze akcjonariuszy:
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla celów prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych (na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z przepisami 328 Kodeksu Spółek Handlowych);
  • Dla celów komunikacji w stosunkach z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy – PCDM przy wykorzystaniu adresu e-mail (podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (o ile taka zgoda została wyrażona) – art.6 ust.1 lit.a RODO w związku z postanowieniami Art. 328 §1 punkt 5 KSH);
  • w celu realizacji umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w pozostałym zakresie na podstawie zgody – o ile taka zgoda została wyrażona(art.6 ust.1 lit.a RODO).
 • Okres przechowywania – Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
 • Źródło i zakres pozyskanych danych – Państwa dane osobowe zostały pozyskane od spółki, której posiadają Państwo akcje lub które posiada reprezentowany przez Państwa podmiot. Administrator pozyskał w szczególności dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, inne dane określone w art. 328 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w których posiadaniu jest spółka, której posiadają Państwo akcje lub które posiada reprezentowany przez Państwa podmiot.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom i instytucjom (np. Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, Spółce której są Państwo akcjonariuszem lub innym akcjonariuszom, którzy korzystają z przysługującym ich praw, Komisji Nadzoru Finansowego), którym przekazanie danych jest niezbędne do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy lub/i wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. w szczególności dostawcom usług IT, operatorom pocztowym i kurierom. W takim wypadku przekazanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub też jest uregulowane obowiązującymi przepisami prawa.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Osoby, których dane znajdują się w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych (Rola agenta emisji):
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji zawartej pomiędzy PCDM, a emitentem instrumentów finansowych, które Państwa posiadają (lub, które posiada reprezentowany przez Państwa podmiot), w szczególności w celu prowadzenia rejestru agenta emisji, dokonania rejestracji instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wykonania innych czynności dotyczących roli agenta emisji, których podjęcie wymagane jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • art.6 ust.1 lit.c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających w szczególności z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”), Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”) oraz Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”);
  • art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jakimi są w szczególności umożliwienie realizacji umowy o wykonanie funkcji agenta emisji, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.
 • Okres przechowywania – Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności: Ustawa o obrocie, Ustawa AML, Ustawa FATCA, Ustawa CRS, przepisy księgowe i podatkowe).
 • Źródło i zakres pozyskanych danych – Państwa dane osobowe zostały pozyskane od emitenta papierów wartościowych, które Pan/Pani posiada (lub, które posiada reprezentowany przez Panią/Pana podmiot). Administrator może wejść w posiadanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko lub firma; adres zamieszkania/ siedziby; PESEL/NIP albo nr KRS i REGON; status rezydencji podatkowej; urząd podatkowy właściwy dla Inwestora; numer rachunku bankowego; adres e-mail i numer telefonu; adres pełnomocnika lub osoby reprezentującej Inwestora; inne dane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez agenta emisji obowiązków podatkowych oraz obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom i instytucjom (np. Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych), którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o wykonanie funkcji agenta emisji. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. w szczególności dostawcom usług IT, operatorom pocztowym i kurierom. W takim wypadku przekazanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub też jest uregulowane obowiązującymi przepisami prawa.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe oraz pocztę e-mail:
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi (w tym w stosownych przypadkach kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Państwa numer telefonu), realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (np. kontynuacji korespodencji e-mail), a w przypadku wyrażenia stosownej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz uzasadniony interes administratora danych jakim jest podejmowanie działań na Państwa prośbę, w tym prowadzenie korespodencji elektronicznej.
 • Okres przechowywania – przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wysłania zapytania poprzez formularz/wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę. Udzielenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Domu Maklerskiego, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Osoby kontaktujące się z Domem Maklerskim za pośrednictwem rozmów telefonicznych:
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe (nagrania rozmów telefonicznych) będą przetwarzane:
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych, który wynika z art. 83a ust. 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, co stanowi uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w celu dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 • Okres przechowywania – Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w art. 83a ust. 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (aktualnie 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym nagrania zostały sporządzone lub też 7 lat w przypadku otrzymania takiego żądania od uprawnionych organów) lub/i art. 49 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (aktualnie 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne lub/i do czasu ustania roszczeń w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych – Obowiązek podania danych (nagrywania rozmów telefonicznych) wynika z przepisów prawa wskazanych powyżej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie rozmów, prosimy o kontakt z Domem Maklerskim za pośrednictwem innych kanałów komunikacji

 

Osoby uczestniczące w webinariach organizowanych przez PCDM:
 • Cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu organizacji zapisów i przeprowadzenia webinaru, w tym przesyłania zaproszeń, przypomnień oraz materiałów informacyjnych związanych z webinarem, zgodnie z wyrażoną zgodą (art.6 ust.1 lit.a RODO);
  • w celu badania satysfakcji uczestników webinaru, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w przypadku wyrażenia stosownej zgody, w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail/numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody, co stanowi uzasadniony interes administratora, tj. prowadzenie marketingu bezpośredniego w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO);
  • w pozostałym zakresie, na podstawie zgody – o ile taka zgoda została wyrażona (art.6 ust.1 lit.a RODO).
 • Okres przechowywania – Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wszelkich powiadomień dotyczących webinaru, w tym jego realizacji, przy czym nie dłużej niż do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody. W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych – do czasu odwołania tej zgody. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniach poprzedzających jeżeli wymagają tego obowiązujące Dom Maklerski przepisy prawa.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu i wzięcia udziału w webinarze. Udzielenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne.
 • Informacje o odbiorcach danych – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Domu Maklerskiego, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.
 • Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Uprzejmie informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Dom Maklerski danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO);
 2. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art.17 ust.3 RODO;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – w zakresie jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit.f RODO);
 7. prawo do przenoszenia danych – o ile będzie to technicznie możliwe, a Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) lub w celu realizacji umowy bądź na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art.6 ust.1 lit.b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 8. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Skargi

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać w „Polityce prywatności i informacji o plikach cookies”.

Informacje końcowe

Pragniemy zapewnić, iż Dom Maklerski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.

Kontakt