fbpx

Efficenter sp. z o.o. – seria B

Data projektu

10 XI 2021 - 01 XII 2021

Wartość projektu

3 030 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Efficenter sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/efficenter-seria-B/ VAM: www.ventusam.pl oraz Emitenta: efficenter.pl/strefa-inwestora/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 12 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowe.


Informacje o Emitencie

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest nabywanie portfeli wierzytelności i prowadzenie działań windykacyjnych.Nabywane portfele pochodzą wyłącznie z fintechowych firm pożyczkowych, których klientami są głównie osoby młode, ceniące wygodę i szybkość obsługi. Scoring kredytowy odbywa się również online. Dzięki temu Emitent ma dostęp do portfeli wierzytelności, które są jednorodne, cechują się wysoką jakością, pochodzą z pożyczek konsumenckich o niskim nominale (ok. 2 tys. PLN).

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

10 listopada – 01 grudnia 2021 r.

Wartość oferty

Cena emisyjna

1 000 zł za jedną Obligację Serii B

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

5 000 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5 000 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

kupon stały 7,2%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

kwartalnie

Harmonogram oferty

10 listopada 2021 r.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
01 grudnia 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów
02 grudnia 2021 r. – Dzień przydziału Obligacji
30 listopada 2023 r. – Wykup Obligacji7,2%

Kupon stały

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji Serii B jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz na nabycie pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy Emitenta, a także na nabywanie certyfikatów funduszy nabywających portfele wierzytelności, z zastrzeżeniem, że środki uzyskane z emisji Obligacji serii B nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy Emitenta oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta pakietów wierzytelności. Część środków z Emisji może zostać przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla Prosper Capital Dom Maklerski S.A. i Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A. z tytułu umowy oferowania Obligacji.


Zabezpieczenia

• Weksel Emitenta wraz z 777 KPC Emitenta do 150% wartości przydzielonych Obligacji
• Poręczenie CDR Investment sp. z o.o. wraz z 777 KPC
• Poręczenie Pana Marcina Lewandowskiego wraz z 777 KPC
• Zastaw na zbiorze wierzytelności wynikających z nabytych pakietów wierzytelności (min. 150% wartości przydzielonych obligacji) 

Czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Efficenter sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/efficenter-seria-B/ VAM: www.ventusam.pl oraz Emitenta: efficenter.pl/strefa-inwestora/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 12 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowe. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko dotyczące zmian legislacyjnych dla branży pożyczek pozabankowych
 • Zmiany legislacyjne dla branży pożyczek pozabankowych mogą pośrednio przełożyć się na firmy windykacyjne. Ograniczenie marżowości produktów pożyczkowych może doprowadzić do zmniejszenia ilości udzielanych pożyczek, a tym samym zmniejszyć wolumen sprzedawanych portfeli wierzytelności.

  Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• Ryzyko dotyczące braku realizacji założeń Emitenta, co do skuteczności czynności windykacyjnych lub czasu ich wykonania
 • Emitent szacuje koszt i czas likwidacji portfela co ma bezpośrednie przełożenie na cash flow Emitenta. Jeśli założenia Emitenta, z jakiegoś powodu, nie spełnią się lub spełnią się w okresie późniejszym niż zakładany, może mieć to skutek w nieterminowym regulowaniu zobowiązań przez Emitenta. Mając na względzie ograniczenie wystąpienia rzeczonego ryzyka, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje ewentualne zmiany w ww. obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

Więcej…

• Ryzyko opóźnień w postępowaniach sądowych i komorniczych
 • W przypadku braku możliwości polubownego wyegzekwowania należności od wierzycieli, Emitent wchodzi na ścieżkę postępowania sądowego lub komorniczego. w związku z powyższym istnieje ryzyko, iż postępowania przed tymi organami ulegną przedłużeniu lub opóźnieniom, co może w konsekwencji wpłynąć na obniżenie rentowności prowadzonych przez Emitenta działań. w związku z rozwojem rynku wierzytelności w Polsce należy zauważyć, że wzrasta świadomość dłużników w zakresie możliwości działań obstrukcyjnych lub działań, które można określić jako działania obronne. Zwiększenie ogólnej świadomości osób fizycznych jak i prawnych dotyczących takowych praktyk ma duże znaczenia dla działalności Emitenta. Spółka w zakresie mitygowania tego ryzyka również dostosowuje strategię dochodzenia należności do zmieniającego się otoczenia.

Więcej…

• Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora
 • Każdy Inwestor rozważający inwestycję w Obligacje powinien oszacować, czy jest ona dla niego w danych okolicznościach odpowiednia. w szczególności, każdy inwestor powinien:

  – posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;

  – posiadać dostęp do, oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny;

  – posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;

  – w pełni rozumieć warunki emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;

  – posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk.  Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

  – Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;

  – Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia;

  – obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę.

  Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Każdy Obligatariusz jest narażony na ryzyko niewywiązania się Emitenta z zobowiązań wynikających z warunków Obligacji, w tym z zobowiązania do terminowej wypłaty Odsetek oraz do zwrotu wartości nominalnej Obligacji w dniu wykupu.

Więcej…

• Ryzyko związane z wierzytelnościami
 • Działalność Emitenta polega między innymi na nabywaniu pakietów wierzytelności oraz ich obsłudze, tj. odzyskiwaniu należności od dłużników. w tym modelu biznesowym ryzyko dotyczy przede wszystkim wartości odzyskanych należności. Aby działalność była rentowna, wielkość odzyskanych środków finansowych musi przynajmniej pokrywać cenę zakupu wierzytelności oraz koszty jej obsługi. Nadrzędną wartością jest wybór właściwego pakietu wierzytelności możliwych do odzyskania, we właściwej cenie. w przypadku błędnego wyboru i nabycia pakietu wierzytelności, istnieje ryzyko braku możliwości odzyskania długów w wartości pokrywającej koszty jego nabycia i obsługi. Powyżej opisane ryzyko w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, w tym na jej płynność finansową. Ryzyko to jest ograniczane poprzez zaangażowanie w proces zakupowy osób posiadających duże doświadczenie w branży. Osoby takie posiadają wiedzę ekspercką mającą na celu poprawne określenie dochodowości każdej z nabywanej wierzytelności.

Więcej…

• Ryzyko związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 • W dniu 30 września 2021 Emitent otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik zawiadomienia o zajęciu wierzytelności na kwotę 1.776.348.80 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 80/100) z tytułu zobowiązania podatkowego spółki LOZYW Sp. z o.o. Emitent pozostawał dłużnikiem LOZYW Sp. z o.o. z tytułu umowy cywilnoprawnej i zobowiązania nie zrealizował. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w oparciu o tytuł wykonawczy z 2017 roku, dokonał zajęcia wszelkich wierzytelności przysługujących Emitentowi od Rail Polska Sp. z o.o. oraz PKP INTERCITY S.A. Spółka podjęła działania, zmierzające do wstrzymania lub zawieszenia egzekucji. Natomiast Spółka LOZYW wystąpiła da Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik z wnioskiem o układ ratalny, który jest w tej chwili opiniowany, wyrażenie zgody na podpisanie układu spowoduje uchylenie zajęcia wobec Spółki OLKOL.

Więcej…

• Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
 • Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi wartości nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.

  Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. w takim wypadku Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. w takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać niezaspokojone w ogóle. w przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty.

Więcej…

• Ryzyko związane z brakiem wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego
 • Emitent nie zamierza wprowadzić Obligacji do ASO na rynku Catalyst organizowanym przez GPW. w związku z powyższym, po objęciu Obligacji przez Inwestorów, Emitent nie będzie podejmował kroków w celu złożenia wniosku o wprowadzenie Obligacji na rynek Catalyst, co negatywnie wpływa na możliwość sprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Obligatariusze powinni liczyć się z ryzykiem, że w takiej sytuacji sprzedaż Obligacji po satysfakcjonującej cenie, może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Więcej…

• Ryzyko związane z modelem wyceny zabezpieczenia
 • Podmiot dokonujący odpowiednich kalkulacji w związku z oszacowaniem wartości zabezpieczenia posiłkuje się modelem finansowym, który w mniemaniu osoby badającej będzie najlepiej odzwierciedlał wartość przedmiotu zabezpieczenia. Może się także okazać, że użyte w modelu wartości wsadowe będą zniekształcać realną wartość przedmiotu zabezpieczenia. w związku z tym istnieje ryzyko, że wartość przedmiotu zabezpieczenia może się okazać inna niż oczekiwana. Zarząd Emitenta minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez wybór podmiotu badającego, który posiada odpowiednie kompetencje oraz zachowuje niezależność w swoich osądach i kalkulacjach.

Więcej…

• Ryzyko związane ze zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia
 • Emisja będzie posiadała szereg zabezpieczeń opisanych w Warunkach Emisji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku ewentualnej wymuszonej sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, w sytuacji braku realizacji przez Emitenta świadczeń z Obligacji, uzyskana stąd kwota może być niewystarczająca do zaspokojenia wszystkich wierzytelności z tyt. Obligacji. Istnieje jednocześnie ryzyko, że Obligatariusze nie otrzymają wierzytelności wynikających z Obligacji w pełnej wysokości, nawet w wyniku realizacji wszystkich przedmiotów zabezpieczenia Obligacji. Dodatkowo wskazać należy, iż wyceny przedmiotu zabezpieczenia dokonywane są na określoną datę i nie ma gwarancji, że dane w nich zawarte nie ulegną zmianie. w szczególności istnieje ryzyko, iż w wyniku zmian koniunktury i otoczenia rynkowego, wartość rynkowa przedmiotów zabezpieczenia ulegnie obniżeniu.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Efficenter sp. z o.o.

  Kontakt