fbpx

Incepti Development S.A.

Data projektu

30 X 2020 – 19 XI 2020

Wartość projektu

4 400 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Informujemy, że inwestycja w obligacje może wiązać się z utratą całego kapitału. Szczegółowe informacje na temat ryzyk znajdują się w rozdziale II Dokumentu Ofertowego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii D. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.


Działalność Grupy Incepti skoncentrowana jest na wrocławskim rynku deweloperskim. Dotychczas Grupa Incepti zrealizowała 4 inwestycje mieszkaniowe na terenie Wrocławia o łącznej wartości 18,4 tys. powierzchni użytkowej mieszkań (PUM).

Incepti znana jest na rynku deweloperskim od 2010 roku, kiedy to rozpoczęła działalność Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. powołana przez Pana Konrada Pawlaka, inwestującego od 2002 roku na wrocławskim rynku nieruchomości oraz Panów Zbigniewa Przybylaka oraz Roberta Kałużę. Dynamicznie rozwijająca się Grupa następnie w latach 2011 – 2018 powołała kolejne podmioty celowe w celu realizacji kolejnych inwestycji oraz zadań deweloperskich. Obecnie w zależności od funkcji spółki w Grupie Incepti realizują między innymi czynności: przygotowawcze przedinwestycyjne, generalnego wykonawcy, spółki finansującej oraz wydzielonych spółek projektowych.

 

    Kontakt