EMISJA AKCJI SERII I
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.Termin zapisów: 9.02.2021 – 25.02.2021

Wartość emisji: 4 mln zł

<h1>EMISJA AKCJI SERII I<br> Prosper Capital Dom Maklerski S.A.</h1><br><br> <h3>Termin zapisów: 9.02.2021 – 25.02.2021 <br><br> Wartość emisji: 4 mln zł <br> </h3>

Informacje o Emitencie

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) jest Firmą Inwestycyjną umożliwiającą Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczają najbardziej optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

PCDM przeprowadza emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizuje transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczy szereg usług poemisyjnych.

PCDM jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

 

Autoryzowany Doradca New Connect 2

Catalyst Autoryzowany Doradca

GWP Firma Partnerska dla MSP

 


 

 

Oferta Emitenta

 

EMISJE AKCJI

PCDM jest Firmą Inwestycyjną posiadającą bogate doświadczenie w zakresie oferowania akcji spółek i wprowadzania ich do obrotu – zarówno na rynku regulowanym GPW, jak i alternatywnym (NewConnect).

EMISJE OBLIGACJI

PCDM to profesjonalny doradca i pośrednik w obszarze pozyskiwania przez przedsiębiorców kapitału dłużnego w drodze emisji obligacji oraz obsługi procesów poemisyjnych.

INWESTOWANIE PRYWATNEGO KAPITAŁU

PCDM umożliwia Inwestorom nabywanie papierów wartościowych, m.in.: akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek funduszy inwestycyjnych.

OBSŁUGA RYNKU NIEPUBLICZNEGO

PCDM towarzyszy Inwestorom w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego, m.in.: akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych.

 


 

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

 

 


 

 

Przewagi konkurencyjne Emitenta

 

ikona - graf

 

BEZPIECZEŃSTWO
Spółka dba o ochronę interesów Klientów. Postępuje ostrożnie, aby rzetelnie wywiązywać się ze składanych zobowiązań i oczekiwań.
ikona - cztery osoby - okrąg

 

OTWARTOŚĆ
Spółka analizuje szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania i inwestowania kapitału, a wybiera te, które spełnią postawione im wysokie oczekiwania.
ikona - kobieta - mężczyzna - czat

 

PROFESJONALIZM
Spółka czerpie wiedzę z wieloletniego doświadczenia swojego zespołu. Korzysta z najlepszych praktyk na rynkach kapitałowych.
ikona - koło

 

ROZWÓJ
Spółka stale poszukuje nowych rozwiązań w zakresie produktów inwestycyjnych, jak i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wspiera swoich pracowników w rozwoju zawodowym, co przekłada się na systematyczny rozwój usług.

 

Silne strony i szanse rozwoju Emitenta

 

SILNE STRONY

• Doświadczony zespół pracowników.
• Brak rozbudowanych struktur – większa elastyczność w działaniu w stosunku do większych, bankowych biur maklerskich.
• Specjalizacja we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

• Dywersyfikacja oferty produktowej: emisje obligacji, emisje akcji, FIZ, FIO, SFIO.

SZANSE ROZWOJU

• Niskie stopy procentowe: szukanie przez inwestorów alternatywnych inwestycji, duże zainteresowanie rynkiem kapitałowym.
• Zwiększenie zainteresowania giełdą ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.
• Wzrost zamożności społeczeństwa.


Slider

 

 

Szczegóły oferty

 
Wartość oferty

Wartość oferty

do 4 mln zł

Minimalny zapis

Akcje emitowane

2 mln akcji serii I

Wartość nominalna

Cena emisyjna

2 zł za jedną akcję serii I

Wartość nominalna

Minimalny zapis

1000 akcji

Termin przydziału

Zapisy na akcje

Prosper Capital Dom Maklerski PCDM

Wypłata odsetek

Termin zapisów

do 25 lutego 2021 r.


 

Harmonogram oferty

 
9 lutego 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

 

25 lutego 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów

 

Dzień Przydziału Akcji Serii I – 26 lutego 2021 r.

 

Zwrot nadpłaconych kwot – 1 marca 2021 r.

 

 


 

Do zakończenia zapisów pozostało

 

 

Dodatkowe informacje o ofercie

 

 • Emitent: Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
 • Termin zapisów: 9 lutego 2021 r. – 25 lutego 2021 r.
 • Wartość oferty: do 4 mln zł
 • Akcje emitowane: 2 mln akcji serii I

 

 • Cena emisyjna: 2 zł za jedną akcję serii I
 • Minimalny zapis: 1000 akcji
 • Docelowy rynek notowań akcji: NewConnect
 • Zapisy na akcje: Prosper Capital Dom Maklerski

 

Cel emisji

Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:

 • Wdrożeniem platformy transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną Klientów w zakresie oferty produktowej.
 • Rozbudową systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie sprzedaży i optymalizację procesów.
 • Rozbudową infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu Maklerskiego.

 

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w  rozdziale I Dokumentu Ofertowego, dostępnym powyżej na niniejszej stronie, jak również na stronie internetowej Emitenta pod adresem  www.pcdm.pl. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.:

 

• Ryzyko płynności
 • Jest to ryzyko związane z częściowym lub całkowitym brakiem możliwości sprzedaży posiadanych przez Inwestora akcji na rynku wtórnym w dogodnej dla Inwestora chwili. Nie oznacza to całkowitego braku możliwości sprzedaży tego instrumentu finansowego. Najczęściej ryzyko to przejawia się w niższej niż oczekiwanej cenie sprzedaży akcji na rynku wtórnym. Przedmiotowe akcje będą dopiero podlegały wprowadzeniu do obrotu na New Connect (alternatywnego systemu obrotu) i do tego momentu ich zbywalność będzie utrudniona.
Więcej…
• Ryzyka koniunkturalne (makroekonomiczne)
 • Są to ryzyka związane przykładowo z poziomem produktu krajowego brutto (dóbr wytworzonych w danym kraju), wskaźnikiem inflacji (spadku wartości pieniądza), ogólną kondycją gospodarki polskiej i światowej, ze zmianami legislacyjnymi czy też wysokością stóp procentowych zmiany legislacyjne czy wysokość stóp procentowych określanych przez Narodowy Bank Polski.
Więcej…
• Ryzyko regulacji prawnych
 • Emitent, jak każdy podmiot gospodarczy obarczony jest ryzykiem zmian obowiązujących regulacji prawnych. Zmiany przepisów prawa gospodarczego (i nie tylko) wynikające z krajowej lub/i unijnej inicjatywy jurydycznej, mogą w istotny sposób wpływać na sytuację formalnoprawną oraz ekonomiczną Emitenta. Wyrazem tego mogą być m.in. utrudnienia związane z procesami decyzyjnymi, spadkiem generowanej marży, czy zwiększeniem kosztów funkcjonowania. Tak tych o charakterze zmiennym, jak i stałym.
Więcej…
• Ryzyko związane z konkurencją
 • Emitent funkcjonuje w wysoce konkurencyjnym otoczeniu, które w coraz większym stopniu nie ogranicza się już do konkurencji krajowej. Część konkurencyjnych wobec Emitenta podmiotów, jak np. biura maklerskie banków, dysponuje ogromną przewagą w zakresie zasobów kapitałowych i/lub rozwiniętej sieci dystrybucji. Nie można zatem wykluczyć, że negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta będą miały działania konkurentów wpływające np. na ceny usług, a wynikające m.in. ze skali ich działania, co może przełożyć się na spadek realizowanych przez Emitenta marż.
Więcej…

• Ryzyko związane ze strategią rozwoju Emitenta
 • Podstawowa działalność Emitenta skupia się na obszarach usług maklerskich związanych z oferowaniem obligacji, akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (tzw. FIZ-ów) przygotowywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski SA lub inne firmy inwestycyjne oraz na pełnieniu funkcji Agenta Emisji oraz świadczeniu innych usług związanych z przechowywaniem i rejestrowaniem instrumentów finansowych, a także usług doradztwa dla przedsiębiorstw. Rynek tego typu usług w Polsce w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, a dalszy jego wzrost w dużym stopniu uzależniony jest od koniunktury na rynku kapitałowym. Istnieje ryzyko, że przyjęte założenia dotyczące m.in. prognoz zapotrzebowania na poszczególne usługi będą nietrafione, a oferta nie spełni oczekiwań klientów, co nie bez wpływu pozostałoby na pozycję konkurencyjną Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Zarząd Emitenta zaznacza, że tworząc podstawy strategii rozwoju kierowano się w dużej mierze potrzebami jakie stawia rynek, prognozami dotyczącymi jego rozwoju oraz doświadczeniem osób zarządzających i kluczowych pracowników.

Więcej…

• Ryzyko związane z utratą licencji
 • Podstawowa działalność Emitenta realizowana jest w oparciu o posiadanie zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, nadawane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF). W przypadku przewidzianych przepisami prawa Komisja Nadzoru Finansowego może to zezwolenie cofnąć. W szczególności może się tak stać w sytuacji kiedy Emitent przestanie spełniać wymogi niezbędne do jego posiadania lub istotnie naruszy obowiązujące regulacje prawne. Analogicznie może zostać odebrany status Autoryzowanego Doradcy na Rynku New Connect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej…

• Ryzyko reputacyjne
 • Działalność prowadzona przez Prosper Capital Dom Maklerski SA ściśle wiąże się z daleko idącym zaufaniem klientów oraz innych uczestników rynku finansowego, w przedmiocie jakości świadczonych przez Emitenta usług i towarzyszących temu standardów etycznych. Satysfakcja klientów w zakresie realizowanych przez nich celów ekonomicznych jest główną przesłanką podejmowanych przez Emitenta działań. W tej sytuacji nieuchronnie jednak pojawia się kategoria ryzyka reputacyjnego Emitenta. Ewentualne straty do jakich mogłyby się przyczynić oferowane przez Emitenta inwestycje czy brak realizacji celów jakich na mocy umów z klientami on się podejmuje, może skutkować utratą części klientów. W konsekwencji oznaczałoby to negatywne oddziaływanie na wyniki finansowe Prosper Capital Dom Maklerski SA, a także poniesienie uszczerbku na reputacji. Emitent zatem w możliwie jak najwyższym stopniu stara się zapewniać najwyższą jakość oraz profesjonalizm świadczonych usług popartych kwalifikacjami oraz wiedzą swoich pracowników.

Więcej…

• Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych
 • Działalność Emitenta jest ściśle powiązana z sytuacją na krajowym oraz zagranicznym rynku finansowym. Rozległy kryzys gospodarczy, jak np. ten wywołanym pandemią koronowirusa powoduje stan rozchwiania gospodarki, zaś powrót do stanu akceptowalnej (nie) równowagi odbywający się także przy pomocy niekonwencjonalnych metod stabilizowania sytuacji, może przełożyć na okresowy spadek aktywności Emitenta. W szczególności w zakresie możliwości oferowanych przez niego instrumentów finansowych, zarówno tych o charakterze udziałowym (akcje), jak i dłużnych (obligacje). Następstwem tego może być znaczący spadek przychodów Emitenta.

Więcej…

 

Prosper Capital Dom Maklerski informuje Klientów o istniejącym konflikcie interesów polegającym na rozbieżności celów działania Inwestora, który chce osiągnąć zysk z inwestycji i Emitenta, dążącego do pozyskania kapitału na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Dążąc do ograniczenia wpływu tego konfliktu interesów na interes Inwestora, Prosper Capital Dom Maklerski S.A. dokonał ustalenia Ceny Emisyjnej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz mając na względzie interes Inwestorów, a także przedstawił w Dokumencie Ofertowym rzetelnie sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. Mimo to w opinii PCDM nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tego konfliktu interesów.

 


Chcesz wziąć udział w emisji?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

 

 

Wartość oferty

Skonaktuj się z nami

T: 22 201 11 41
E:akcje@pcdm.pl

Kontakt