EMISJA AKCJI SERII B
Forestlight Games S.A.Termin zapisów: 17.06.2021 – 16.07.2021


<h1>EMISJA AKCJI SERII B<br> <b>Forestlight Games S.A.</b></h1><br><br> <h3>Termin zapisów: 17.06.2021 – 16.07.2021 <br> </h3><br><button class="btn js-close-disclaimer"><a href="#example"><span style="color: white;">Złóż zapis na akcje >></span></a></button>

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

 

Informacje o Emitencie

 

Forestlight Games S.A. to producent i wydawca gier na PC i konsole z Grupy PlayWay. Produkowane gry są autorskimi pomysłami Spółki, a produkcja jest realizowana przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły. Spółka produkuje i dystrybuuje gry na komputery PC oraz platformy firm Microsoft, Sony i Nintendo. Za pośrednictwem spółek zależnych także na urządzenia mobilne i przeznaczone do obsługi Virtual Reality.

Funkcję CEO Spółki pełni Tomasz Mazur, który posiada wieloletnie doświadczenie na rynku gamingowym. Zaczynał jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia od założenia spółki Mirage Software, jednego z pierwszych studiów deweloperskich w Polsce. Następnie zakładał i rozwijał firmę Cenega, największego polskiego wydawcę i dystrybutora gier, a także pomagał małym twórcom gier indie w wydawaniu, marketingu, finansowaniu ich produkcji.

Forestlight Games jest wydawcą gry Electro Ride: The Neon Racing, która była nominowana do nagrody Best Indie Game na Digital Dragons. Emitent pracuje obecnie nad kilkoma tytułami, m.in. The Pope: Power & Sin, Rollercoaster Mechanic, Lost Viking: Kingdom of Women, Lifeguard Simulator, Wedding Designer, Camper Flipper, których premiery planowane są w 2021 lub 2022 r. Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku. 

 

Wartość oferty

Skonaktuj się z nami

T: 22 201 11 41
E:akcje@pcdm.pl


Odwiedź stronę internetową Emitenta
Forestlight Games S.A.

 

 

 

Profil działalności Emitenta

 
ikona - graf

 

W segmencie produkcji studiów niezależnych, gry Emitenta wyróżniają się oryginalnością, dbałością o szczegóły, jakością wykonania i świeżym pomysłem.
ikona - cztery osoby - okrąg

 

Już od dnia premiery preprodukcji Emitent rozpoczyna akcję PR zmierzającą do zbudowania jak największej społeczności wokół gry. Studio stara się też uwzględnić oczekiwania i uwagi użytkowników, aby gra była jak najlepsza.
ikona - kobieta - mężczyzna - czat

 

Dzięki ciągłym aktualizacjom i dodawaniu nowej zawartości w postaci dodatkowych materiałów do pobrania (DLC) do swoich gier, Emitent może wydłużyć ich okres sprzedaży nawet do kilku lat po premierze.
ikona - koło

 

Emitent ma świadomość, że już dzisiaj rynek gier mobilnych jest dwa razy większy niż rynek PC i ponad 40% większy niż rynek gier konsolowych, dlatego jego gry pojawią się także w wersjach dla Androida i iOS.

 

Kluczowe projekty Forestlight Games S.A.

1
1
2 - kopiuj
2 - kopiuj
3
3
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

 

 


Szczegóły oferty

 
Termin przydziału

Emitent

Forestlight Games S.A.

Wartość oferty

Wartość emisji

3 mln zł

Minimalny zapis

Liczba Akcji

240 000 Akcji Serii B

Wartość nominalna

Cena emisyjna

12,5 zł za 1 Akcję Serii B

Termin przydziału

Zapisy na akcje

PCDM, NWAI, Noble Securities

Wypłata odsetek

Termin zapisów

do 16 lipca 2021 r.


 

 

Harmonogram oferty

 
17 czerwca 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

 

16 lipca 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów

 

20 lipca 2021 r. – Dzień Przydziału Akcji Serii B

 

 


 

Do zakończenia zapisów pozostało

 

[wpcdt-countdown id=”5165″]


 

Dodatkowe informacje o ofercie

 • Emitent: Forestlight Games S.A.
 • Termin zapisów: 17 czerwca – 16 lipca 2021 r.
 • Wartość emisji:  3 mln zł
 • Lock-up: 74,30% akcji Spółki przed Ofertą (12 miesięcy od dnia pierwszego notowania)

 

 • Liczba Akcji: 240 000 Akcji Serii B
 • Cena emisyjna: 12,5 zł za jedną Akcję Serii B
 • Zapisy na akcje: Prosper Capital Dom Maklerski S.A., NWAI Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A.

Cel emisji

Środki pozyskane z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:

 • Dokończeniem produkcji gier oraz porty na inne platformy, zwiększenie zespołów: The Pope Power & Sin, Rollercoaster Mechanic, Camper Flipper, Lifeguard Simulator. [60% środków pozyskanych z emisji]
 • Działaniami marketingowymi w trakcie produkcji, przed i po wydaniu poszczególnych gier. [20% środków pozyskanych z emisji]
 • Przygotowaniem preprodukcji i wersji demo dwóch nowych, niezapowiedzianych tytułów.
  [10% środków pozyskanych z emisji]
 • Rozwojem technologii pozwalającej na uruchomienie trybu dla wielu graczy
  w nowych grach. [10% środków pozyskanych z emisji]

 

Wartość oferty

Skonaktuj się z nami

T: 22 201 11 41
E:akcje@pcdm.pl 

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale V Dokumentu Ofertowego, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl, www.forestlightgames.com oraz stronach Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji
 • Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich objęcia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.
Więcej…
• Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii B
 • Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B oraz po uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego systemu obrotu. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii B przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań Akcji w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta.
Więcej…
• Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych
 • Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej, co powoduje, iż przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, że polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz międzynarodowych, co niesie ze sobą element niepewności, co do zmian w tych przepisach i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych europejskich regulacji prawnych.
Więcej…
• Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier
 • Chociaż globalny rynek gier od wielu lat notuje coroczny wzrost, popyt na poszczególne produkty uzależniony jest od szeregu czynników wewnętrznych – związanych z branżą mediów oraz czynników zewnętrznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że koniunktura na rynku gier będzie rozwijać się słabiej od przewidywań lub też ulegnie załamaniu.
Więcej…
• Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki
 • Na wizerunek Emitenta istotny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Spółki przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii o Spółce, a także mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki oraz Grupy kapitałowej Emitenta.
Więcej…
• Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich
 • Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi współpracownikami realizuje prace również w wyniku zawierania kontraktów cywilnoprawnych, tj. umów o świadczenie usług czy umów o dzieło. W zawieranych przez Spółkę umowach znajdują się odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Emitenta, jak również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nieupublicznionych przez Spółkę. Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Emitenta jak również poprzednika prawnego Emitenta zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka podjęcia prób kwestionowania skuteczności nabycia tych praw lub ich części przez Emitenta, a tym samym potencjalne istnieje ryzyko podniesienia przez osoby roszczeń prawno-autorskich. Należy bowiem zauważyć, że duża liczba zawieranych umów dotyczących przeniesienia praw autorskich zwiększa szansę wystąpienia z roszczeniami twórców współpracujących z Emitentem lub realizujących zadania, stanowiących utwory na zlecenie Emitenta.
Więcej…
• Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu
 • Dla działalności Emitenta istotne znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem, a także kadry zarządzającej i kadry kierowniczej Spółki. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej oddania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki.

Więcej…

• Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier
 • Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych.

Więcej…

• Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego
 • Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Dodatkowo strategia rozwoju Spółki zakłada między innymi wyszukiwanie nisz rynkowych i wypełnianie ich nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.

Więcej…

• Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
 • Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest narażona na ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez platformy internetowe lub przez wydawców, przy użyciu których dystrybuowane mogą być produkty Spółki. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Spółki i powodować m.in. konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności.

Więcej…

• Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów
 • Na sprzedaż gier duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier – w tym w szczególności na platformie Steam. Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla gier Emitenta, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu.

Więcej…

• Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia
 • Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy, aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na gry Spółki, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

Więcej…

 


Chcesz złożyć zapis na akcje?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>      

  Kontakt