fbpx

Obligacje

Obligacje

Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii (obligacje reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek), w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego). Za zobowiązania z obligacji emitent odpowiada całym swoim majątkiem.

Obligacja przychodowa – emitowane przez samorządy i spółki komunalne. Uprawniają obligatariusza (posiadacza obligacji) do zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami z przychodów emitenta.

Atutami dla emitenta jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta czy elastyczność ustalenia wypłat.

Obligacja o zmiennym kuponie – obligacja, której kupon (dochód inwestora) jest wyliczany w oparciu o daną stopę referencyjną (np. WIBOR), która to determinuje zmienne wartości wypłaty świadczenia w okresach płatności odsetkowych.

Obligacja o stałym kuponie – obligacja, której odsetki (dochód inwestora) są równe z góry ustalonej stopie kuponowej, wyrażonej w procentach. Zatem wypłaty w okresach płatności odsetkowych takiej obligacji są stałe.

Zastaw rejestrowy – forma zabezpieczenia wierzytelności; ogranicza prawo korzystania z danej ruchomości, obciążonej roszczeniami wynikającymi z umowy zastawniczej. Od zwykłego zastawu różni się tym, że dana rzecz może pozostać w użytkowaniu przez osobę zastawiającą.

Hipoteka – forma zabezpieczenia wierzytelności, która ogranicza wartość nieruchomości gdyż wierzyciel ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z tej nieruchomości, niezależnie kto jest jej właścicielem. Powstaje z chwilą dokonania wpisu (nie wzmianki!) w księdze wieczystej właściwej dla nieruchomości.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – forma zabezpieczenia wierzytelności, w której dłużnik przenosi prawo własności z danej ruchomości na wierzyciela.  Od zwykłego zastawu różni się tym, że dana rzecz może pozostać w użytkowaniu przez osobę zastawiającą.

Private debt – zadłużenie prywatne, nie występujące w obrocie giełdowym. Private debt to pożyczki lub obligacje jakie nie są notowane i nie są tym samym dostępne do zakupu przez szerokie grono inwestorów.

High Yield Bonds – obligacje o wysokiej rentowności i dużym ryzyku. Są to obligacje spółek o niższych ratingach tzw. „śmieciowych”, które to występują poniżej ratingów inwestycyjnych.

Obligacje te premiują podniesione ryzyko inwestycji w zamian za wyższą stopę zwrotu – czyli płacąc wyższe kupony. Emitenci tych obligacji są to firmy nowopowstałe, nie mające jeszcze historii kredytowej, spółki wysoko zalewarowane lub spółki z problemami finansowymi, powodując większe ryzyko niewypłacalności emitenta.

Dług typu Mezzanine – to finansowanie mieszane posiadające cechy zarówno długu jak i akcji. (kapitał własny + kapitał obcy). Te instrumenty finansowe mają wbudowane instrumenty kapitałowe (zazwyczaj warranty), które są dokooptowane do klasycznego instrumentu dłużnego (pożyczki czy obligacji). Długiem tego typu będzie także obligacja zamienna na akcje, która umożliwia konwersję długu (obligacji) na akcje.

Poręczenie – umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się dokonać spłaty zadłużenia wierzycielowi, w przypadku gdyby dłużnik tej spłaty nie dokonał. Wymaga formy pisemnej. Wygasa z chwilą spłaty długu, przejęcia długu, lub odwołania poręczenia.

Kontakt