fbpx

Domy Garwolin sp. z o.o. Seria A

Data projektu

21.02.2023 - 09.03.2023

Wartość projektu

4 000 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa. Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Domy Garwolin sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/ ‎oraz Emitenta: www.domygarwolin.pl/obligacje. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I „Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego na stronie 9. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

Domy Garwolin Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w 2020 roku do realizacji projektu deweloperskiego polegającego na budowie i sprzedaży domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w samym centrum Garwolina przy ul. Stacyjnej.
Spółkę tworzy zespół specjalistów z doświadczeniem na rynku, budowlanym i projektowym, działającym w ramach spółek celowych realizujących konkretne przedsięwzięcia budowlane. Mamy doświadczenie w zakupie, komercjalizacji i sprzedaży lokali usługowych na terenie Warszawy.

Domy Garwolin to nowoczesny zespół energooszczędnych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej ze zorganizowaną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Do użytku oddajemy łącznie jedenaście domów, z czego każdy o powierzchni ok. 125 m2, usytuowanych w samym centrum Garwolina przy ul. Stacyjnej 6. Każdy z lokali w standardzie wyposażony jest we własną, niezależną instalację fotowoltaiczną, która w połączeniu z nowoczesnym systemem ogrzewania pozwoli cieszyć się niskim kosztami przez wiele lat.

Nasze domy to trzy kondygnacje nadziemne, w których każdy znajdzie dla siebie spokojną przystań. Dwa miejsca postojowe, obszerny balkon oraz ogród z tarasem ziemnym zapewnią nowym mieszkańcom komfort życia, jakiego szukają.
Domy Garwolin_Baner_LP_1
Domy Garwolin_Baner_LP_1
Domy Garwolin_Baner_ LP_2
Domy Garwolin_Baner_ LP_2
previous arrow
next arrow

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

21 lutego 2023 – 09 marca 2023

Wartość oferty

Cena emisyjna

1.000,00 zł za jedną Obligację Serii A

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

4 000 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5.000,00 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 12,5%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

kwartalnie

Termin przydziału

Termin do wykupu

18 miesięcy

Harmonogram oferty

21 lutego 2023– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
09 marca 2023 – Zakończenie przyjmowania zapisów
10 marca 2023 – Dzień przydziału Obligacji
10 września 2024 – Wykup Obligacji12,5%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet: (I) kosztów związanych z realizacją Inwestycji (II) refinansowania poniesionych wydatków przez Emitenta w związku z realizacją Inwestycji, w tym częściowa spłata pożyczek właścicielskich (III) pokrycia bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii A.


Zabezpieczenia

• Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta
• Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji Serii A.
• Poręczenie osobiste Prezesa Zarządu (Pani Wiesławy Tracz) za wierzytelności z tytułu odsetek od Obligacji Serii A za wszystkie Okresy Odsetkowe.
• Zastaw Rejestrowy na udziałach Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Wspólnika w trybie art. 777 KPC, który będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne Obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii A do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A.
• Hipoteka na 7 z 11 lokali stanowiących prawo własności działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 1432/1, 1432/2, obręb miasto Garwolin, o łącznej powierzchni 0,2110 ha, położonych w Garwolinie przy ul. Stacyjnej, dla których Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SIG1 / 00073812/ 6.
• Zastaw Rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta, który będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne Obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii A do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A.
*Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii A na dzień składania propozycji nabycia nie zostały ustanowione. Zabezpieczenia, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu przydziału obligacji. Zgodnie z warunkami emisji Emitent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można wykluczyć, że terminy te nie zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie do ustanowienia zabezpieczeń w przyszłości. 

Wybrane czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Domy Garwolin sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/ ‎oraz Emitenta: https://domygarwolin.pl . Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale „Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

 

• Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
 • Sytuacja gospodarcza panująca w kraju ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki.
  Na podstawie przedstawionej w listopadzie 2022 r. prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto, Narodowy Bank Polski zakłada znaczne spowolnienie dynamiki gospodarczej w Polsce do poziomu 0,7% w 2023 r., z późniejszym wzrostem o 2% (w 2024 r.). Ponadto zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego, który przedstawiony został w styczniu 2023 r., tempo wzrostu produktu krajowego brutto powinno zawrzeć się w przedziale od -0,2% do 1,9% przy uwzględnieniu prognozy centralnej na poziomie 0,8%. Dodatkowo należy wskazać, że w odniesieniu do 2024 roku raport Narodowego Banku Polskiego zakłada, że tempo wzrostu nie powinno przekroczyć przedziału 1,4 % do 4,1 %, przy uwzględnieniu prognozy centralnej na poziomie 2,8 %.
  Wskazać jednak należy, że dokładne określenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto nie jest możliwe z uwagi na występowanie negatywnych czynników w postaci wysokiej inflacji, niestabilnej polityki podwyżek stóp procentowych oraz niepewnej sytuacji energetycznej w państwach Unii Europejskiej. Dodatkowo odnotować należy, że na podstawie danych największych światowych gospodarek za rok 2022 oraz 2021, ryzyko wystąpienia światowej recesji plasuje się obecnie na poziomie 50%.
  Wobec powyższego wystąpienia przedmiotowego ryzyka nie sposób wykluczyć. W celu ograniczenia wpływu wystąpienia tego ryzyka na działalność Emitenta Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
 • Polski system prawny, w tym prawo podatkowe, cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie nowych regulacji może skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów krajowych jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Emitenta do modyfikacji swojej oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Emitenta.
  Zmiany prawne mogą dotknąć bezpośrednio branży deweloperskiej. Nadmienienia wymaga, że w lipcu 2022 roku w życie weszła Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która będzie miała wpływ na obowiązki deweloperów, w tym na prace prowadzone przez Emitenta, gdyż Spółka jest podmiotem świadczącym usługi zarządzania projektami deweloperskimi, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy obsługują cały proces inwestycyjny wszystkich projektów realizowanych przez spółki powiązane. Powyższe wiąże się z koniecznością poniesienia przez Emitenta dodatkowych kosztów obsługi prawnej, m. in. celem dostosowania treści umów deweloperskich zawieranych przez spółki powiązane do wymogów płynących z ww. ustawy oraz pozyskania analizy wpływu zmiany ustawy na działalność Emitenta.
  Należy również wskazać uwagę na planowaną w 2023 roku nowelizację Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Ustawodawca zamierza wprowadzić w ww. ustawie zmiany w zakresie między innymi wymogów prawnych dotyczących procesu budowlanego, jak również cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Przedmiotowe zmiany będą miały wpływ na działalność Emitenta oraz realizowaną przez niego Inwestycję. Obecnie, z uwagi na brak ostatecznej wersji projektu ustawy, nie sposób dokładnie wskazać czy i w jakim stopniu zmiana prawa wpłynie na realizację Inwestycji oraz osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.
  Jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej.
  Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności. Dodatkowo w zakresie zmiany reżimu prawnego Spółka ściśle śledzi zmiany dotyczące tego obszaru.

Więcej…

• Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i na świecie
 • Realizacja przez Spółkę celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Spółki w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, poziom oszczędności i wydatków gospodarstw domowych, zachowania konsumentów itd. Dodatkowo odnotować należy, że na podstawie danych największych światowych gospodarek za rok 2022 oraz za rok 2021 ryzyko wystąpienia światowej recesji plasuje się obecnie na poziomie 50%.
  Jednocześnie, zgodnie z aktualnym raportem Narodowego Banku Polskiego, gospodarka strefy euro po wzroście o 3,1% w 2022 roku, w roku 2023 osiągnie poziom wzrostu ok. 0,2%. Powyższe odnieść należy również do niestabilnej sytuacji na rynku walutowym, który w szczególny sposób narażony jest na oddziaływanie bodźców, na które Spółka nie ma wpływu. Prognozy wskazujące na możliwe scenariusze kształtowania się kursu euro w stosunku do złotego, zakładają utrzymanie się kursu euro na poziomie 4,70 zł w pierwszej połowie 2023 roku, przy jednoczesnym spadku wartości euro w stosunku do złotego w kolejnych kwartałach 2023 roku. Zastrzeżenia wymaga jednak, że powyższy scenariusz uzależniony jest wystąpienia braku zdarzeń ekstraordynaryjnych, których nie sposób uwzględnić w analizie.

Więcej…

• Ryzyko wzrostu stóp procentowych
 • Spółka docelowo nie zamierza finansować swojej działalności przy pomocy długoterminowych kredytów i obligacji o zmiennej stopie procentowej. Niemniej w przypadku wystąpienia niniejszego scenariusza (wbrew estymacjom Emitenta) Spółka może zostać wyeksponowana na ryzyko wzrostu, jak i spadku stóp procentowych w zależności od specyfikacji instrumentów finansowych lub zawartych umów kredytowych.
  Nie można również wykluczyć, że potencjalni inwestorzy zainteresowani nabyciem od Emitenta nieruchomości będą chcieli sfinansować powyższe przy pomocy długoterminowych kredytów i obligacji o zmiennej stopie procentowej, co może przyczynić się do opóźnienia transakcji.
  Należy wyjaśnić, że dotychczasowemu wzrostowi sprzedaży nieruchomości sprzyjał przede wszystkim najniższy w historii poziom stóp procentowych w Polsce, dotychczasowe oprocentowanie kredytu hipotecznego było jednym z najniższych w historii, a w takim otoczeniu środki pieniężne transferowane były z lokat na inwestycyjny zakup nieruchomości. Powyższe sytuacja w ostatnim okresie uległa diametralnej zmianie.
  Podkreślenia wymaga, że Rada Polityki Pieniężnej w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie podjęła decyzji w przedmiocie podniesienia stóp procentowych. Ostatnia podwyżka została dokonana na mocy decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. Wskutek niniejszej decyzji wszystkie stopy procentowe zostały podniesione o 0,25 pkt procentowych, a stopa referencyjna wzrosła do 6,75 pkt procentowych. Zaznaczenia wymaga również fakt, że Rada Polityki Pieniężnej oraz Narodowy Bank Polski nie potrafi określić w sposób jednoznaczny planowanej strategii w zakresie zmiany wysokości stóp procentowych, w związku z powyższym za zasadne uznać należy możliwość dalszego ich wzrostu.
  Obserwowany istotny wzrost stóp procentowych może – w wyżej opisanych okolicznościach – mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz realizację strategii Spółki.
  Spółka celem zmniejszenia możliwości wystąpienia niniejszego ryzyka na bieżąco monitoruje dalsze zmiany stóp procentowych.

Więcej…

• Ryzyko związane z oddziaływaniem pandemii na gospodarkę
 • Sytuacja związana z wystąpieniem pandemii COVID-19 wpływa pośrednio lub bezpośrednio na obraz sytuacji gospodarczej. Spadek zachorowań w 2022 roku nie wyklucza ponownego wystąpienia pandemii. Nadto, nie można wykluczyć wystąpienia nowego wariantu wirusa, a tym samym ponownego wprowadzenia obostrzeń, wzrostu zachorowań oraz śmiertelności.
  Powyższe może skutkować między innymi zwiększeniem poziomu bezrobocia, zmniejszeniem poziomu konsumpcji lub ograniczeniami w zakresie możliwości swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększając tym samym ryzyko utraty płynności przedsiębiorców. Istnieje ryzyko, że wprowadzenie obostrzeń oraz wystąpienie wyżej wymienionych ograniczeń i ich negatywnych skutków przełoży się na większe prawdopodobieństwo materializacji niektórych z wymienionych uprzednio czynników ryzyka.
  Powyższe, w konsekwencji, może mieć wpływ na zainteresowanie inwestorów nabywaniem nieruchomości, a tym samym na zdolność Emitenta do obsługi zadłużenia.
  W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując harmonogram strategii Spółki do występujących zmian, jednak wystąpienie niniejszego ryzyka jest poza kontrolą Emitenta oraz jest niezależne od jego staranności.

Więcej…

• Ryzyko związane z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy
 • W związku z wybuchem wojny i nałożonymi sankcjami doszło do znaczących zmian w gospodarce światowej. Trwający aktualnie konflikt na terenie Ukrainy i związana z nim wysoka niepewność bez wątpienia może mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. W związku z nałożonymi sankcjami na Rosję doszło do zmian na rynkach surowcowych, m. in. ceny ropy i gazu osiągają rekordowe notowania. Powyższe m. in. przełoży się na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i kosztów życia. Napięta sytuacja geopolityczna i ryzyko co raz wyższej inflacji mogą przełożyć się na spadek popytu m. in. na nieruchomości inwestycyjne oraz wywołać negatywne nastroje inwestycyjne.
  Aktualny konflikt na Ukrainie wpływa również na odpływu pracowników z Ukrainy, problemy w dostawach materiałów i surowców (nie tylko z uwagi na toczące się walki na Ukrainie sensu stricto, ale również znaczne opóźniania po stronie polskich dostawców).
  Ponadto, z uwagi na sąsiedztwo Ukrainy, Polska narażona jest na kryzys migracyjny w związku z opuszczaniem przez ludność ukraińską terenów objętych działaniami wojennymi.
  Wyżej wskazane okoliczności mogą przełożyć się na znaczący spadek popytu na rynku nieruchomości komercyjnych oraz zwiększyć obawy inwestorów co do zaciągania zobowiązań. Niemniej, z uwagi na trwający blisko rok konflikt , jak i niepewność co do jego rozwoju nie sposób jest oszacować pełnego wpływu ww. na sytuację gospodarczą w Polsce.

Więcej…

• Ryzyko związane ze źródłami finansowania
 • Emitent, swoją dotychczasową działalność finansował wyłącznie z własnych środków. Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego, Emitent nie posiada zobowiązań z tytułu emisji obligacji, ani z tytułu finansowania udzielonego przez podmioty wykonujące czynności bankowe w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Należy wskazać, że nie jest możliwe całkowite wykluczenie, że Emitent nie pozyska wystarczającej sumy środków z emisji obligacji, jak również, że Emitent nie pozyska niezbędnych środków z innych źródeł na realizację projektu deweloperskiego Domy Garwolin, czy też pozyskane środki nie będą tak wysokie jak zakładał Emitent. Niewykluczone jest również, że wspólnicy Emitenta przestaną pokrywać dalsze finansowanie Emitenta ze środków własnych. Konsekwencję może stanowić niezrealizowanie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednocześnie powyższe ryzyko mitygowane jest wysokim wkładem własnym Emitenta w realizację inwestycji oraz jej ukończenia na poziomie powyżej 50%.
  Ponadto wskazać należy, że Emitent w dniu 25 listopada 2022 roku zaciągnął pożyczkę w wysokości 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/00) zł od spółki Lazurowa 1 sp. z o.o., która powiązana jest osobowo z Emitentem w postaci tej samej osoby prezesa zarządu Pani Wiesławy Tracz oraz która wchodzi w skład wspólników Emitenta. Zgodnie z umową zawarta pomiędzy stronami, pożyczka oprocentowana jest w wysokości 6 % per annum, a jej zwrot ma nastąpić w terminie 7 dni od końca okresu na jaki zawarta została niniejsza umowa pożyczki między stronami, tj. 26 listopada 2024 roku.
  Jednocześnie, w dniu 7 lipca 2022 roku Emitent zaciągnął pożyczkę w wysokości 3.200.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy 00/00) zł od spółki Ostinatio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która powiązana jest osobowa z Emitentem w postaci tej samej osoby prezesa zarządu Pani Wiesławy Tracz oraz która wchodzi w skład wspólników Emitenta. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami, pożyczka oprocentowana jest w wysokości 6 % per annum, a jej zwrot ma nastąpić w terminie 7 dni od końca okresu na jaki zawarta została niniejsza umowa pożyczki między stronami, tj. 9 lipca 2024 roku.
  Dodatkowo Emitent zobowiązał się do wprowadzenia zmiany do umowy pożyczki ze spółką Ostinatio sp. z o.o., polegającej na wydłużeniu okresu obowiązywania umowy i spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2024 roku, która zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki wprowadzona zostanie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Więcej…

• Ryzyko związane ze strukturą Zarządu oraz strukturą udziałową Emitenta
 • W skład Zarządu wchodzi wyłącznie jeden ze wspólników Emitenta. Powoduje to silny związek między sferą właścicielską i działalnością operacyjną Emitenta. Naturalną konsekwencją takiego modelu biznesowego jest szeroka wiedza Zarządu o wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa. Działalność Emitenta jest w dużym stopniu uzależniona od wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia branżowego i biznesowego aktualnego Zarządu, tym samym Emitent nie jest w stanie zapewnić, że ewentualna rezygnacja aktualnego Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji nie będzie miała negatywnego wpływu na bieżącą działalność, realizację strategii oraz wyniki finansowe Emitenta.
  Ponadto należy wskazać, że poza Panią Wiesławą Tracz będącą jednocześnie wspólnikiem Emitenta, pozostała trójka wspólników to spółki kapitałowe, powiązane ze sobą osobowo, w postaci tego samego prezesa – Pani Wiesława Tracz. Kolejno w skład wspólników Emitenta wchodzą: Ostinatio Bis sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000843309), Ostinatio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000782154) oraz Lazurowa 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000792347). Zaznaczenia wymaga, że w przypadku zmiany w strukturze właścicielskiej wyżej wymienionych podmiotów może nastąpić również zmiana w strukturze Zarządu, a jego nowi członkowie, w tym nowy Prezes Zarząd, mogą nie dysponować rozległą wiedzą na temat działalności Emitenta, co wydłuży czas potrzebny do osiągnięcia podobnej efektywności pracy w porównaniu do obecnego składu Zarządu. W związku z powyższym należy również zwrócić uwagę, że sukces działalności Emitenta jest zależny od Prezesa Zarządu Pani Wiesławy Tracz. Jednoczesne ryzyko związane z rozdrobnieniem struktury udziałowej Emitenta jest mitygowane poprzez powiązanie osobowe dla wszystkich wspólników Emitenta w postaci tego samego prezesa Pani Wiesławy Tracz.

Więcej…

• Ryzyko związane z konkurencją
 • Emitent prowadzi swoją działalność w branży, która jest narażona na silną konkurencję, głównie ze strony podmiotów krajowych. Działania podmiotów konkurencyjnych mogą utrudniać możliwość pozyskania nabywców na oferowane nieruchomości, mogą także prowadzić do wzrostu cen nieruchomości gruntowych (na których realizowane są projekty deweloperskie), usług i materiałów budowlanych oraz ograniczać dostępność usług podwykonawców.
  Jednocześnie ewentualny wzrost podaży na nieruchomości lokalowe w budynkach wielorodzinnych niezrównoważony wzrostem popytu, może wpłynąć na obniżenie cen, a w konsekwencji oddziaływać na generowane przez Emitenta marże oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Istnieje ryzyko, że pomimo przyjętej strategii rozwoju nie uda się osiągnąć spodziewanych wyników.
  Ponadto, Emitent celem odpowiedniego reagowania na opisane ryzyko na bieżąco monitoruje rynek nieruchomości i dąży do odpowiedniego dostosowania prowadzonej strategii do sytuacji na rynku.

Więcej…

• Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony konsumentów
 • Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zakazują stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przykładowo takich jak stosowanie niedozwolonych postanowień i warunków umów, czy reklam wprowadzających w błąd. Katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie jest zamknięty, co oznacza, że UOKiK może uznać daną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów nawet wówczas, gdy nie jest ona wprost wskazana jako zakazana w ustawie.
  Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKIK może nałożyć karę w wysokości 10% przychodów osiągniętych w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, chociażby nieumyślnie, dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Spółka nie była stroną postepowań przed UOKIK. Niekorzystne rozstrzygnięcia sądów mogą wpłynąć negatywnie na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Domy Garwolin sp. z o.o.

  Kontakt