Rozpoczęcie Publicznej Oferty Akcji Serii I – Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Udostępnij:

Rozpoczęcie Publicznej Oferty Akcji Serii I – Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Informujemy, że 9 lutego 2021 roku rozpoczęliśmy Publiczną Ofertę Akcji Serii I emitowanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Zapisy na akcje przyjmujemy do 25 lutego 2021 r.
 
Cel emisji
Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:
  • Wdrożeniem platformy transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną Klientów w zakresie oferty produktowej.
  • Rozbudową systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie sprzedaży i optymalizację procesów.
  • Rozbudową infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu Maklerskiego.
 

Informacje o Emitencie

  • Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) jest Firmą Inwestycyjną umożliwiającą Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczają najbardziej optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).
  • PCDM przeprowadza emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizuje transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczy szereg usług poemisyjnych.
 
Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje o emisji dostępne są na naszej stronie internetowej
 
 Skontaktuj się z nami!
? tel: 22 201 11 30
? e-mail: akcje@pcdm.pl
 
Informacje o ryzykach
  • Niniejszy materiał został przygotowany w związku z ofertą publiczną Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie Akcji Serii I jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.
  • Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Dokumentu Ofertowego, dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pcdm.pl. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.: ryzyko płynności, ryzyka koniunkturalne, ryzyko regulacji prawnych, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko związane ze strategią rozwoju Emitenta, ryzyko związane z utratą licencji, ryzyko reputacyjne, ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych.
  • Prosper Capital Dom Maklerski informuje Klientów o istniejącym konflikcie interesów polegającym na rozbieżności celów działania Inwestora, który chce osiągnąć zysk z inwestycji i Emitenta, dążącego do pozyskania kapitału na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Dążąc do ograniczenia wpływu tego konfliktu interesów na interes Inwestora, Prosper Capital Dom Maklerski S.A. dokonał ustalenia Ceny Emisyjnej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz mając na względzie interes Inwestorów, a także przedstawił w Dokumencie Ofertowym rzetelnie sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. Mimo to w opinii PCDM nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tego konfliktu interesów.
Kontakt