fbpx

Wratislavia Wise sp. z o.o. – seria A

Data projektu

29 X 2021 - 29 XI 2021

Wartość projektu

2 487 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy  nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Wratislavia Wise sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/wratislavia-wise-seria-a/ oraz Emitenta: www.wratislaviawise.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Informacje o Emitencie

• Wratislavia Wise sp. z o.o. to spółka będąca spółką właścicielską powołana celem współrealizacji projektów deweloperskich z innymi podmiotami zarządzanymi przez Prezesa Zarządu – Mirosława Kępę – przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

• Aktualnie prowadzoną inwestycją spółki jest Cisova Park – osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z przynależnym terenem rekreacyjnym zlokalizowane w Stanowicach.

Szczegóły oferty

 
Termin zapisów

Termin zapisów

29 października – 29 listopada 2021 r.

Wartość oferty

Cena emisyjna

1 000 zł za jedną Obligację Serii A

Minimalny zapis

Liczba Obligacji

3 000 sztuk

Wartość nominalna

Minimalny zapis

5 000 zł

Termin przydziału

Oprocentowanie

stałe 6%

Wypłata odsetek

Wypłata odsetek

kwartalnie

Harmonogram oferty

29 października 2021 r.– Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
29 listopada 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów
30 listopada 2021 r. – Dzień przydziału Obligacji
22 listopada 2023 r. – Wykup Obligacji6%

oprocentowanie stałe

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Zapoznaj się z czynnikami ryzyka >>


Cel emisji

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych na dokapitalizowanie spółki TBRE sp. z o.o. Spółki komandytowej celem uzupełnienie budżetu I etapu inwestycji Cisova Park oraz współfinansowania zakupu nieruchomości przez spółkę celową Emitenta, na której realizowane będą następne etapy inwestycji Cisova Park.


Zabezpieczenia

Obligacje będą miały status obligacji zabezpieczonych, przy czym przydział Obligacji nastąpi przed ustanowieniem zabezpieczeń.

• Umowa wekslowa
• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta
• Poręczenie spółki celowej mającej nabyć nieruchomość, na której realizowane będą kolejne etapy inwestycji Cisova Park
• Poręczenie spółki Intelligent Solutions Polska; inna, odporna na zawirowania covidove branża [energetyka, profesjonalna, klient b2b], spółka niezależnie zarządzana operacyjnee
• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Poręczycieli
• Hipoteka na nieruchomości z zastrzeżeniem, że hipoteka zostanie ustanowiona jedynie pod warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. Przy czym środki przeznaczone na zakup nieruchomości nie zostaną wypłacone bezpośrednio Emitentowi 

Czynniki ryzyka

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Wratislavia Wise sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/wratislavia-wise-seria-a/ oraz Emitenta: www.wratislaviawise.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w obligacje zalicza się m.in.: 

 

 

• Ryzyko związane ze strukturą zarządu oraz zmianą składu zarządu
 • W skład zarządu wchodzi wyłącznie jeden z założycieli Emitenta. Powoduje to silny związek między sferą właścicielską i działalnością operacyjną Emitenta. Naturalną konsekwencją takiego modelu biznesowego jest szeroka wiedza zarządu o wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa. Działalność Emitenta jest w dużym stopniu uzależniona od wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia branżowego i biznesowego aktualnego zarządu, tym samym Emitent nie jest w stanie zapewnić, że ewentualna rezygnacja aktualnego Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji nie będzie miała negatywnego wpływu na bieżącą działalność, realizację strategii oraz wyniki finansowe Emitenta.
  Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku obydwu Spółek Celowych, które – jako spółki komandytowe – reprezentowane są przez komplementariusza TBRE spółkę z ograniczoną odpowiedzialności (KRS: 0000911707) z siedzibą we Wrocławiu, w skład zarządu, której wchodzi wyłącznie Pan Mirosław Kępa (założyciel Emitenta). Wskazania wymaga, że w przypadku zmiany w strukturze właścicielskiej wyżej wymienionych podmiotów może nastąpić również zmiana w składzie zarządu, a jego nowi członkowie mogą nie dysponować rozległą wiedzą na temat działalności Emitenta oraz Spółek Celowych, co wydłuży czas potrzebny do osiągnięcia podobnej efektywności pracy w porównaniu do obecnego składu zarządu.
  Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Pan Mirosław Kępa jest jednocześnie większościowym udziałowcem Emitent oraz komplementariusza Spółek Celowych. Tym samym należy podkreślić, że działalność Emitenta oraz Spółek Celowych jest w pełni uzależniona od decyzji większościowego udziałowca, a w przypadku problemów kapitałowych lub płynnościowych nie posiada istotnego zasobu innych udziałowców, gotowych do dokapitalizowania Emitenta.
  Z drugiej strony taka struktura może stanowić gwarancją stabilności i trwałości zarządzania. Ponadto, brak rozdrobnionej struktury udziałowej może również powodować łatwiejsze dążenie do zmian o charakterze kapitałowym i właścicielskim, a po ewentualnej transakcji Emitent nie może przewidzieć planów biznesowych nowych udziałowców.

Więcej…

• Ryzyko krótkiego prowadzenia działalności
 • Emitent rozpoczął prowadzenie działalności w drugiej połowie 2021 roku, również obydwie Spółki Celowe realizujące inwestycje Cisova Park zostały zarejestrowane w drugiej połowie 2021 roku. Z uwagi na bardzo wczesny etap rozwoju działalność gospodarczej wskazanych podmiotów to jest ona obarczona ryzykiem w postaci niedostosowania ich działalności operacyjnej do wymogów rynku, uzyskania wyników gorszych od planowanych, nieodpowiedniej znajomości branży oraz nieosiągnięcia oczekiwanej pozycji na rynku deweloperskim, a wskutek powyższego niemożność realizacji planowanej inwestycji Cisova Park w całości lub części. Co więcej, dotychczas ani Emitent, ani żadna ze Spółek Celowych nie sporządziły sprawozdań finansowych, gdyż za dzień kończący pierwszy rok obrotowy dla każdego z wyżej wymienionych podmiotów przyjęty został 31 grudnia 2022 r. Wystąpienie powyższego ryzyka minimalizowane jest jedynie przez posiadanie przez osobę wchodzącą w skład zarządu Emitenta doświadczenia w zarządzaniu spółkami oraz w realizacji projektów deweloperskich na rynku nieruchomości.

Więcej…

• Ryzyko związane z realizacją inwestycji deweloperskiej
 • Na ryzyko realizacji inwestycji deweloperskiej składa się możliwość wystąpienia szeregu czynników stricte powiązanych z tym rodzajem aktywności biznesowej, które bezpośrednio wpływają na samą możliwość realizacji inwestycji deweloperskiej, jak i jej rentowność oraz powodzenie wśród nabywców. Wśród najważniejszych należy wymienić:
  1) Cykliczność rynku nieruchomości,
  2) Konieczność posiadania odpowiednich zgód i decyzji administracyjnych,
  3) Dostępność, jakość i cenę materiałów wytwórczych,
  4) Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi,
  5) Możliwość wystąpienia zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację prac zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  6) Nieterminowość lub nierzetelność podwykonawców.
  Wystąpienia wymienionych czynnik, a tym samym materializację opisanego ryzyka nie sposób wykluczyć. Emitent oraz Spółki Celowe celem jego minimalizacji dążą do zapewnienia płynności prac związanych z realizacją inwestycji, dbając o dobór kontrahentów i podwykonawców oraz analizują aktualną sytuację na rynku materiałów. W toku dotychczasowej realizacji prac nad I etapem inwestycji Cisova Park żaden z opisanych czynników nie wpłynął negatywnie na realizację prac. Niemniej, pomimo powyższych starań nie można wykluczyć wystąpienia przedmiotowego ryzyka, co będzie miało bezpośredni wpływ na sytuację finansową spółek oraz może negatywnie wpłynąć spłatę należności z Obligacji Serii A.

Więcej…

• Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej
 • Na osiągane przez Emitenta i Spółkę Celową wyniki finansowe oraz możliwość realizacji założonych celów strategicznych wpływają bezpośrednio lub pośrednio czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań ww. podmiotów. Wśród czynników tych wyróżnić można przede wszystkim: poziom produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, poziom stóp procentowych, ogólną kondycję gospodarki i branży, w której działa Emitent oraz Spółka Celowa. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Emitenta i Spółki Celowej lub zwiększenie kosztów działalności ww. podmiotów. Koniunktura na rynku nieruchomości jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej, która wpływa m. in. na liczbę potencjalnych nabywców nieruchomości oraz koszty realizacji inwestycji, w tym ceny materiałów budowlanych i koszt pracy podwykonawców. Pogorszenie koniunktury gospodarczej może zmniejszyć grono potencjalnych klientów, przyczynić się do spadku cen na rynku nieruchomości oraz do wzrostu cen i ograniczonej dostępności materiałów budowlanych. Takie zjawisko może negatywnie oddziaływać na osiągane przez Emitenta oraz Spółkę Celową wyniki finansowe, a w konsekwencji na możliwości spełnienia przez Emitenta świadczeń z Obligacji Serii A.
  Mając na uwadze, że działalność Emitenta będzie koncentrowała się wokół sprzedaży domów jednorodzinnych osobom fizycznym, pogorszenie koniunktury, a w szczególności wzrost bezrobocia (pociągający za sobą obawy o możliwość utraty pracy) i poziomu stóp procentowych (pociągający za sobą wzrost kosztów obsługi zadłużenia, a tym samym wzrost kwot przeznaczanych na spłatę pożyczek i kredytów) może się przełożyć na niższą skłonność do zaciągania zobowiązań, a tym samym na niższy popyt na nieruchomości oferowane w ramach inwestycji Cisova Park. To z kolei mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki, a tym samym spełnieni świadczeń z Obligacji Serii A.

Więcej…

• Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi
 • Spółka zamierza zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo oraz kapitałowo.
  W ocenie zarządu Spółki transakcje takie będą zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż transakcje, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką, a podmiotami powiązanym, mogą zostać uznane przez organy podatkowe jako zawarte na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności uregulowania wykazanych należności podatkowych. Powyższe okoliczności mogą mieć wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki. W dotychczasowej działalności Spółki nie wystąpił przypadek uznania przez organy podatkowe transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi, za transakcje zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych. Jednakże, mając na uwadze koncentrację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo oraz reprezentowanie zarówno Emitenta jak i komplementariusza Spółek Celowych przez jedną osobę fizyczną wykluczenie zmaterializowania się niniejszego ryzyka jest niemożliwe.

Więcej…

• Ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności
 • Istotnym ryzykiem, które występuje poza starannością Emitenta oraz Spółek Celowych jest ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności. Spółki funkcjonują w branży deweloperskiej, która dotychczas wykazywała stosunkową wrażliwość na zmiany cen na rynku materiałów oraz ich ograniczoną dostępność podczas epidemii Covid. Wystąpienie ryzyka wzrostu kosztów jest dodatkowo potęgowane przez stosunkowo długi okres realizacji inwestycji, powyższe znacząco utrudnia sporządzenie dokładnej i realnej prognozy kosztów na wczesnym etapie projektowania inwestycji deweloperskiej. Nadmienienia wymaga, że w ostatnim okresie niniejsza branża narażona już była na m. in. inflacyjny wzrost cen materiałów budowlanych (w tym stali), wzrost kosztów pracy czy konieczność dostosowania się przez deweloperów do zaostrzonych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. wymogów energetycznych dla budynków mieszkalnych.
  Ogólne koszty realizacji inwestycji deweloperskiej zależą przede wszystkim od materiałów, zastosowanej technologii budowlanej, przyjętych rozwiązań organizacyjno-logistycznych procesu inwestycyjnego oraz kosztów pracy osób zaangażowanych w proces budowy. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów oraz technologii o różnych parametrach i ciągle powstają nowe. Wybór niewłaściwej technologii może skutkować zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji oraz wpływać niekorzystnie na tempo realizowanych prac. W szczególności wybór technologii bardziej pracochłonnej lub materiałochłonnej od przyjętej przez konkurentów wpływa na ofertę i konkurencyjność Emitenta. Tym samym obrana technologia wpływać może negatywnie na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Również wybór materiałów, które wskutek aktualnych opóźnień na rynku dostaw oraz produkcji z powodu epidemii Covid może znacząco przyczynić się nie tylko do wzrostu kosztów inwestycji, ale też opóźnień w jej realizacji.
  Spółki Celowe oraz Emitent przy realizacji niniejszego projektu dołożyły wszelkich starań aby zminimalizować to ryzyko do minimum poprzez dobór sprawdzonych generalnych wykonawców, uszczegółowienie technologii wykonania robót, wybór materiałów o szerokiej dostępności.
  W przyszłości – celem minimalizacji opisanego ryzyka – planowane jest pełnienie szczegółowego nadzoru i kontroli w trakcie realizowania wykonywania robót budowalnych. Pomimo powyższego wykluczenie wystąpienia niniejszego ryzyka jest niemożliwe.

Więcej…

• Ryzyko wzrostu stóp procentowych
 • Emitent część swojej działalności może finansować przy pomocy długoterminowych kredytów i obligacji o zmiennej stopie procentowej lub stopie stałej. Z tego względu Emitent jest wyeksponowany na ryzyko wzrostu jak i spadku stóp procentowych w zależności od specyfikacji instrumentów finansowych lub zawartych umów kredytowych. Przeciwny ruch stóp procentowych w stosunku do oczekiwań Emitenta może prowadzić do zwiększenia kosztów finansowych działalności.
  Aktualnemu wzrostowi sprzedaży nieruchomości sprzyjał przede wszystkim najniższy w historii poziom stóp procentowych w Polsce, dotychczasowe oprocentowanie kredytu hipotecznego było obecnie jednym z najniższych w historii, a w takim otoczeniu środki pieniężne transferowane są z lokat na inwestycyjny zakup nieruchomości.
  Podkreślenia wymaga, że dnia 6 października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podnieść stopy procentowe. Podwyżka wyniosła z 0,1 proc. do 0,5 proc. Powyższe przyczyniło się do wzrostu rat już udzielonych kredytów hipotecznych, jak i przyczyni się do wzrostu kosztów kredytów hipotecznych udzielanych w przyszłości.
  Istotny wzrost stóp procentowych w przyszłości może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. W skrajnych przypadkach podwyżka stóp procentowych może doprowadzić do utraty zdolności spłat kredytów przez nabywców i w konsekwencji do nadpodaży na wtórnym rynku mieszkań. Z tego względu wzrost stóp procentowych w Polsce jak i za granicą może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko związane z popytem na nieruchomości
 • W związku z aktualną sytuacją gospodarczą i epidemiologiczną, wzrostem stóp procentowych oraz dużą niestabilnością rynku pracy zmniejszeniu uległa dostępnością kredytów hipotecznych. Wskutek powyższego może wystąpić ryzyko związane z popytem na domy jednorodzinne powstające w ramach projektu deweloperskiego Cisova Park. Ponadto charakter zabudowy oraz jej położenie w odległości ok 18 km od Wrocławia może mieć wpływ na ostateczną cenę sprzedawanych lokali, powolne tempo sprzedaży, niski poziom zainteresowania, a tym samym na wyniki finansowe. Nadmienienia wymaga również, że ostatni wzrost zainteresowania domami jednorodzinnymi może stanowić jedynie wyraz chwilowej tendencji (preferencji wywołanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak epidemia Covid), która nie utrzyma się w dacie realizacji wszystkich z zaplanowanych etapów. Emitent stara się minimalizować to ryzyko aktywnie współpracując z siecią sprzedaży.

Więcej…

• Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji
 • Na zabezpieczenie wierzytelności na warunkach opisanych w Warunkach Emisji Obligacji ustanowione zostaną m.in. 1) poręczenie udzielone przez spółkę Intelligent Solutions Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000764806) z ograniczeniem do kwoty 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A, 2) poręczenie udzielone przez spółkę TBRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000927343) z ograniczeniem do kwoty 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A oraz 3) ustanowienie przez spółkę TBRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowa (KRS: 0000927343) hipoteki umownej, której suma hipoteki wynosić będzie 150 % (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości.
  W przypadku złej sytuacji finansowej poręczycieli może się okazać, że poręczyciele nie są w stanie wykonać poręczenia lub wartość majątku poręczycieli nie pozwala na uzyskanie kwoty zapewniającej, że Obligatariusze otrzymają wierzytelności wynikające z Obligacji w pełnej wysokości. Podkreślenia przy tym wymaga, że spółka TBRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowa jest podmiotem zarejestrowanym w drugiej połowie 2021 roku, tym samym jest spółką, której zachowania w realizacji zobowiązań są niepewne, przedmiotowe ryzyko minimalizowane jest poprzez planowane ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości, która ma wejść do majątku spółki.
  Przy tym nie można wykluczyć istnienia wad prawnych zabezpieczeń, zwłaszcza tych które udzielone zostaną przez osoby trzecie. Wady mogą utrudniać lub uniemożliwiać zaspokojenie się przez Obligatariuszy z ustanowionych zabezpieczeń. Niewykluczone jest również, że osoby trzecie mogą podejmować działania, których skutkiem będzie umniejszenie jakości zabezpieczeń, w tym wartości. Równie prawdopodobne zwłaszcza w przypadku hipoteki – z uwagi na charakter przedmiotu zabezpieczenia – jest spadek wartości przedmiotu zabezpieczenia wskutek okoliczności obiektywnych i niezależnych od staranności ani Emitenta, ani właściciela nieruchomości. Charakter zabezpieczeń powoduje więc, że zła sytuacja finansowa Emitenta może się jednocześnie przełożyć nie tylko na trudność w realizacji świadczeń z Obligacji, ale i na skuteczność zabezpieczeń.

Więcej…

• Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
 • Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi wartości nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.
  Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać niezaspokojone w ogóle. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty.

Więcej…

 

Chcesz złożyć zapis?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

    

Odwiedź stronę internetową Emitenta i dowiedz się więcej >>
Wratislavia Wise sp. z o.o.

  Kontakt