fbpx

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ Seria AF

Data projektu

do 28 października 2022

Wartość projektu

38 807 100 zł

Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt Emisyjny z dnia 19.08.2022 r. został opublikowany i jest to jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Funduszu oraz o publicznej ofercie certyfikatów inwestycyjnych. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego Prospektu, która dostępna jest na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ( https://www.pcdm.pl/emisja/eques-akcji-sektora-prywatnego-fiz-seria-af/ ) Dokument zawierający bezpośredni link do strony z informacjami o Prospekcie Emisyjnym znajduje się na niniejszej stronie w sekcji materiały do pobrania. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego.

Oferta prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem certyfikatów nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja czy oferta w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt Emisyjny nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

• Dynamiczna strategia akcyjna skoncentrowana na spółkach prywatnych (max. 5% Skarbu Państwa w akcjonariacie)

• Odpowiednia selekcja spółek o trwałych strukturalnych przewagach rynkowych

 

Polityka inwestycyjna Funduszu

• EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ jest funduszem akcyjnym, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%.

• Ponadto fundusz lokuje aktywa w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego.

• Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80.

• Dopuszcza się jednak inwestycje w instrumenty udziałowe inne niż będące bazą wspomnianych indeksów, w tym także notowane na rynkach zagranicznych.

 

Kryteria doboru spółek do portfela

• Zmotywowany i doświadczony zarząd

• Atrakcyjny i konkurencyjny produkt

• Zdolność do generacji gotówki

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

do 28 października 2022

Wartość oferty

Cena certyfikatu

1.293,57

Minimalny zapis

Wykup certyfikatu

miesięczny

Wartość nominalna

Minimalna wartość zapisu

1.293,57

Termin przydziału

Opłata za zarządzanie

2,5% rocznie od aktywów

Wypłata odsetek

Wycena certyfikatów

miesięczna

EQUES Investment TFI SA

EQUES Investment TFI SA prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uzyskanego w kwietniu 2007 roku.

 

Strategie rynkowe

• Fundusze rynku kapitałowego, należące do TFI, obejmują pełne spektrum strategii inwestycyjnych, będących odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby Inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

 

Innowacje

• TFI jako pierwsze na rynku utworzyło fundusz inwestujący w elektrownie fotowoltaiczne.

 

Inwestycje niepubliczne

• Towarzystwo inwestuje także w spółki celowe udzielające pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach oraz w nieruchomości komercyjne.

 

Aktywa netto

• Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Towarzystwa na koniec maja 2021 wynosi blisko 1 mld PLN.


Zarządzający Funduszem

Jakub Liebhart
członek zarządu, zarządzający aktywami funduszy
Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.


Marek Olewiecki
zarządzający aktywami funduszy
Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) i licencję maklera papierów wartościowych nr 2812. 

Czynniki ryzyka

Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działania Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że osiągnięty efekt może być istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Ze względu na stopień potencjalnego ryzyka Fundusz dedykowany jest grupie inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, dopuszczających możliwość utraty części lub całości środków finansowych ulokowanych w Funduszu. 

 

 

• RYZYKO RYNKU AKCJI
 • Ryzyko rynku akcji oznacza możliwość nieosiągnięcia zakładanej stopy zwrotu, a nawet poniesienia przez Fundusz straty w wyniku spadku cen akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub cen Instrumentów Pochodnych opartych o akcje albo indeksy giełdowe będących przedmiotem umów zawartych przez Fundusz.

  Na ryzyko rynku akcji składają się ryzyko systematyczne całego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne poszczególnych emitentów akcji.

  Ryzyko systematyczne jest determinowane czynnikami o charakterze makroekonomicznym i tym samym wpływ na nie mają zmiany podstawowych parametrów opisujących ogólny stan gospodarki, takich jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, podaż pieniądza, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia w gospodarce, kursy walutowe, stopa procentowa oraz inne agregaty polityki pieniężnej. Niekorzystne zmiany sytuacji makroekonomicznej w tym wypadku mogą negatywnie oddziaływać na ceny akcji i w konsekwencji na wartość Certyfikatów. Wraz z postępem procesu globalizacji światowego systemu finansowego, wysoka i rosnąca korelacja poszczególnych rynków akcji sprawia, że dywersyfikacja lokat Funduszu pomiędzy rynkami akcji różnych krajów nie pozwala na wyeliminowanie ryzyka systematycznego, które wykazuje tendencję do przyjmowania charakteru globalnego.

  Ryzyko specyficzne związane jest zaś z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów i dotyczy stricte zagrożeń wynikających z działalności, którą prowadzą. Wpływ na ryzyko specyficzne emitenta mają m.in.: rynek, na którym działa (pogorszenie warunków makroekonomicznych w danym segmencie, zmiana ustawodawstwa w zakresie podatków lub warunków prowadzenia działalności itp.), perspektywy rozwoju, bieżące i prognozowane wyniki prowadzonej działalności gospodarczej, pozostałe wskaźniki finansowe, w tym struktura finansowania, jakość organów sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze, struktura akcjonariatu i plany ewentualnych jej zmian.

  Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza możliwość otwierania krótkich pozycji na rynku akcji (poprzez dokonywanie krótkiej sprzedaży i otwieranie krótkich pozycji w Instrumentach Pochodnych), które pozwalają zarabiać na spadkach cen akcji, ale przynoszą straty w przypadku wzrostu ich cen. Otwarcie krótkich pozycji może powodować, że zależność pomiędzy zmianami koniunktury giełdowej a wartością lokat Funduszu przyjmie charakter odwrotny – istnieje możliwość spadku wartości lokat Funduszu na skutek wzrostów cen na rynku akcji.

  Materializacja ryzyka rynku akcji może skutkować osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty niższej w stosunku do oczekiwanej, a nawet doprowadzić do straty z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości Certyfikatu poniżej ceny jego nabycia). Istotność ryzyka i prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, estymacji stanu przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej Funduszu, zostało ocenione jako wysokie.

  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Ryzyko systematyczne charakteryzuje się wysokim poziomem niedywersyfikowalności. Fundusz może jednak próbować ograniczać ryzyko systematyczne poprzez zmniejszanie ekspozycji na rynek akcji, np. poprzez sprzedaż akcji lub przy użyciu kontraktów terminowych (pozycja short). Działania Funduszu polegają również na bieżącym monitorowaniu natężenia tego ryzyka oraz ewentualnym reagowaniu na nie w ramach możliwości, mając na uwadze najlepszy interes Uczestników.

  Jeśli chodzi zaś o ryzyko specyficzne, Fundusz stosuje techniki redukujące poziom ewentualnego zagrożenia.
  Techniki te polegają przede wszystkim na:

  1) dokonywaniu analizy emitentów akcji pod wieloma aspektami, takimi jak m.in.: ocena kondycji finansowej emitenta, jego otoczenia gospodarczego i prawnego, poziom ryzyka inwestowania w akcje danego emitenta, wycena wartości tych akcji itp.;

  2) stosowaniu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego polegającą na tym, że ryzyko specyficzne ulega ograniczeniu poprzez nabywanie akcji wielu emitentów – dzięki temu ryzyko specyficzne jednego emitenta ma mniejsze znaczenie w kontekście całego portfela inwestycyjnego Funduszu. Jednocześnie Fundusz unika przy tym dokonania tzw. przedywersyfikowania objawiającego się tym, że koszty dywersyfikacji (koszty analizy emitentów, koszty transakcyjne itp.) przewyższają realne korzyści z nabycia akcji emitentów, które nie prowadzą do mającego znaczenie ograniczania specyficznego ryzyka rynku akcji.

Więcej…

• RYZYKO COVID-19
 • Wykryta na początku 2020 roku pandemia wirusa SARS-CoV-2 do dnia opublikowania Prospektu nie ustała ani nie została opanowana.

  W bieżącym roku Emitent obserwował szereg jej skutków – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

  Pandemia wpłynęła i prawdopodobnie nadal będzie wpływać na rynki, w szczególności na rynek akcji – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wpływ ten wynika zarówno z zaburzenia popytu na niektóre produkty/ usługi (na przykład zmniejszenie wydatków w związku z niepewnością), jak również z podejmowanych działań zaradczych (na przykład zarządzenia państwowe w zakresie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej itp.). Emitent obserwuje także zmiany przeciwne – to jest zwiększenie popytu na niektóre usługi czy produkty, których wycenie wręcz sprzyja obecny stan przemodelowania gospodarki i zachowań konsumenckich i społecznych.

  W Polsce stan epidemii ogłoszono 20 marca 2020 roku i trwa on do dzisiaj.
  Konsekwencją utrzymującej się niepewności i ograniczeń administracyjnych mogą być, w szczególności, zmniejszenie konsumpcji, spadek produkcji, problemy płynnościowe osób fizycznych i przedsiębiorstw – a w konsekwencji upadłości, wzrost bezrobocia i dalsze zakłócenia społeczne i ekonomiczne. Z drugiej strony utrzymywanie się stanu ograniczenia na przykład przemieszczania, czy niepewności na płaszczyźnie zdrowotnej, mogą wpływać korzystnie na wyceny przedsiębiorstw i akcji z sektorów handlu na odległość, gier, farmaceutycznej/higienicznej itd.

  Pandemia może negatywnie wpłynąć na wyniki Emitenta, jeżeli Emitent będzie inwestował w akcje spółek, które z powodów fundamentalnych lub innych stracą na wartości. Wpływ ten może zostać ograniczony, jeżeli Emitent dokona przemodelowania składu portfela inwestycyjnego, uwzględniając bieżącą i spodziewaną sytuację rynkową.

  Ze względu na fakt, że pandemia ma na Emitenta wpływ pośredni (gdzie wpływ występuje najpierw na tak zwaną „realną” gospodarkę, następnie na wyniki spółek, następnie na kurs ich akcji i w wyniku powyższego – na wycenę Certyfikatu), Ryzyko jest traktowane jako ryzyko polityki inwestycyjnej.

  Istotność oraz prawdopodobieństwo ziszczenia się ryzyka zostało określone jako wysokie.

  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Fundusz będzie prowadził politykę inwestycyjną uwzględniającą przeszłą, obecną, a także prognozowaną sytuację epidemiczną, na bieżąco monitorując jej wpływ na stan i wartość lokat. Fundusz będzie dokonywał lokat w taki sposób, aby minimalizować ryzyka związane z pandemią, a jednocześnie wykorzystywać okazje i szanse, jakie będą pojawiały się w związku ze zmianami sytuacji epidemicznej.

Więcej…

• RYZYKO RYNKU TOWARÓW
 • Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza możliwość dokonywania przez Fundusz inwestycji na rynkach towarowych za pośrednictwem Towarowych Instrumentów Pochodnych. Zmiany cen Towarowych Instrumentów Pochodnych wynikają ze zmian cen towarów giełdowych (towary rozumiane jako wszelkie dobra o charakterze zamiennym podlegające dostawie, w tym metale, rudy i stopy metali, produkty rolne i energia, oznaczone co do gatunku rzeczy, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych) stanowiących bazę Towarowego Instrumentu Pochodnego. Ceny rynkowe towarów giełdowych mogą podlegać znaczącym wahaniom zarówno z powodów fundamentalnych (zmiany przewidywanego popytu na dany towar, jego podaży, globalnego poziomu zapasów itp.), jak i z przyczyn o charakterze technicznym (aktywność spekulacyjna innych inwestorów).

  Ryzyko rynku towarów oznacza możliwość nieosiągnięcia zakładanej stopy zwrotu, a nawet poniesienia przez Fundusz straty w wyniku spadku cen towarów stanowiących Bazę Towarowych Instrumentów Pochodnych dla Towarowych Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem umów zawartych przez Fundusz.

  Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza możliwość otwierania krótkich pozycji na rynku towarów (poprzez otwieranie krótkich pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych), to jest pozycji, które pozwalają zarabiać na spadkach wartości rynkowej cen towarów, ale przynoszą straty w przypadku wzrostu ich cen. Otwarcie krótkich pozycji może powodować, że zależność pomiędzy zmianami koniunktury na rynku towarów a wartością lokat Funduszu przyjmie charakter odwrotny – istnieje możliwość spadku wartości lokat Funduszu na skutek wzrostów cen na rynku towarów.

  Materializacja ryzyka rynku towarów może skutkować osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty niższej w stosunku do oczekiwanej, a nawet doprowadzić do straty z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości Certyfikatu poniżej ceny jego nabycia). Istotność ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, estymacji stanu przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej Funduszu, zostało ocenione jako średnie.

  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Fundusz posiada mechanizmy zarządcze, dzięki którym jest w stanie ograniczać ryzyko rynku towarów. Decydujące znaczenie ma etap podejmowania decyzji o ulokowaniu lub nieulokowaniu aktywów Funduszu na rynku towarowym poprzez kompleksową analizę inwestycji i ewentualnych czynników determinujących zmaterializowanie się zagrożenia powodującego nieosiągnięcie zakładanej stopy zwrotu lub poniesienie straty z danej inwestycji. Fundusz również posiada niekiedy możliwość ograniczania ryzyka rynku towarów na wczesnym etapie za pomocą podjęcia decyzji o zakończeniu inwestycji przynoszącej straty, zanim straty według prognoz Funduszu zaczną się pogłębiać. Dodatkowo Fundusz może próbować ograniczać ryzyko rynku towarów poprzez zmniejszanie ekspozycji na tym rynku, np. przy użyciu kontraktów terminowych (pozycja short).

  Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu, statutu i warunków emisji certyfikatów. Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.

Więcej…

• RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH
 • Stopy procentowe mają przełożenie na stan gospodarek krajów, w tym na rynki finansowe. Decyzje podejmowane
  w ramach polityki pieniężnej przez banki centralne odnoszą skutek w postaci poziomu zaciąganych kredytów
  i pożyczek, a także poziomu depozytów bankowych w gospodarce. Wzrost stóp procentowych pociąga za sobą
  wzrost oprocentowania kredytów oraz depozytów bankowych. Warunki te determinują zaciąganie mniejszej ilości
  kredytów. Ponadto wyższe stopy procentowe sprzyjają wpłacaniu oszczędności na oprocentowane depozyty
  bankowe, co w ogólnym rozrachunku prowadzi do zmniejszenia ilości pieniędzy w obiegu. Z drugiej strony spadek
  stóp procentowych powoduje zwiększenie zdolności kredytowej kredytobiorców oraz obniżenie kosztu zaciągnięcia
  14
  kredytów, co zachęca do ich zaciągania. Dodatkowo niższe stopy procentowe przekładają się na niższe
  oprocentowanie depozytów bankowych i w konsekwencji na niższe depozyty bankowe. Należy pamiętać, że w dobie
  globalizmu decyzje dotyczące wysokości poziomu stóp procentowych podejmowane w różnych państwach mogą się
  wzajemnie przenikać i reagować na siebie.

Więcej…

• RYZYKO KURSU WALUTOWEGO
 • Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza możliwość nabywania przez Fundusz Walut Obcych, lokowania Aktywów
  Funduszu w instrumenty denominowane w Walutach Obcych oraz otwieranie pozycji w Instrumentach Pochodnych,
  dla których Instrumentem Bazowym jest Waluta Obca. Fundusz może także zaciągać zobowiązania denominowane
  w Walutach Obcych.
  Ryzyko walutowe oznacza możliwość poniesienia przez Fundusz straty na skutek spadku wartości lokat Funduszu
  denominowanych w Walutach Obcych, w wyniku wzrostu kursu złotego do Walut Obcych, w których notowane lub
  denominowane są te lokaty Funduszu lub możliwość wzrostu wartości zobowiązań Funduszu denominowanych
  15
  w Walutach Obcych w wyniku spadku kursu złotego do Walut Obcych, w których wyrażone są zobowiązania
  Funduszu.
  Materializacja ryzyka kursu walutowego (w którejkolwiek jego postaci opisanej powyżej) może skutkować
  osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty niższej w stosunku do oczekiwanej, nawet może doprowadzić
  do straty z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości Certyfikatu poniżej ceny jego nabycia). Istotność ryzyka oraz
  prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, estymacji stanu
  przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej Funduszu, zostało
  ocenione jako średnie.
  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Fundusz może zastosować mechanizmy zabezpieczające wartość lokat denominowanych w Walucie Obcej, które
  mają na celu niwelowanie wpływu wahań kursu Waluty Obcej na Wartość Aktywów, takie jak np.: zabezpieczanie
  pozycji przy użyciu kontraktów forward na waluty, czy swapy walutowe.

Więcej…

• RYZYKO DŹWIGNI FINANSOWEJ
 • Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza stosowanie przez Fundusz dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa polega na
  pożyczaniu kapitału w celu jego dalszej inwestycji. Dźwigni finansowa stosowana jest dla zwielokrotnienia zysków i działa
  w przypadku osiągania stopy zwrotu z inwestycji przewyższającej koszt pożyczonego kapitału.
  Ryzyko dźwigni finansowej polega na możliwości poniesienia przez Fundusz straty na skutek nietrafnych decyzji
  inwestycyjnych lub wszelkich innych zdarzeń powodujących, że stopa zwrotu z lokat Funduszu jest niższa od stopy
  oprocentowania pożyczonego kapitału, stosowanie dźwigni finansowej prowadzi do zwielokrotnienia strat w porównaniu do
  inwestycji, które nie korzystają z tego mechanizmu. Ryzyko dźwigni finansowej występuje w szczególności w przypadku
  zaciągania przez Fundusz kredytów lub pożyczek, zawieranych przez Fundusz umów mających za przedmiot Instrumenty
  Pochodne lub Towarowe Instrumenty Pochodne oraz nabywania przez Fundusz tytułów uczestnictwa w takich funduszach
  portfelowych (ETF – Exchange Traded Funds), które zawierają w swej konstrukcji mechanizm dźwigni finansowej.
  Materializacja ryzyka dźwigni finansowej może skutkować osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty niższej
  w stosunku do oczekiwanej, a nawet doprowadzić do straty z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości Certyfikatu poniżej
  ceny jego nabycia). Istotność ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na podstawie aktualnej
  sytuacji rynkowej, estymacji stanu przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem polityki
  inwestycyjnej Funduszu, zostało ocenione jako wysokie. Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Ryzyko dźwigni finansowej zostało przewidziane, a mechanizm zarządczy tym ryzykiem został opracowany na etapie
  nadawania Statutu przez Towarzystwo. Fundusz stosuje się do limitów określonych w Statucie i przepisach prawa. Ponadto
  korzystanie z dźwigni finansowej uzależnione jest od decyzji zarządzającego, opartej o ocenę poziomu potencjalnego zysku
  względem ryzyka.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE
 • Ryzyko związane z zawieraniem umów których przedmiotem są Instrumenty Pochodne oznacza możliwość poniesienia przez
  Fundusz straty w wyniku zmian cen niekorzystnych z punktu widzenia pozycji zajmowanych przez Fundusz w Instrumentach
  Pochodnych. Na ryzyko Instrumentów Pochodnych mogą składać się: ryzyko bazy instrumentu pochodnego (w zależności od
  instrumentu stanowiącego Bazę Instrumentu Pochodnego mogą to być niektóre lub wszystkie czynniki ryzyka wymienione
  w niniejszym rozdziale) ryzyko odchylenia wyceny Instrumentu Pochodnego od wyceny Instrumentu Bazowego; ryzyko
  niedopasowania pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej. Zawarcie umowy mającej za przedmiot Niewystandaryzowane
  Instrumenty Pochodne wiąże się dodatkowo z ryzykiem kontrahenta.
  Z inwestowaniem w instrumenty pochodne związane jest również ryzyko dźwigni finansowej. Charakter tego ryzyka oraz
  metody zarządzania nim zostały opisane we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
  Materializacja ryzyka związanego z zawieraniem umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, może skutkować
  osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty niższej w stosunku do oczekiwanej, a nawet doprowadzić do straty
  z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości Certyfikatu poniżej ceny jego nabycia). Istotność ryzyka oraz
  prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, estymacji stanu
  przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej Funduszu, zostało ocenione
  jako wysokie.
  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Fundusz zarządza ryzykiem związanym z zawieraniem umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne m.in. poprzez
  odpowiedni dobór lokat Funduszu stanowiących Instrumenty Pochodne i ich monitorowanie, uwzględnianie ekspozycji
  uzyskiwanej poprzez instrumenty pochodne w limitach koncentracji oraz kontrolę poziomu i limitu Ekspozycji AFI (dźwigni
  finansowej). Fundusz kontroluje ponadto poziom i dokonuje inwestycji w ramach ustalonych limitów ryzyka kontrahenta
  rozumianego jako niezrealizowany zysk Funduszu w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych.

Więcej…

• RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY
 • Krótka sprzedaż jest specyficznym rodzajem transakcji, który zasadniczo składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich
  – otwarcie pozycji, polega na tym, że sprzedaje się uprzednio pożyczone instrumenty finansowe. Drugi z nich – zamknięcie
  pozycji, polega zaś na tym, że instrumenty finansowe nabywa się, a następnie zwraca podmiotowi, od którego zostały
  pożyczone. Różnica między ceną sprzedaży instrumentów finansowych otrzymaną przez Fundusz, a ceną nabycia tych
  instrumentów finansowych zapłaconą przez Fundusz, po odjęciu kosztów, stanowi wynik Funduszu z transakcji.
  Transakcja przynosi zysk, jeżeli instrumenty finansowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży zostały odkupione po cenie
  niższej od ceny, po której zostały wcześniej sprzedane. Od chwili skorzystania z mechanizmu krótkiej sprzedaży cena rynkowa
  instrumentu finansowego powinna spaść. W przeciwnym przypadku transakcja przynosi stratę.
  Transakcje krótkiej sprzedaży pozwalają więc zarabiać na spadkach cen instrumentów finansowych.
  Ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży polega przede wszystkim na możliwości poniesienia przez Fundusz strat
  na skutek realizacji nietrafionych decyzji inwestycyjnych i wzrostu cen instrumentów finansowych będących przedmiotem
  krótkiej sprzedaży.
  Z transakcjami krótkiej sprzedaży może wiązać się dodatkowe ryzyko polegające na tym, że podmiot, od którego instrumenty
  finansowe zostały pożyczone przez Fundusz może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa pożyczki zawarta z tym podmiotem
  zawiera takie uprawnienie), zmuszając tym samym Fundusz do zamknięcia pozycji w niekorzystnym momencie, co może
  mieć negatywny wpływ wynik takiej transakcji.
  Materializacja ryzyka związanego z transakcjami krótkiej sprzedaży może skutkować osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji
  w Certyfikaty niższej w stosunku do oczekiwanej, a nawet doprowadzić do straty z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości
  Certyfikatu poniżej ceny jego nabycia). Istotność ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na
  podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, estymacji stanu przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z
  uwzględnieniem polityki inwestycyjnej Funduszu, zostało ocenione jako wysokie.
  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Fundusz dokłada należytej staranności do procesu analizy określonego instrumentu finansowego mającego być przedmiotem
  umowy krótkiej sprzedaży, zwłaszcza w zakresie prawdopodobieństwa zrealizowania się zakładanego scenariusza spadku
  ceny tego instrumentu finansowego na rynku publicznym. Dokonując inwestycji przy użyciu krótkiej sprzedaży Fundusz
  wybiera takie instrumenty finansowe, które cechują się wysokim poziomem płynności (tzn. zachodzi wysoki stopień
  prawdopodobieństwa nabycia lub zbycia danych instrumentów finansowych w określonym czasie bez narażenia Aktywów na
  utratę wartości).

Więcej…

• RYZYKO KREDYTOW
 • Ryzyko kredytowe, związane z możliwością inwestowania przez Fundusz w Dłużne Papiery Wartościowe, jest ryzykiem
  przejawiającym się w różnych postaciach. Dwoma podstawowymi i najbardziej powszechnymi kategoriami klasyfikacji są: (i)
  ryzyko niedotrzymania warunków, które rozpatrywane jest w wyłącznie w negatywnym charakterze oznaczającym
  możliwości niedotrzymania warunków przez emitenta, to jest brakiem jego zdolności do obsługiwania wierzytelności
  Funduszu oraz (ii) ryzyko wiarygodności kredytowej o charakterze neutralnym przejawiające się poprzez obniżenie
  wiarygodności kredytowej emitenta (aspekt negatywny) oraz podwyższenie wiarygodności kredytowej emitenta (aspekt
  pozytywny).
  Ryzyko kredytowe oznacza w praktyce możliwość spadku wartości lokat Funduszu w wyniku pogorszenia wiarygodności
  kredytowej emitenta powodującej spadek cen albo częściową lub całkowitą utratę wartości przez instrumenty dłużne (Dłużne
  Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego) będące przedmiotem lokat Funduszu. Pogorszenie wiarygodności
  kredytowej jest następstwem pogorszenia perspektyw rozwoju emitenta z przyczyn leżących po stronie emitenta jak
  i niezależnych od niego zmian warunków otoczenia rynkowego, ekonomicznego, prawnego, technicznego w jakich działa
  emitent lub jego branża, ale także wszelkich innych istotnych zdarzeń, w tym także zdarzeń jednorazowych oraz zdarzeń
  losowych, których następstwem jest zmniejszenie zdolności emitenta do regulacji zobowiązań zarówno bieżących jak
  i przyszłych.
  Ryzyko kredytowe oznacza również możliwość poniesienia przez Fundusz straty w wyniku niewywiązywania się ze swoich
  zobowiązań przez kontrahentów, z którymi zostały zawarte przez Fundusz umowy dotyczące Papierów Wartościowych lub
  Instrumentów Pochodnych jeśli transakcje te nie są objęte systemem gwarantowania rozliczeń.
  Materializacja ryzyka kredytowego może skutkować osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty niższej w stosunku
  do oczekiwanej, a nawet doprowadzić do straty z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości Certyfikatu poniżej ceny jego
  nabycia). Istotność ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na podstawie aktualnej sytuacji
  rynkowej, estymacji stanu przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej
  Funduszu, zostało ocenione jako średnie.
  17
  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Ryzyko kredytowe ograniczane jest przez Fundusz już na etapie wyboru instrumentów finansowych lub przed zaciągnięciem
  konkretnego zobowiązania, obciążonych tym ryzykiem. Następczą formą kontroli ryzyka kredytowego praktykowaną przez
  Fundusz jest bieżąca analiza zmieniających się czynników ryzyka kredytowego oraz elastyczne dostosowywanie swoich
  działań do poziomu jego natężenia. Dodatkowo Fundusz stosuje dywersyfikację instrumentów finansowych, w które lokuje
  Aktywa. Poprzez dywersyfikację Fundusz na bieżąco dąży do niwelowania poziomu ryzyka.

Więcej…

• RYZYKO INWESTOWANIA W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE I TYTUŁY UCZESTNICTWA
 • Ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
  przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oznacza możliwość poniesienia przez Fundusz straty
  w wyniku niekorzystnych zmian cen lub wartości aktywów netto przypadających na te jednostki, certyfikaty inwestycyjne
  lub tytuły uczestnictwa. Ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa ma
  charakter wtórny, a jego podstawowym źródłem są kategorie lokat, w które lokuje Fundusz lub instytucja emitująca
  jednostki, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa. W zależności od jej polityki inwestycyjnej zastosowanie mogą
  mieć niektóre lub wszystkie czynniki wymienione w niniejszym rozdziale.
  Ponadto inwestowanie w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa związane jest z ryzykiem
  niekorzystnego wpływu na wartość takich lokat wynikającą z braku wpływu Funduszu na strukturę portfela lokat
  i podejmowane decyzje inwestycyjne przez zarządzających tymi funduszami oraz instytucje wspólnego
  inwestowania, brakiem wpływu na zmiany zarządzających, zmiany polityki inwestycyjnej czy stylu zarządzania daną
  instytucją. Ten rodzaj inwestycji związany jest również z ryzykiem wyceny lokat danego funduszu lub instytucji wspólnego
  inwestowania w sposób odmienny niż dokonywana przez Fundusz, gdy nabywa te instrumenty bezpośrednio.
  Materializacja ryzyka inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa może skutkować
  osiągnięciem stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty niższej w stosunku do oczekiwanej, a nawet doprowadzić do straty
  z inwestycji w Certyfikaty (spadku wartości Certyfikatu poniżej ceny jego nabycia). Istotność ryzyka oraz
  prawdopodobieństwo jego ziszczenia się, w szczególności na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, estymacji stanu
  przyszłego oraz na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej Funduszu, zostało ocenione
  jako średnie.
  Mechanizm zarządzania ryzykiem:
  Ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa może być ograniczane poprzez
  stosowanie odpowiedniego poziomu dywersyfikacji lokat tego rodzaju. Metoda ta polega na nabywaniu produktów funduszy
  inwestycyjnych charakteryzujących się odmienną specyfiką, w tym m.in. różnoraką polityką inwestycyjną funduszy
  inwestycyjnych, lokatami tych funduszy i innym poziomem ryzyka obarczającego te lokaty. Dokonując dywersyfikacji
  Fundusz bierze również pod uwagę poziom skorelowania portfeli inwestycyjnych funduszy względem siebie.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową i dowiedz się więcej >>

  Kontakt