fbpx

Klauzula informacyjna | RODO

Klauzula informacyjna | RODO

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065126, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł wpłacony w całości.

Kontakt z Administratorem

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@pcdm.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pcdm.pl w zakładce „Kontakt”, telefonicznie pod numerem +48 222011130 lub pisemnie na adres: ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Wojciecha Byrskiego z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie na adres: ul. Waryńskiego 3a, 00-645, Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Domowi Maklerskiemu na świadczenie usług maklerskich, m.in., kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji o naszej Spółce.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Dom Maklerski jako Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osób zainteresowanych usługami Domu Maklerskiego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane osób korzystających z usług Domu Maklerskiego (imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości data wydania i organ wydający dokument, numer identyfikacji podatkowej, nr rachunku bankowego, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data, kraj zamieszkania i rezydencji podatkowej oraz miejsce urodzenia.)
 • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Administratora)
 • Dane osób, które zapisały się do usługi Newsletter (imię oraz adres e-mail, które osoba podaje podczas zapisu do Newslettera)

* Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Zasady na jakich Administrator przetwarza Państwa dane osobowe

Dane osobowe kandydatów do pracy – Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Administratorem oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osób zainteresowanych usługami Domu Maklerskiego– Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/i usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji odnośnie oferty Administratora.

Dane osób korzystających z usług Domu Maklerskiego oraz ich reprezentantów – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów łączących strony (oraz podjęcia działań przed ich zawarciem), w tym obsługi ewentualnych reklamacji a także w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/i art. 6 ust.1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub/i przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Państwa dane będą przechowywane przez okres, w tracie którego jesteście Państwo klientami Domu Maklerskiego, a po tym okresie, ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, w tym księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie–  Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/i usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter– Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń a także obrony przed roszczeniami.

Informacje o odbiorcach danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, agentom firmy inwestycyjnej oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Domu Maklerskiego, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, dostawcom usług consultingowych, prawnych lub audytowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Dom Maklerski nie dokonuje też profilowania, czyli wykorzystywania danych osobowych do zautomatyzowanej oceny niektórych cech osobowych osoby fizycznej.

Informacje o zamiarze przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dom Maklerski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Uprzejmie informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Dom Maklerski danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 7. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe),
 8. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Skargi

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu.

Informacje końcowe

Pragniemy zapewnić, iż Dom Maklerski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.

 

Klauzula RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065126, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł wpłacony w całości, zwany dalej PCDM.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Organizacji zapisów i przeprowadzenia webinaru, w tym przesyłania zaproszeń, przypomnień oraz materiałów informacyjnych związanych z webinarem (Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda, którą mogą Państwo wycofać w każdym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 Z Dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
 • Badania satysfakcji uczestników webinaru (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest badanie satysfakcji uczestników szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W przypadku wyrażenia stosownej zgody, w celu prowadzenia edukacji finansowej:
 • W przypadku wyrażenia stosownej zgody, w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail/numer telefonu (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych

Dane te mogą być udostępniane:

 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające PCDM w zakresie usług oraz infrastruktury IT.

Okres przechowywania

Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wszelkich powiadomień dotyczących webinaru, w tym jego realizacji, przy czym nie dłużej niż do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z bezpłatnej edukacji finansowej/otrzymywania informacji handlowych, dane będą przechowywane do czasu odwołania tychże zgód.

Prawa z zakresu ochrony danych

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Dobrowolność / obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu i wzięcia udziału w webinarze. Udzielenie zgód na przetwarzanie danych w celu korzystania z bezpłatnej edukacji finansowej/otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne.

Punkt kontaktowy

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@pcdm.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pcdm.pl w zakładce „Kontakt”, telefonicznie pod numerem +48 222011130 lub pisemnie na adres: ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie na adres: ul. Waryńskiego 3a, 00-645, Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt